Bro­vei­en – of­fer for po­li­tisk ar­ro­gan­se

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN THORSTENSEN, be­bo­er i Bro­vei­en

Brev av 8/5-17; Ter­je Lil­let­vedt – Per Kjelsaas.

●● Først gjø­res opp­merk­som på brev av 19/3-10 saksnr. 201002 711-1 av oven­for nevn­te per­soner hvor det fore­lig­ger til­taks­plan for om­rå­det Aug­lands­vei­en – Bro­vei­en der det kon­klu­de­res med A-2 vei og for­tau 2,5 me­ter. Kost­nads­ram­me 14,7 mill. Ana­ly­sen er be­stilt av In­ge­ni­ør­ve­se­net og le­vert av kon­su­lent Arild Rei­nert­sen. Den­ne løs­nin­gen er lagt di­rek­te i skuf­fen og in­gen (po­li­tisk el­ler tek­nisk) har si­den løf­tet en fin­ger. Sik­ker­het kos­ter!

Når det nå øns­kes sam­lo­ka­li­se­ring av sko­le­ne Vågs­bygd – Åsa­ne og skole­vei­ens sik­ker­het er en for­ut­set­ning, ja da kom­mer ut­ford­rin­gen på bor­det igjen. Det er for meg lett å lese at «tek­nisk» har fått munn­kurv fra by- og miljø­ut­val­get og blitt bedt om å frem­føre po­li­ti­ker­nes øns­ke om sam­lo­ka­li­se­ring fra høs­ten 2017. Da må for­eld­re­nes frykt og vre­de ig­no­re­res. Når po­li­ti­ker­ne nå øns­ker den­ne løs­nin­gen for sko­len så er det jo som all­tid økonomi i kom­mu­nen og makt­kamp i skole­ve­se­net in­ternt som dri­ver pro­ses­sen og bar­nas bes­te kom­mer all­tid i and­re rek­ke.

Når det gjel­der vei­en så vi­ser po­li­ti­ker­ne at de har to­tal kunn­skaps­man­gel når det gjel­der de fak­tis­ke tra­fi­ka­le for­hold i skole­ti­den i om­rå­det Bro­vei­en – Aug­lands­vei­en, men til gjen­gjeld kom­pen­se­rer de med to­tal ar­ro­gan­se for å opp­nå øns­ket re­sul­tat. Hver­dags­liv i Bro­vei­en – Aug­lands­vei­en er at in­gen iva­re­tar skole­ele­ve­nes sik­ker­het mer enn oss som bor i nevn­te om­rå­de. Ele­ve­ne bru­ker hele vei­ens bred­de. Sparke­syk­ler, rulle­brett, syk­len­de og gå­en­de.

Slik har det all­tid vært, og det kom­mer all­tid til å være de som bor her som må iva­re­ta ele­ve­nes sik­ker­het med å vise hen­syn. En­veis­kjø­ring og de­ling av vei - for­tau med be­tong­blok­ker kom­mer til å ge­ne­re­re langt stør­re fare for ele­ve­ne enn det de ut­set­tes for i dag. Vårt for­slag (noe vi har øns­ket i 20 år) om gjen­nom­kjø­ring for­budt vil re­du­se­re an­tall bi­ler med fle­re hund­re en­he­ter hver dag i hele til­taks­so­nens leng­de.

Man­ge av be­boer­ne vil mis­te par­ke­ring til hy­bel­bo­ere og gjes­ter. De vil måt­te par­ke­re i den lil­le av­stik­ke­ren ved Bro­vei­en 30. Det vil bli kaos og ir­ri­ta­sjon i gata. Det­te er ikke ak­sep­ta­belt.

Vi har bodd her i 36 år og vår er­fa­ring er at snø­brøy­ting ald­ri har vært første­prio­ri­tet i Bro­vei­en. Hvis det kom­mer be­tong­klos­ser i vei­ba­nen må det brøy­tes i to om­gan­ger og hvor skal snø­en leg­ges?

Hvor ble det av sik­ker­he­ten for ele­ve­ne? Vi kan ba­re ane ka­ta­stro­fen!

Det står å lese at pla­ne­ne er sendt ut på hø­ring til be­boer­ne. Nær 100% er full­sten­dig imot, men det blir al­li­ke­vel ikke tatt hen­syn til. Hva slags de­mo­kra­ti er det­te?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.