Glo­bal opp­var­ming

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE SOLLIE

Våre medi­er og man­ge av våre po­li­ti­ke­re er sta­dig mer opp­tatt av kon­se­kven­sen av glo­bal opp­var­ming og at vi der­for må leg­ge om til en grøn­ne­re po­li­tikk og livs­stil så vi kan red­de pla­ne­ten.

●● De mest ra­di­ka­le spår at vår jord kan bli ube­boe­lig for oss om gans­ke få år. Både på grunn av det­te og fa­ren for en stor­krig der ato­me­ne slip­pes løs. Et gam­melt ord­tak sier at når kryb­ben er tom bi­tes hes­te­ne, så mu­lig­he­ten for en øde­leg­gen­de atom­krig er så ab­so­lutt til­ste­de. Noen fan­ta­se­rer på ram­me al­vor at vi må fin­ne en el­ler an­nen pla­net der ute i ver­dens­rom­met der noen få kan byg­ge ko­lo­ni­er så men­neske­slek­ten kan over­le­ve. Den som le­ser sin Bi­bel vil se at dis­se se­na­rio­er er be­skre­vet, men uten noen ra­kett­flukt. Det er der­imot en an­nen al­vor­lig fare som står be­skre­vet og stor­par­ten av ver­dens po­li­ti­ke­re ikke ser. Nors­ke in­klu­dert. At de ved å gå inn for de­ling av Is­rael og Je­ru­sa­lem kom­mer på kol­li­sjons­kurs med han som har all makt i him­mel og på jord. Før el­ler si­den vil det få sine kon­se­kven­ser.

Når alt det­te er sagt så fin­nes det en red­ning og fram­tid for oss men­nes­ker. Den er ikke tids­be­gren­set, men gjel­der for en tid som er vans­ke­lig for oss men­nes­ker å be­gri­pe. Nem­lig en evig­het. Vi fei­rer nå at Je­sus for opp til Him­me­len og skal kom­me igjen for å hen­te de som har sagt takk til red­nin­gen. De som med sin munn er­klæ­rer at de tror på det­te og ven­ter på han. Det er godt nytt som gir fram­tid og håp til tross for både kon­se­kven­se­ne av glo­bal opp­var­ming og atom­trus­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.