Fel­les­sko­len som dan­nel­ses­are­na

Faedrelandsvennen - - MENING - ÅSE GRETHE BIRKELAND FØYN, le­der, Ut­dan­nings­for­bun­det Kris­tian­sand

Fri­het, sier Ha­rald Stang­hel­le, re­dak­tør i Af­ten­pos­ten, fri­het er å leve uten frykt!

Uten frykt for krig, nød og sult. Uten frykt for over­grep fra myn­dig­he­ter el­ler or­ga­ni­sa­sjo­ner. Og uten frykt for at frem­me­de skal øde­leg­ge det li­vet vi har lært å set­te pris på.

Frykt næ­res av mis­tan­ke. Mis­tan­ke skyl­des mang­len­de kjenn­skap og kunn­skap.

Sko­lens opp­ga­ve er ikke ba­re å for­mid­le fag­kunn­skap, men har også et vik­tig dan­nel­ses­opp­drag der ver­di­er som men­neske­verd, mang­fold og gjen­si­dig re­spekt, like­stil­ling og like­verd står i sen­trum. Der­som sko­len lyk­kes i det­te dan­nel­ses­opp­dra­get tren­ger vi kan­skje ikke fryk­te de and­re.

Fel­les­sko­len er i dag møte­sted for barn fra uli­ke so­sia­le lag, med uli­ke livs­syn/re­li­gion, ulik et­ni­si­tet og per­son­li­ge ulik­he­ter.

For­eld­re har rett til å vel­ge hva slags barne­hage og sko­le de vil sen­de sine barn til. Det be­grun­nes ut fra po­li­tisk stå­sted, fag­li­ge vink­lin­ger, over­be­vis­ning om livs­syn, geo­gra­fis­ke og øko­no­mis­ke hen­syn.

Ut­dan­nings­for­bun­det Kris­tian­sand vil li­ke­vel ut­tryk­ke en uro oven­for de kon­se­kven­ser vi me­ner en øken­de se­gre­ge­ring av opp­vekst­mil­jø­et i kom­mu­ne­ne kan gi ved at uli­ke ak­tø­rer i øken­de om­fang opp­ret­ter egne sko­ler for å frem­me sine in­ter­es­ser.

Vi fryk­ter at en slik vrid­ning mot å opp­ret­te sko­ler ut fra sma­le hen­syn, kan føre til at man­ge barn vil vokse opp i ens­ret­te­de og til dels luk­ke­de mil­jø­er. Po­la­ri­ser­te ung­doms­mil­jø­er med inn­snev­ret kjenn­skap og to­le­ran­se til and­res livs­si­tua­sjo­ner og livs­valg, kan bli ett re­sul­tat; i til­legg til frag­men­te­ring av skole­til­bu­det i de uli­ke kom­mu­ne­ne.

Et åpent og mang­fol­dig opp­vekst­mil­jø som fel­les­sko­len representerer, ser vi deri­mot som vik­tig for å re­du­se­re po­la­ri­se­rin­gen, og for å for­hind­re opp­ret­tel­se av eks­tre­me grup­pe­rin­ger i bar­ne- og ung­doms­mil­jø­ene. I et sam­funn med gry­en­de frem­vekst av eks­tre­mis­me og anti­de­mo­kra­tis­ke hold­nin­ger, tren­ger barn og unge en god øvings­are­na for å øve opp re­spekt og to­le­ran­se for hver­and­re.

For sko­len er det­te et stort og vik­tig opp­drag. Po­li­ti­ke­re og læ­re­re bør der­for ver­ne om fel­les­sko­len slik at barn og

❞ Vi fryk­ter at en slik vrid­ning mot å opp­ret­te sko­ler ut fra sma­le hen­syn, kan føre til at man­ge barn vil vokse opp i ens­ret­te­de og til dels luk­ke­de mil­jø­er.

unge gis gode mu­lig­he­ter til å spei­le, ut­ford­re og til­pas­se seg selv til å fun­ge­re i det­te kon­glo­me­rat av ulik­he­ter som fel­les­sko­len representerer. Det vil være med på å rus­te bar­na til å bli frem­ti­di­ge ak­ti­ve sam­funns­bor­ge­re i mang­fol­det av kul­tur, so­si­al til­hø­rig­het, et­ni­si­tet, re­li­gio­ner og livs­syn. Fel­les­sko­len kan der­med fort­satt frem­stå som en vik­tig ka­ta­ly­sa­tor for et bredt læ­rings- og dan­nel­ses­be­grep.

Med den kunn­ska­pen og kjenn­ska­pen vil fryk­ten for de and­re bli mind­re, og fri­he­ten vi er så glad i og stolt av får mu­lig­het til å blomst­re i en tur­bu­lent sam­tid.

FOTO: ODD IN­GE ULEBERG

Inn­sen­de­ren er skep­tisk til etab­le­ring av re­li­giø­se pri­vat­sko­ler. Kom­mune­sty­ret i Ven­ne­sla ved­tok ny­lig å si ja til en kris­ten pri­vat­sko­le i byg­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.