Nazi-marsj for en god sak

Hvis vi først skal ha na­zis­ter mar­sje­ren­de i ga­te­ne, kan vi like gjer­ne la dem gjø­re noe nyt­tig, som å sam­le inn pen­ger til ho­mo­fi­le og jø­der.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Wun­sie­del, en lands­by nord i Bay­ern, had­de slitt med nazi-pla­gen len­ge. Én gang i året kom buss­las­ter med nye og gam­le na­zis­ter rul­len­de inn i de gam­le ga­te­ne. Svart­kled­de snau­skal­ler og gam­le menn i tyro­ler­hatt vil­le ære ste­det hvor Ru­dolf Hess lå be­gra­vet. I 2011 gikk myn­dig­he­te­ne lei, grav­de opp det som var igjen av Hit­lers sted­for­tre­der, kre­mer­te res­te­ne og strød­de as­ken på ha­vet.

Men som med and­re va­ri­an­ter av brunsneg­ler, er hel­ler ikke tys­ke na­zis­ter let­te å bli kvitt. Da de fort­sat­te å kom­me, selv etter at gra­ven var borte, fikk en grup­pe anti-na­zis­ter i 2014 den geni­a­le idé å la Fø­re­rens etter­kom­me­re mar­sje­re mot seg selv. For hver me­ter hate­full marsj gjen­nom byen, fikk en or­ga­ni­sa­sjon som ar­bei­der med å snu høyre­eks­tre­me, 10 euro. Det ble delt ut ba­na­ner un­der­veis for å gi de mar­sje­ren­de ny energi. Jo leng­re de gikk, desto mer pen­ger til mot­par­ten. de­en er nå im­por­tert til Nor­ge, og vi bør al­le gri­pe dypt i Vipps-kon­to­en for å gjø­re den til en dund­ren­de suk­sess. Førs­te mu­lig­het er 29. juli. Da skal med­lem­mer av Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen be­sud­le Fred­rik­stads vak­re ga­ter i en de­mon­stra­sjon mot ho­molob­by­en, som sam­men med den jø­disk-sio­nis­tis­ke kon­spi­ra­sjo­nen sty­rer lan­det. Det er in­gen grunn til å spil­le over­ras­ket, det er jo godt kjent at ikke minst fyl­kes­kom­mu­ne­ne er reir av sio­nis­tis­ke hom­ser.

Vol­de­li­ge skrul­lin­ger har også ret­tig­he­ter. Po­li­ti­ets ju­ris­ter kom der­for til at straffe­lo­vens for­bud mot å tra­kas­se­re noen på grunn av de­res sek­su­el­le leg­ning el­ler et­ni­si­tet, må vike for Grunn­lo­vens vern om yt­rings­fri­he­ten. Mar­sjen kan fin­ne sted, og na­zis­te­ne har valgt å leg­ge den til Ol­sok. De vet kan­skje ikke at knapt noen har truk­ket fle­re ut­len­din­ger til Nor­ge enn ak­ku­rat Hel­lig Olav, det er tross alt gans­ke mye de ikke vet. er­for kom­mer an­ta­ke­lig et par hund­re svens­ke menn over gren­sen for å støt­te Den nor­dis­ka mot­stånds­rörel­sens lil­le flokk av nors­ke ræv­dil­te­re og de få og lite kres­ne da­me­ne de har fått med seg. Al­le vil de kle seg i svar­te buk­ser og hvi­te skjor­ter, stik­ke grøn­ne slips inn mel­lom tred­je og fjer­de skjorte­knapp og for­sø­ke å se

IDut som vår tids Sturmab­teil­ung. Som hos den tys­ke ori­gi­na­len er gren­se­ne mel­lom po­li­tikk og kri­mi­na­li­tet ukla­re. Tre av ”mot­stands­be­ve­gel­sens” nå­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re med­lem­mer er sik­tet for å ha kas­tet brann­bom­ber mot flykt­ning­bo­li­ger og en venstre­ori­en­tert bok­han­del. En kart­leg­ging som NRK fore­tok tid­li­ge­re i år, vis­te at 17 av 30 kjen­te nors­ke ak­ti­vis­ter i og rundt be­ve­gel­sen, har til sam­men 24 dom- mer mot seg. Det er volds­menn og volds­for­kyn­ne­re i hvi­te skjor­ter som skal mar­sje­re gjen­nom Fred­rik­stad.

