Knall­godt om ver­dens un­der­gang

Revy­trio­en Ni­el­sen, Pet­ter­sen og Hanssen le­ve­rer nok en gang en revy til fryd og lat­ter, men også til etter­tan­ke.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OTTO SYVERTSEN

«The Fi­nal Count­down» På Ny­klip­te Sti­er:

Tho­mas Gjør­stad Pet­ter­sen, Lars Emil Ni­el­sen, Trond Hanssen

Teks­ter av de tre samt:

Øy­vind An­gel­tveit, Han­ne As­heim, Hil­de Eskild, Jon N. Rønning.

Årets som­mer­revy på Lil­le­sand Ho­tel Nor­ge er knall­god. Tho­mas Gjør­stad Pet­ter­sen, Lars Emil Ni­el­sen og Trond Hanssen har som trio fun­net fram til en form for revy som er noe langt mer en harm­løs underholdning. Den er skarp, frekk, spar­ker i man­ge ret­nin­ger, pir­ker og pir­rer og vek­ker til re­flek­sjon. Det er to de­ler med pau­se imel­lom. Førs­te del er ro­lig og etter­tenk­som. Etter pau­se slip­pes gal­ska­pen løs. Tit­te­len, The Fi­nal Count­down, hand­ler om at domme­dag er nær, et tema som har vært be­hand­let i di­ver­se bede­hus gjen­nom man­ge år, og sak­tens også i uli­ke fora in­nen­for FN.

Til den litt still­fer­di­ge av­de- lin­gen hø­rer Ar­ne Franks dag­bok, man­nen fra Lil­le­sand som gjen­nom alle ti­der og kon­flik­ter de sis­te 50 åre­ne har søkt ned i et til­flukts­rom på Møg­le­stu, til og med un­der Kake­kri­gen, helt til han skjøn­te det var et Tv-pro­gram, teks­ten av Øy­vind An­gel­tveit. Der­på føl­ger «Men li­ke­vel a gitt», en sang om al­ter­na­ti­ve fak­ta og fa­ke news, her­lig både kom­po­nert og tekst­skre­vet av Han­ne T. As­heim. Tho­mas Pet­ter­sens «Do­nald – et dikt», om hvor­dan nå­væ­ren­de ame­ri­kans­ke pre­si­dent har øde­lagt gle­den over Do­nald Duck, hys­te­risk og hen­ri­ven­de. Hele trio­en gjør en for­mi­da­bel pre­sta­sjon som kam­mer­or­kes­te­ret Ti­ta­nic, de tre over­le­ven­de av de som spil­te Nær­me­re deg min Gud ved den un­der­gan­gen. Førs­te del top­pes av Lars Emil Ni­el­sen med visa Domme­dags­tan­ker på tram­men, til Jens Gun­der­sens vel­kjen­te me­lo­di og med Hil­de Eskilds nye tekst. Den­ne går rett inn i den vak­re tra­di­sjo­nen med sør­landsk etter­tenk­som­het. Jeg hø­rer etter­klan­ger av Gab­ri­el Scotts Mar­kus og av hans ko­me­die Him­me­lu­ret. Og selv­sagt av Jens Gun­der­sens un­der­fun­dig­het. Be­ve­gen­de. And­re av­de­ling be­gyn­ner med 64 mil­lio­ner år gam­le standup-ko­me­di­an­ter, tri­po­s­au­ru­se- ne, og her er det den ab­so­lut­te løs­slup­pen­het som rår. Tho­mas Pet­ter­sen er for­mi­da­bel i sin Lav­ters­kel-tre­ning, tekst Han­ne As­heim, og et Gude­møde i form av De­bat­ten er bare så inni gran- skau­en frekt og frei­dig og fullt av spill­op­per, at det kal­ler på det sto­re lat­ter­brø­let. Kort sagt: I Lil­le­sand er det mye å gle­de seg over ak­ku­rat nå, og noe å tyg­ge på.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

På Ny­klip­te Sti­er be­står av Tho­mas Gjør­stad Pet­ter­sen (t.v.), Trond Han­sen (bak mas­ken) og Lars Emil Ni­el­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.