Kun­de­ne flyk­ter mens de ven­ter på kjøpe­sen­ter

Kun­de­ne flyk­ter fra Ven­ne­sla mens de ven­ter på kjøpe­sen­ter. I fjor gikk han­de­len ned i Ven­ne­sla. I de fles­te and­re kom­mu­ner økte den.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Når halv­par­ten av han­de­len lek­ker ut av kom­mu­nen, bør vi slut­te å dis­ku­te­re ett el­ler to kjøpe­sent­re som et pro­blem. Det er jo fan­tas­tisk at vi har fle­re in­ves­to­rer som øns­ker å sat­se. Nå må det leg­ges til ret­te for vekst, sier le­der i Ven­ne­sla næ­rings­for­ening, Odd Grøn­berg.

Det er over ti år si­den To­re Gus­tav Dri­ve­nes lan­ser­te kjøpe­sen­ter på Huns­øya. Po­li­ti­ker­ne sa nei og pla­nen har gått att og fram i åre­vis. 8. juni kom­mer den i bygg- og miljø­ut­val­get,der­et­ter på hø­ring. Dri­ve­nes vil byg­ge 500 bo­li­ger og kjøpe­sen­ter med 40 bu­tik­ker på øya.

For fire år si­den lan­se­re Jarl Ove Svend­sen et stør­re lei­lig­hets­kom­pleks med kjøpe­sen­ter i sen­trum. Kom­mu­nen svar­te med om­råde­re­gu­le­ring og bygge­for­bud. Den pla­nen skul­le også kom­me i vår, men blir ven­te­lig ut­satt for­di vei­løs­nin­ger skal ut­re­des mer.

HAN­DE­LEN GÅR NED

Mens plan­leg­ge­re har plan­lagt og po­li­ti­ke­re har ut­satt, kjører sta­dig fle­re ut av kom­mu­nen for å hand­le.

Han­de­len økte med 3,4 pro­sent i Nor­ge i fjor. Den gikk ned i Ven­ne­sla. Ven­ne­sla er den enes­te av de stør­re kom­mu­ne­ne i Ag­der som opp­lev­de re­ell og til dels kraf­tig han­dels­ned­gang i fjor.

Han­de­len gikk ned fra 54.453 kro­ner pr inn­byg­ger til 54.425 kro­ner pr inn­byg­ger. Reg­ner man inn in­fla­sjon, blir det en gans­ke ty­de­lig ned­gang.

Snit­tet i Nor­ge er over 82.000 kro­ner i handel pr. inn­byg­ger. I Ev­je og Horn­nes hand­les det for over 126.000 kro­ner pr. inn­byg- ger og i Lyng­dal for over 128.000 kro­ner.

Man­dal er jevn­stor med Ven­ne­sla. Der har han­de­len økt kraf­tig de sis­te to åre­ne, etter at byen fikk kjøpe­sen­ter med 50 bu­tik­ker.

Fra 2014 til 2015 økte hand­len fra 75.335 kro­ner pr inn­byg­ger til 78.969 kro­ner pr. inn­byg­ger og i fjor økte den yt­ter­li­ge­re til 81.210 kro­ner.

– Man­dal had­de vekst i om­set­nin­gen av klær på 64 pro­sent da kjøpe­sen­te­ret kom. Ven­ne­sla sliter kraf­tig, sier vare­han­del­kon­su­lent Roy Michael­sen.

Michael­sen ad­va­rer mot å gjø­re sen­trum for stort. Han me­ner Huns­øya må ha stor­han­del og sier at sen­trum vil dø hvis dag­lig­vare­han­de­len flyt­ter ut.

Grøn­berg i Næ­rings­for­enin­gen me­ner po­li­ti­ker­ne må ten­ke stort nok.

TEN­KE STORT NOK

– Vi må ten­ke 30 til 50 år fram og stort nok. Huns­øya og sen­trum er i sum Ven­ne­sla sen­trum. Det vik­ti­ge er å bin­de sam­men de to ste­de­ne. Av­stan­de­ne er små. Det vik­ti­ge er ikke hvor bu­tik­ke­ne

Ri­sør: Grim­stad: Aren­dal: Gjer­stad: Ve­gårs­hei: Tvede­strand:

65.155 74.786 95.506 94.864 33.754

88.663

● Fro­land: 39.186

● Lil­le­sand: 106.968

● Bir­ke­nes: 29.445Å

● åm­li: 191.514

● Ive­land: 27.629 i Ven­ne­sla lig­ger, men at de lig­ger i Ven­ne­sla og at vi kan byg­ge opp vår egen han­dels­næ­ring, sier Grøn­berg.

KUN­DE­NE KRI­TIS­KE

I gå­gata i sen­trum var det li­ten

ak­ti­vi­tet ons­dag for­mid­dag.

– Po­li­ti­ker­ne har ven­tet alt­for len­ge. De bur­de sagt ja for len­ge si­den. La Dri­ve­nes og Svedn­sen slip­pe til, sier To­re Os­mund­sen mens han sjek­ket noen bil­li­ge jak­ker.

To­rill Gus­tav­son og søn­nen Ei­rik var to av få som var i gå­gata og så på tøy ons­dag.

– Spek­te­ret av va­rer og bu­tik­ker er for dår­lig. Vi må til Kris­tian­sand for of­te. Nå må vi slut­te å øde­leg­ge for oss selv og få sagt ja til de som vil byg­ge, sier de.

FOTO: ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG

Det var ikke ak­ku­rat mye folk i Ven­ne­sla sen­trum ons­dag for­mid­dag. Nå vi­ser tall at han­de­len fak­tisk gikk ned i Ven­ne­sla i fjor.

ARKIVFOTO: ODD IN­GE ULEBERG

Odd Gøn­berg, le­der av Ven­ne­sla Næ­rings­for­ening.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.