Da vil det jo være bent fram opp­byg­ge­lig om de sam­ti­dig kan gjø­re nyt­te for seg. Og det kan de. Da anti-ra­sis­ter og and­re de­mo­kra­ter sam­let seg i so­sia­le medi­er for å plan­leg­ge mot­de­mon­stra­sjo­ner, hen­tet en ju­rist fra Fred­rik­stad, An­ders Jo­han­sen, fram den strå­len­de ide­en fra Wun­sie­del. Han fore­slår at folk gir en kro­ne for hver me­ter na­zis­te­ne mar­sje­rer, og at pen­ge­ne bør gå til or­ga­ni­sa­sjo­nen Skeiv Ung­dom. rd­fø­rer Jon-ivar Ny­gård fra Høy­re har sagt at kom­mu­nen vil leg­ge til ret­te for mot­de­mon­stra­sjo­ner. Slik snak­ker en ord­fø­rer som for­står at de­mo­kra­ti også er verdi­po­li­tikk, ikke ba­re re­gu­le­rings­pla­ner og syk­kel­sti­er.

Men hva skal kom­mu­nen gjø­re? Som med brunsneg­le­ne har vi prøvd så mye som ikke vir­ker. Vi har snudd ryg­gen til na­zis­te­ne, for­søkt å over­døve dem, ig­no­re­re dem, sji­ka­ne­re og kon­fron­te­re dem. Noen gan­ger er det blitt bråk, og det er nøy­ak­tig hva de

Oøns­ker.

La oss hel­ler set­te dem i kon­struk­tiv virk­som­het, i kom­mu­nal regi. Fred­rik­stad kom­mu­ne bør opp­ret­te en kon­to dit vi al­le kan over­fø­re 100 kro­ner for hver kilo­me­ter hvit­skjor­te­ne be­ve­ger seg gjen­nom byen. Går de to kilo­me­ter og vi er 5000 spon­so­rer, blir det en mil­lion til Skeiv Ung­dom, Det mo­sa­is­ke tros­sam­funn, Ho­lo­caust­sen­te­ret el­ler and­re til­tak som vil ir­ri­te­re ut­slett på dem. I Wun­sie­del ble det malt mer­kestre­ker på as­fal­ten som vis­te de mar­sje­ren­de høyre­eks­tre­mis­te­ne hvor mye de had­de sam­let inn un­der­veis. Fred­rik­stad er en fram­over­lent kom­mu­ne, som i gjel­den­de kom­mune­plan har som stra­te­gi å trek­ke til seg høy­kom­pe­tent ar­beids­kraft. Det fin­nes sik­kert noen som kan ord­ne noen fine skjer­mer un­der­veis, som både kan vise inn­mar­sjert sum, opp­tak fra di­ver­se Pri­de-pa­ra­der og do­ku­men­ta­sjon av hva det før­te til sist gang na­zis­te­ne mar­sjer­te i nors­ke ga­ter. red­rik­stad kan fak­tisk bli en fore­gangs­kom­mu­ne i be­kjem­pel­se av anti-de­mo­kra­tis­ke og hate­ful­le de­mon-

Fstra­sjo­ner. Hva med å opp­ret­te et nett­sted for ide­er om hvor­dan den ne­ga­ti­ve ener­gi­en hos de hate­ful­le kan bru­kes til å gjø­re dem til sine egne fien­der? Hvor­dan kan vi or­ga­ni­se­re et system for crowd fun­ding hvor ra­sis­tis­ke, anti­se­mit­tis­ke, kvinne­fiendt­li­ge og isla­mo­fo­be an­grep i so­sia­le og re­di­ger­te medi­er auto­ma­tisk ut­lø­ser øko­no­misk støt­te til grup­per som kjem­per for det mot­sat­te. Vil­le det ikke bli en litt bed­re ver­den hvis ra­sis­te­ne sør­ger for å fi­nan­siere det anti-ra­sis­tis­ke ar­bei­det?

1. mai i år mar­sjer­te 570 hvit­skjor­ter i Falun i Fin­land, man­ge av dem var nors­ke. Fil­ter Ny­he­ter, som dek­ket mar­sjen, av­slør­te én av dem. Mor­ten Lorent­zen, fra Fred­rik­stads nabo­by, Moss, har i fle­re ti­år vært sen­tral i nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le ny­na­zis­tis­ke mil­jø­er, men har gått un­der medie­nes ra­dar. ”Du le­ker nå i feil sand­kas­se!” skrev han til Fil­ter Ny­he­ter da han ble av­slørt. La oss rote til sand­kas­sen de­res, og la dem selv sør­ge for at ro­tin­gen blir be­hø­rig fi­nan­siert. Det år­nær sæ i Fred­rik­stad, skal du se.

Vil­le det ikke bli en litt bed­re ver­den hvis ra­sis­te­ne sør­ger for å fi­nan­siere det anti-ra­sis­tis­ke ar­bei­det?

FOTO: NTB SCANPIX

Ny­na­zis­ter har i fle­re år mar­sjert gjen­nom ga­te­ne i byen Wun­sie­del, hvor Ru­dolf Hess var be­gra­vet. Men byen tok ori­gi­na­le grep for å bli kvitt den år­li­ge mar­ke­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.