Tann­le­ge­nes frykt for for­and­ring

Faedrelandsvennen - - MENING - KJE­TIL TEDNES, pen­sjo­nert tann­lege

Re­gje­rin­gen har fore­slått en for­nuf­tig og vel­be­grun­net tann­helse­re­form med over­flyt­ting av for­valt­nings­an­sva­ret for den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten i fra fyl­kes­kom­mu­ne­ne til kom­mu­ne­ne.

●● Tann­lege­for­enin­gens mas­si­ve mot­stand mot re­for­men er bare for­ståe­lig ut i fra de ar­gu­men­te­ne for­enin­gen ikke bru­ker. Det hand­ler i bunn og grunn om fryk­ten for for­and­ring og fryk­ten for inn­fø­ring av of­fent­lig etab­le­rings­kon­troll og mak­si­mal­taks­ter i re­la­sjon til privat tann­lege­prak­sis. Den­ne fryk­ten for­kla­rer også hvor­for Tann­lege­for­enin­gen ikke går inn for en ge­ne­rell re­fu­sjons­ord­ning for van­li­ge voks­ne pa­si­en­ter. Tann­le­ge­ne skjøn­ner at det fag­li­ge til­bu­det til de prio­ri­ter­te pa­si­en­te­ne i of­fent­lig tann­helse­tje­nes­te vil bli like bra, om for­valt­nings­an­sva­ret flyt­tes til kom­mu­ne­ne. Pri­vat­prak­ti­se­ren­de tann­le­ger er ikke an­satt i noen stor of­fent­lig or­ga­ni­sa­sjon. Er de dår­li­ge­re fag­lig rus­tet for det? Er det noe grunn­lag for å tro at de folke­valg­te i kom­mu­ne­ne er mind­re opp­tatt av en god tann­helse­tje­nes­te for sine barn enn de folke­valg­te i fyl­kes­kom­mu­nen? Tann­le­ge­ne for­står også at tann­helse­tje­nes­ten i all ho­ved­sak er en pri­mær­helse­tje­nes­te. De al­ler fles­te na­tur­li­ge sam­ar­beids­part­ner­ne til den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten kom­mer inn un­der den kom­mu­na­le or­ga­ni­sa­sjons­pa­ra­ply­en, ek­sem­pel­vis: Sko­le­ne, før­sko­le­ne, skole­helse­tje­nes­ten, syke­hjem­me­ne, helse­sta­sjo­ne­ne, barne­ver­net, fast­le­ge­ne og den kom­mu­na­le om­sorgs­tje­nes­ten for eld­re, syke, psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de og rus­mis­bru­ke­re.

Selv­føl­ge­lig vil sam­ar­bei­det bli let­te­re og enk­le­re når den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten også or­ga­ni­se­res av kom­mu­ne­ne. Ho- ved­ar­gu­men­tet for end­rin­gen er en mer hel­het­lig kom­mu­nal pri­mær­helse­tje­nes­te som vil kom­me pa­si­en­te­ne til gode.

De fyl­kes­kom­mu­nalt an­sat­te tann­le­ge­ne er mot­stan­der av for­valt­nings­end­rin­gen ut i fra den van­li­ge men­nes­ke­li­ge fryk­ten for for­and­ring. De pri­vat­prak­ti­se­ren­de tann­le­ge­ne er mot­stan­der av end­rin­gen for­di de fryk­ter det kan være et skritt på vei­en mot en kom­mu­nal fast­tann­lege­ord­ning med en ge­ne­rell of­fent­lig re­fu­sjons­ord­ning for van­li­ge voks­ne pa­si­en­ter. Da blir det ga­ran­tert etab­le­rings­kon­troll og mak­si­mal­taks­ter i privat tann­helse­sek­tor slik fast­le­ge­ne i rea­li­te­ten har. Pri­mær­le­ge­ne var i ut­gangs­punk­tet skep­tis­ke til fast­lege­ord­nin­gen. Nå er de fles­te for­nøyd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.