Opp­si­gel­se på dø­ra

Bo­sty­rer valg­te en utra­di­sjo­nell me­to­de for å si opp an­sat­te etter kon­kur­sen i dame­klær­bu­tik­ken Cre­me Fraiche: Han hang en lapp på dø­ra.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

– I til­legg til inne­ha­ve­ren, har det ba­re vært én an­satt den sis­te ti­den. Det var for øv­rig ved­kom­men­de som slo sel­ska­pet kon­kurs med bak­grunn i et lønns­krav. Det har vært uenig­het om kra­vet, men for­liks­rå­det ga den an­sat­te med­hold, og der­med fore­lå grunn­lag for å åpne kon­kurs, sier ad­vo­kat Kai Knud­sen.

Han er bo­sty­rer for Cre­me Fraiche Nor­ge AS, som har dre­vet dame­klær­bu­tikk i øvers­te kvar­tal av Mar­kens gate i Kris­tian­sand. Og han har valgt en utra­di­sjo­nell me­to­de for å med­de­le den ene an­sat­te at hun må be­trak­te seg som opp­sagt: med et opp­slag på inn­gangs­døra til bu­tik­ken, på ad­vo­kat-brev­ark og med al­le for­ma­li­te­ter som hø­rer med til bo­styrer­fa­get i sli­ke si­tua­sjo­ner.

Tid­li­ge­re har det vært fle­re an­sat­te. Det sist til­gjen­ge­li­ge regn­ska­pet er fra 2015 og opp­ly­ser om seks styk­ker.

MO­DE­RAT OM­SET­NING

Det sam­me regn­ska­pet in­di­ke­rer også hvor­for det har gått galt for Cre­me Fraiche. For­tje­nes­ten på va­re­ne har rik­tig­nok lig­get der den bør i bran­sjen, en­kelt ut­trykt at de kos­ter dob­belt så mye i ut­salg som i inn­kjøp. Men pro­ble­met har åpen­bart vært om­fan- get; snaue 2,2 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning har ikke vært nok til å dek­ke hus­leie og and­re drifts­kost­na­der.

Inne­ha­ve­ren tok ikke ett øre i lønn i 2015, dess­uten ble 1,04 mil­lio­ner kro­ner av sel­ska­pets gjeld etter­gitt. Selv etter det var ikke ba­lanse­regn­ska­pet spe­si­elt pent, uten gjeld­set­ter­gi­vel­sen vil­le det ha sett til­sva­ren­de mye ver­re ut.

Fædre­lands­ven­nen har el­lers ikke opp­nådd kon­takt med inne­ha­ve­ren.

OPPHØRSSALG VIS A VIS

Også øverst i Mar­kens gate, fak­tisk di­rek­te vis a vis Cre­me Fraiche, re­kla­me­res det for ti­den med opphørssalg. Nor­malt brin­ger det tan­ke­ne hen på en po­ten­si­ell kon­kurs, men den unge dama som tar imot be­ta­ling for di­ver­se sports- og mote­ar­tik­ler, vi­ser til Michael Eeg.

Av Fore­taks­re­gis­te­ret i Brønn­øy­sund frem­går det at han er inne­ha­ver av Sport & Fashion AS. Og sel­ska­pet frem­står ikke som noen kon­kurskan­di­dat: I 2016 om­sat­te det for nes­ten ti mil­lio­ner kro­ner, fikk et over­skudd før skatt på snaue 300.000 kro­ner og had­de en bok­ført egen­ka­pi­tal ved årets slutt på 455.000 kro­ner.

Da vi opp­når kon­takt med Michael Eeg opp­ly­ser han at opp­hørs­sal­get skyl­des at lei­e­kon­trak­ten går ut og at han frem­over skal kon­sen­tre­re seg om and­re bu­tik­ker en den i Mar­kens gate.

El­lers er det ba­re to-tre da­ger si­den vi rap­por­ter­te om en an­nen bu­tikkon­kurs i Kvad­ra­tu­ren, nær­me­re be­stemt Annek­set In­te­ri­ør & Ga­ver Chris­ti­ans­sand AS i Kirke­gata.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Her, i Mar­kens ga­tes øvers­te kvar­tal og med Ar­ne N. Vi­ge­lands erke­sør­lands­ke bronse­trio uten­for vin­du­et, har Cre­me Fraiche Nor­ge AS dre­vet dame­klær­bu­tikk. Nå er den kon­kurs.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Bo­sty­rer Kai Knud­sen har valgt en utra­di­sjo­nell me­to­de for å med­de­le an­sat­te i dame­klær­bu­tik­ken Cre­me Fraiche Nor­ge AS at de ikke len­ger har jobb. (Det vi­ser seg etter hvert å være kun én per­son, ut­over inne­ha­ve­ren.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.