Lite sel­skap med sto­re am­bi­sjo­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Lil­le Teg­ma AS har in­du­stri­grün­der Alf Bjør­seth som ho­ved­ei­er og Forsk­nings­rå­det som støtte­spil­ler.

– Vi tes­ter ge­ne­ra­to­re­ne hos Sintef i Trond­heim. Tid­lig i høst skal vi gjen­nom­føre et for­søk på Co­lor Magic, som sei­ler mel­lom Oslo og Kiel. Blir det vel­lyk­ket, re­du­se­res die­sel­for­bru­ket med fra tre til fem pro­sent, sier Ma­ri­an­ne Eng­voll.

Dok­tor­in­ge­ni­ø­ren med bak­grunn fra Elkem Rese­arch er «VP Tech­no­lo­gy» i det lil­le kris­tian­sands­sel­ska­pet Teg­ma AS, som lei­er lo­ka­ler hos Elkem på Fi­s­kaa. Nå har Fædre­lands­ven­nen trop­pet opp i Fyl­kes­hu­set i Kris­tian­sand og halt hen­ne ut fra en dags­kon­fe­ran­se i regi av Nor­ges forsk­nings­råd (NFR) og Re­gio­na­le forsk­nings­fond Ag­der.

For om Teg­ma er lite, er am­bi­sjo­ne­ne sto­re og støt­ten fra Forsk­nings­rå­det vik­tig.

– Vi har fått sju mil­lio­ner kro­ner over tre år fra NFR til å vi­dere­ut­vik­le vår ter­moelek­tris­ke ge­ne­ra­tor for varme­gjen­vin­ning fra ek­sos. Det er den som skal tes­tes ut på Co­lor Magic. Den elek­tris­ke kraf­ten som ek­sos­var­men om­dan­nes til, vil bli le­det inn i ho­tell­de­len av ski­pet. Der skal den bru­kes til alt fra opp­var­ming og kjø­ling til støv­su­ging og mat­la­ging, for­tel­ler Ma­ri­an­ne Eng­voll.

Hun opp­ly­ser at Teg­ma nå be­står av tre per­soner, al­le med so­li­de kva­li­fi­ka­sjo­ner. Og in­di­rek­te ho­ved­ei­er er Alf Bjør­seth, dok­tor­in­ge­ni­ør han også, og man­nen som har stått bak en rek­ke in­du­stri­etab­le­rin­ger i Nor­ge, der­iblant sol­energi­sel­ska­pet REC.

– Vi star­tet opp i fjor. De to an- dre kom­mer for øv­rig fra hen­holds­vis Sintef og Scatec. Det sis­te er Bjør­seths sel­skap, be­ret­ter Eng­voll.

In­ne i Fyl­kes­hu­set satt 80–90 men­nes­ker og lyt­tet til en se­rie fore­drag om «Forsk­nings­ba­sert in­no­va­sjon - hvil­ke mu­lig­he­ter fin­nes for ri­siko­av­last­ning?» I til­legg til folk fra Re­go­na­le Forsk­nings­fond Ag­der og Si­ren M. Ne­set fra Forsk­nings­rå­det lokalt, had­de åtte styk­ker fra for­skjel­li­ge Nfr-pro­gram­mer tatt tu­ren fra Oslo. Dess­uten stil­te sel­ska­per som Elkem Tech­no­lo­gy, GE Health­ca­re, Ertec (fra Tvede­strand) opp for å dele er­fa­rin­ger i et «pro­sjekt­verk­sted».

– I bunn og grunn drei­er det som om vei­en fra idé til pro­sjekt, for­kla­rer Si­ren M. Ne­set.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Ma­ri­an­ne Eng­voll er dok­tor­in­ge­ni­ør og «Vice Pre­si­dent Tech­no­lo­gy» hos Teg­ma. Sel­ska­pet, med in­du­stri­grün­de­ren Alf Bjør­seth som in­di­rek­te ho­ved­ei­er, får bi­stand fra Norsk forsk­nings­råd i kom­mer­sia­li­se­ring av sin spe­si­el­le energiteknologi.

FOTO: NTB SCANPIX

Sør­lands­fir­ma­et Teg­ma skal prø­ve å re­du­se­re die­sel­for­bru­ket til Co­lor Magic, som sei­ler mel­lom Oslo og Kiel, med fra tre til fem pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.