Et hav av søp­pel på By­stran­da

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

Sol­til­be­der­ne som tors­dag inn­tok By­stran­da, par­ker og fri­lufts­om­rå­der etter­lot seg et hav av søp­pel til gle­de for må­ker og rot­ter.

– Matres­ter er jo fest­mat for rot­ter, og det er jo hel­ler ikke noe vak­kert syn med over­fyl­te søp­pel­dun­ker. Vi set­ter der­for inn sto­re res­sur­ser for å tøm­me av­falls­dun­ker og pluk­ke søp­pel, men med kom­bi­na­sjo­nen skole­fri, fle­re ar­ran­ge­men­ter og ti­de­nes drømme­vær klar­te vi ikke å ta unna alt, sier sone­le­der Arn­vid Sej­næs i park­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Park­ve­se­net fikk fre­dag mor­gen fle­re hen­ven­del­ser om over­fyl­te søp­pel­dun­ker og søp­pel lå spredt ut­over i par­ker og fri­lufts­om­rå­der.

AL­LE På JOBB

På den inne­klem­te fre­da­gen var al­le an­sat­te i park­ve­se­net i ar­beid. Arn­vid Sej­næs sier in­gen fikk inn­fridd sine øns­ker om å ta av­spa­sere i fin­væ­ret.

– Vi gjør det vi kan, men det tar ikke lang før søp­pel­dun­ke­ne fyl­les opp med for ek­sem­pel em­bal­la­sje fra gate­kjøk­ken­mat. Det står imid­ler­tid fle­re stør­re søp­pel­dun­ker i ut­kant­en av By­stran­da, men dis­se er det nes­ten in­gen som har be­nyt­tet seg av. Jeg me­ner folk bør kun­ne ta med seg søp­la når de ser at den nær­mes­te søp­pel­dun­ken ren­ner over, sier Arn­vid Sej­næs.

Når det gjel­der de sto­re og nes­ten ubruk­te søp­pel­dun­ke­ne som hver rom­mer 600 li­ter, så vil park­ve­se­net vur­de­re å skil­te dis­se bed­re.

Sone­le­de­ren i park­ve­se­net er ikke im­po­nert over at en­kel­te ba­re lar blei­er, og matres­ter bli lig­gen­de på ple­nen der de sit­ter.

– I til­legg til det uvan­lig fine været var det jo tors­dag skole­fri, og fle­re ar­ran­ge­men­ter. Ar­ran­gø­rer har jo også et an­svar for å være med å pluk­ke opp søp­pel etter sine gjes­ter, sier han.

RYDDET ETTER AND­RE

Da Ire­ne Ire­ne Schrø­der som bor på Lund, tors­dag kveld dro ut på Ku­hol­men for å bade ble hun møtt av et søp­pel­berg.

– Jeg kan ikke for­stå hvor­dan folk kan etter­late seg så mye av­fall. Jeg så fle­re plast­po­ser som blås­te ut i sjø­en, og på på land tel­te jeg et to­sif­ret an­tall en­gangs­gril­ler fle­re vin­flas­ker, øl­bok­ser og en­gangs­tal­ler­ke­ner.

Ire­ne Schrøde viss­te ikke hvem hun skul­le kon­tak­te, og dro der­for hjem etter plast­sek­ker og hans­ker og ryddet om­rå­det på egen hånd.

FOTO: STEF­FEN VETRHUS

Park­ve­se­nets folk tøm­mer dun­ke­ne fle­re gan­ger om da­gen, men de kla­rer ikke å ta unna på sol­rike fri­da­ger. Her fra By­stran­da fre­dag mor­gen.

FOTO: SONDRE ZACHARIASSEN

Slik så det ut på By­stran­da fre­dag mor­gen før park­ve­se­nets folk fikk ryddet og tømt søp­pel­dun­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.