Alt du tren­ger å vite før Co­lor Li­ne Tour

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARL­SEN

05.00 lør­dag mor­gen går start­skud­det for den 16. ut­ga­ven av Sør­lan­dets størs­te tur­ritt.

1200 del­ta­ke­re har meldt seg på til årets Co­lor Li­ne Tour. Den førs­te grup­pa, Mor­gen­fug­le­ne, star­ter kl. 05.00 lør­dag mor­gen fra Kris­tian­sand.

Si­den går det slag i slag. De tre la­ge­ne som skal prø­ve å set­te ny re­kord opp til Hov­den, star­ter hen­holds­vis kl. 08.40 (Team Kjek­kas), 08.50 (Sand­nes Eks­pres­sen), og 09.00 (Mi­vai Ex­press Team).

Sist­nevn­te sat­te re­kord i fjor, da Catsj-la­get kom i mål på ti­den 4,55,02.

– Jeg tror ikke Mi­vai kom­mer til å ta re­kor­den. I år har de et an­net ho­ved­mål (Lil­le­ham­mer-oslo), og de har ikke spis­set for­men og ho­det sitt inn på det­te rit­tet, sier Da­ni­el Mari­nas, dag­lig leder i Kris­tian­sand Cy­cle­klubb (KCK).

Han tror Team Kjek­kas er fa­vo­rit­ten lør­dag.

– De har vært vel­dig sterke i år, og med de ret­te for­hol­de­ne, kan de set­te re­kord, sier Mari­nas.

Det be­tyr det at de må syk­le i en fart på 43 kilo­me­ter i ti­men i snitt på de 21 mi­le­ne fra Kris­tian­sand gjen­nom Hor­nes, Byg­land, Val­le og Byk­le med mål­gang i Hov­den. Løy­pa har om­trent 1615 høyde­me­ter.

HOV­DEN-SUPPE

Co­lor Li­ne Tour er det sto­re rit­tet for KCK, og klub­ben har rundt 200 fri­vil­li­ge i ak­sjon i da­ge­ne rundt rit­tet.

Fre­dag be­gyn­ner de å rig­ge for lø­pet, og på Hov­den blir mål­om­rå­det fik­set fre­dag etter­mid­dag og lør­dag.

– Det blir god stem­ning i mål­om­rå­det, og del­ta­ker­ne får ser­vert den tra­di­sjo­nel­le Hov­den-sup­pa når de kom­mer i mål, sier Mari­nas.

Han tip­per at alle syk­lis­te­ne vil være i mål før klok­ka 18.00 lør­dag.

– Hoved­bol­k­sen kom­mer i mål mel­lom ett og tre, sier Mari­nas.

Fre­dag åp­ner KCK sek­re­ta­ria­tet ved Ho­tell Nor­ge (kl. 10.00 til 20.00). Der vil del­ta­ker­ne få mu­lig­het til å hen­te ut start­num­me­ret sitt.

FAK­TA Co­lor Li­ne Tour

● Catsj 4:59:59 sat­te ny løype­re­kord med 4:55:02 un­der fjor­årets ritt

● La­get har end­ret navn til Mi­vai Ex­press Team, og sat­ser på å for­sva­re tit­te­len sin i år

● De to størs­te ut­ford­rer­ne er Team Kjek­kas og Sand­nes Eks­pres­sen

● Team Kjek­kas star­ter først av de tre la­ge­ne lør­dag. De kjø­rer fra Kris­tian­sand kl. 08.40. Sand­nes Eks­pres­sen syk­ler 08.50, mens Mi­vai Ex­press Team star­ter kl. 09.00

FIRE DRIKKESTASJONER

Det blir varmt un­der lør­da­gens Co­lor Li­ne Tour. Vær­mel­din­gen vi­ser sol, og opp mot 20 gra­der opp Se­tes­da­len.

Ritt­le­der Phil­lip Kas­per­sen sier det blir de sam­me drikke­sta­sjo­ne­ne som i fjor.

– Vi kom­mer til å ha eks­tra væs­ke til­gjen­ge­lig. Det blir litt kjø­li­ge­re når du kom­mer opp mot Hov­den, og vi tror ikke det blir noe pro­blem med var­men, sier Kas­per­sen.

Det er cir­ka seks mil mel­lom drikke­sta­sjo­ne­ne. Den førs­te er på Hor­nes, ved Mi­ne­ral­par­ken. De tre and­re er på Byg­land, Val­le og Byk­le (ved Bykle­bak­ken).

Kck-leder Mari­nas kom­mer med føl­gen­de råd til alle som skal syk­le lør­dag;

– Kon­sen­trer deg, kle deg etter for­hol­de­ne, pass på at du har spist og druk­ket godt i for­kant, og sørg for at syk­ke­len er i or­den. Ikke gap over for mye, og stopp hel­ler på en mat­sta­sjon for mye enn en for lite. Nyt tu­ren, og ta én mil av gan­gen.

LIVECHAT På FVN.NO

Fædre­lands­ven­nen kom­mer til å føl­ge årets ritt tett – som van­lig. Vi har en livechat, der vi skal ha et fo­kus på re­kord­for­sø­ke­ne til de tre bes­te la­ge­ne (Mi­vai, Sand­nes og Kjek­kas). Vi vil gjer­ne ha inn­spill, kom­men­ta­rer og spørs­mål fra le­ser­ne.

Vi har også satt et live­ka­me­ra ved mål­gang på Hov­den, og vil lage di­ver­se sa­ker fra mål­om­rå­det når syk­lis­te­ne kom­mer dit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.