Tre­nings­in­struk­tør (23) dømt for del­ta­kel­se i do­ping­liga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRISTENSEN

40 sør­len­din­ger etter­fors­kes etter av­slø­rin­gen av Nor­ges størs­te do­ping­nett­verk. En 23-åring mot­tok anabo­le ste­roi­der for sto­re sum­mer for å dis­tri­bu­ere til and­re.

23-årin­gen har i fle­re år vært in­struk­tør ved et tre­nings­sen­ter i Kris­tian­sand­dis­trik­tet.

– Jeg hen­tet pak­ke­ne og le­ver­te dem. Så fikk jeg selv kjø­pe bil­li­ge anabo­le ste­roi­der til eget bruk, sa man­nen da han møt­te i Kris­tian­sand ting­rett ons­dag den­ne uka.

I de­sem­ber 2015 av­dek­ket po­li­ti­et i Bus­ke­rud det som er om­talt som det størs­te nett­ver­ket for salg av anabo­le ste­roi­der i Nor­ge.

Do­ping­mid­ler for 29 mil­lio­ner kro­ner ble be­slag­lagt i ope­ra­sjon som ble kalt Storm­fall.

LISTER MED NAVN

Via fo­rum­si­der på net­tet og kryp­tert mail be­stil­te kropps­byg­ge­re og and­re bru­ke­re de ulov­li­ge va­re­ne.

Po­li­ti­et fant lister med navn på fle­re hund­re kun­der over hele lan­det. I Ag­der blir nå tre jen­ter og 37 gut­ter etter­fors­ket. De er i al­de­ren 20 til 48 år.

Tre­nings­in­struk­tø­ren (23) fra Kris­tian­sand-dis­trik­tet ble på­gre­pet i mars i år. Han er så langt den enes­te po­li­ti­et i Ag­der vet var ku­rer for liga­en.

Han har inn­røm­met å ha mot­tatt uli­ke do­ping­mid­ler og pre­pa­ra­ter for vel 300.000 kro­ner, seks gan­ger mel­lom juni 2015 og fe­bru­ar 2016.

Pak­ke­ne med do­ping­mid­ler ble sendt i nav­net til 23-årin­gen, som hen­tet dem på pos­ten og dis­tri­bu­er­te dem uåp­net vi­de­re til den el­ler de som i vir­ke­lig­he­ten had­de be­stilt dem.

I byt­te mot det­te fikk han selv kjø­pe bil­li­ge­re anabo­le ste­roi­der til eget bruk. Han har inn­røm­met å ha hand­let for vel 10.000 kro­ner.

– Det var egent­lig en vel­dig dår­lig av­ta­le for meg. Det var helt idio­tisk å være med på det­te, sa 23-årin­gen i ret­ten.

Sa­ken mot 23-årin­gen gikk som en så­kalt til­stå­el­ses­sak og på­stan­den var to må­ne­ders ube­tin­get feng­sel. Det end­te med 75 ti­mes sam­funns­tje­nes­te.

I dom­men he­ter det at 23-årin­gen har slut­tet med do­ping på eget ini­tia­tiv har av­slut­tet med «be­fat­nin­gen» med do­ping­mid­ler for over ett år si­den.

– Jeg tre­ner in­gen­ting len­ger, og har slut­tet med alt, sa han i ret­ten.

– SKAL SLUT­TE

Men 23-årin­gen var inn­til ny­lig pre­sen­tert som in­struk­tør på hjemme­si­de­ne til tre­nings­sen­te­ret.

Uten­for retts­lo­ka­let med­ga han oven­for Fædre­lands­ven­nen at han i 2017 har hatt en­kel­te ti­mer som in­struk­tør. Se­ne­re hev­det han at had­de satt inn vi­kar for dis­se ti­me­ne.

– Po­li­ti­et er av den opp­fat­ning at det er svært uhel­dig hvis noen som er tatt for do­ping fort­satt for å være in­struk­tør på et tre­nings­stu­dio, sier po­liti­første­be­tjent Hå­kon Store­sund, le­der av nar­ko­tika­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

Fædre­lands­ven­nen har for­søkt å få kom­men­ta­rer fra dag­lig le­der for tre­nings­sen­te­ret. Han har ikke svart.

FOTO: NTB SCANPIX / PO­LI­TI­ET

I lo­ka­le­ne til do­ping­liga­en i Øvre Ei­ker ble det i de­sem­ber 2015 fun­net do­ping­mid­ler med en an­tatt salgs­ver­di på nær­me­re 29 mil­lio­ner kro­ner. Et­ter­forsk­nin­gen av­slør­te et nett­verk som sto for dis­tri­bu­sjon og salg av do­ping­mid­ler over hele lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.