Ser­ve­rer mat – fas­ter selv

Lør­dag star­ter den mus­lims­ke faste­må­ne­den ra­ma­dan. Fi­ras Ghum­meid (29) og Osayd Abu­far­ha (20) skal stå og lage mat til sult­ne kun­der hele må­ne­den, li­ke­vel tror de ikke det vil by på sto­re ut­ford­rin­ger.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD le­na.fidjestad@fvn.no

– Ra­ma­dan er den bes­te må­ne­den i året. Man­ge ser på det som hardt, men det er ba­re en vel­sig­nel­se. Man ut­ford­rer tål­mo­dig­he­ten og læ­rer å set­te mer pris på ting. Det gir en dei­lig fø­lel­se, be­skri­ver Fi­ras Ghum­meid.

Lør­dag er førs­te da­gen i faste­må­ne­den, som er en mus­limsk høy­tid. Ra­ma­dan er reg­net som den ni­en­de må­ne­den i islamsk ka­len­der, og fas­ten er en av islams fem hel­li­ge søy­ler. På grunn av for­skjel­ler i ka­len­de­re, ro­te­rer star­ten av ra­ma­dan ti-el­le­ve da­ger bak­over hvert år.

Fas­ten fin­ner sted fra en time før sol­opp­gang til sol­ned­gang – som blir en del ti­mer i Nor­ge om som­mer­en. På nå­væ­ren­de tids­punkt kan fas­ten bry­tes mel­lom klok­ka 22.12 og klok­ka 03.45 i Kris­tian­sand.

På det kor­tes­te vil de fas­ten­de kun­ne inn­ta mat og drik­ke mel­lom klok­ka 22.39 og 03.33, som er om­trent fem ti­mer.

SER­VE­RER MENS DE FAS­TER

For de fles­te mus­li­mer går hver­da­gen sin van­te gang, med jobb og sko­le, sam­ti­dig som de ber fem gan­ger om da­gen. For Ghum­meid og Abu­far­ha be­tyr det at de skal stå og lage og ser­ve­re mat gjen­nom hele må­ne­den, på Kvad­ra­tu­ren grill & kiosk, mens de selv fas­ter.

– Det blir en ut­ford­ring, men man ven­ner seg til det. De vans­ke­ligs­te da­ge­ne er fak­tisk de fem førs­te. Etter det går det nes­ten på auto­pi­lot, sier Ghum­meid.

Le­der av Mus­limsk Union i Ag­der, Ak­mal Ali, sier at de i mos­ke­en dag­lig har sam­lin­ger, og eks­tra bønn på kvel­den.

– Her kan blant an­net flykt­nin­ger, og dem som ikke har mye fa­mi­lie kom­me og spi­se og be sam­men. I ra­ma­dan er det eks­tra mye neste­kjær­lig­het, god stem­ning og venn­lig­het mel­lom mus­li­mer. Fas­ten hand­ler ikke ba­re om å av­stå fra mat, drik­ke og røyk, men også om å ha god opp­før­sel. Iføl­ge pro­fe­ten vil ikke en som ly­ver, bak­snak­ker og krang­ler få be­løn­ning for sin fas­te, for­kla­rer Ali.

Etter fas­ten blir nem­lig men­nes­kers tid­li­ge­re syn­der til­gitt, iføl­ge islam, og man er fri for synd når må­ne­den er over.

– I HJEM­LAN­DET FAS­TER AL­LE

Osayd Abu­far­ha ser i lik­het med sin kol­le­ga fram til ti­den som kom­mer. Han har bodd i Nor­ge i sju år, og bod­de før det i Pa­le­sti­na, hvor han er født og opp­vokst.

– Det er vans­ke­li­ge­re her, med leng­re da­ger. Stem­nin­gen er også an­ner­le­des. I hjem­lan­det fas­ter al­le, så man ser ikke folk spi­se når man går ute. Al­le gra­tu­le­rer hver­and­re og fei­rer id sam­men. Her vet nes­ten in­gen hva det er, så de ser rart på oss når vi går rundt i byen i pen­klær. Det er an­ner­le­des, men jeg har blitt vant til det, sier han.

Faste­må­ne­den av­slut­tes nem­lig med fei­ring av id, som i år er 25. juni. Da sam­les folk for å be sam­men, spi­se god mat, og dele ut ga­ver til bar­na.

– Id er helt rått. Man­ge barn gleder seg til det. Det er som jul­af­ten for dem som fei­rer det, be­skri­ver Ghum­meid.

– SER FRAM TIL FASTINGEN

Ingvild Mo­en (25) går på trille­tur i byen med sin dat­ter, Ais­ha Ce­line Mo­en, som er 13 må­ne­der gam­mel. Mo­en kon­ver­ter­te til islam i 2015, og det­te blir hen­nes and­re ra­ma­dan.

– Det blir spen­nen­de. Al­le mus­li­mer ser fram til den­ne måne- den. Min førs­te ra­ma­dan var vel­dig vans­ke­lig, og for min del ble det av og på med spi­sing og fas­ting. Etter hvert gikk det li­ke­vel vel­dig fint, så jeg ser mer fram til fastingen i år. Det blir let­te­re og let­te­re når man har gjort det en stund, sier hun.

– VANS­KE­LIG MED SKO­LE

Nancy Al­bi­de­ri (20), som ikke øns­ker å bli fo­to­gra­fert, går på vi­dere­gå­en­de sko­le. Hun skal ha ek­sa­men i lø­pet av ra­ma­dan.

– Det er vel­dig vans­ke­lig med sko­le og ek­sa­men. Men det enes­te jeg ten­ker på er hvor mye be­løn­ning jeg kom­mer til å få av Al­lah.

Også hun tror det blir ut­for- dren­de å fas­te når da­ge­ne er lan­ge.

– Jeg er vel­dig spent på hvor­dan det blir, men jeg gleder meg til ra­ma­dan hvert år, selv om jeg er i Nor­ge. Jeg hus­ker godt hvor­dan det var da jeg var li­ten og bod­de i Irak, hvor­dan vi gjor­de oss kla­re og for­be­red­te mat. Min fa­mi­lie kom­mer til å prø­ve å gjø­re det så likt som mu­lig, og sam­ler oss for å spi­se og be hver natt, sier Al­bi­de­ri.

FOTO: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD

Fi­ras Ghum­meid og Osayd Abu­far­ha job­ber med ser­ve­ring av mat på Kvad­ra­tu­ren grill & kiosk gjen­nom hele faste­må­ne­den.

FOTO: LE­NA RUSTAN FIDJESTAD

Ingvild Mo­en med dat­te­ra Ais­ha Ce­line Mo­en.

FOTO: SONDRE STE­EN HOLVIK

Le­der av Mus­limsk Union i Ag­der, Ak­mal Ali.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.