Vann­scoo­te­re

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN JØRGENSEN

Først vil jeg gra­tu­le­re vann­scoo­ter­fol­ket med re­sul­ta­tet av re­gje­rin­gens åp­ning for fri­ere reg­ler.

●● Etter mitt skjønn dess­ver­re en feil av­gjø­rel­se og nep­pe for­ank­ret i noe fol­ke­lig fler­tall – spe­si­elt ikke kyst­kom­mu­ne­ne på Sørlandet. Vi har fått Euro­pas mest li­be­ra­le reg­ler for kjø­ring med vann­scoo­ter. Mens ita­lie­ne­re må 500 m fra land for å kjø­re fort med vann­scoo­ter, kan man i Nor­ge kla­re seg med 50 m. De fles­te land har 200 - 400 m som gren­ser og selv tys­ker­ne kre­ver øvre farts­gren­se på 8 km/t in­nen­for 500 m fra ba­den­de. Hva vil være rik­tig å kre­ve av av­stand for nors­ke ba­den­de som på fine da­ger bru­ker en­hver hol­me til å bade fra? 50 m? – og hvem skal vur­de­re om de kjø­rer ufor­svar­lig? De kraf­tigs­te vann­scoo­te­re kan kjø­re opp­til 140 km/t. Ikke en­gang trengs det kjøre­opp­læ­ring, kun båt­fø­rer­be­vis. De har hel­ler ikke ty­de­li­ge re­gist­re­rings­num­mer.

Ny­lig ble 2 unge jen­ter på­kjørt og drept av en 24-åring i Dan­mark på vann­scoo­ter. Glem opp­ford­rin­ger om hen­syns­full kjø­ring, fjor­året vis­te at svært man­ge av scoo­ter­fø­rer­ne tar lo­ven i egne hen­der. Al­le­re­de før re­gje­rin­gen fjer­net vann­scoo­ter­for­skrif­ten var det man­ge som mo­ret seg med kapp­kjø­ring, Vi må for­ven­te at racing med vann­scoo­te­re vil øke i om­fang og det nep­pe til gle­de for det «myke» båt­fol­ket, ba­den­de og fau­na.

Cå 80% av hø­rings­svar var imot - og nes­ten alle kyst­kom­mu­ner var imot opp­he­ving av vann­scoo­ter­for­skrif­ten, bl.a. kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand og Søgne. Nå er det opp til kom­mu­ne­ne å lage re­gel­verk for å iva­re­ta bru­ke­re av skjær­går­den som sje­ne­res av vann­scoo­te­re – men, det tar tid; ut­ar­bei­ding, hø­ring, ved­tak og god­kjen­nel­se i Dep.. Kom­mu­ne­ne bur­de blitt gitt tid til å ut­ar­bei­de egne reg­ler før opp­he­ving av for­skrif­ten – og for­vis­set seg om at po­liti­eta­ten har res­sur­ser til over­vå­king av skjær­går­den. Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et har vist makt­ar­ro­gan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.