Sal­me el­ler pop­låt un­der viel­sen?

Hvil­ke lå­ter vil sør­len­din­ger gif­te seg til? Tra­di­sjo­nel­le sal­mer, Liverpool-klas­si­ker og Hell­bil­lies-bal­la­de er noen av stikk­or­de­ne.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no

Som­mer, sol og bryl­lups­se­song er rett rundt hjør­net, også her i sør.

Fædre­lands­ven­nen har spurt sogne­pres­ter og lo­ka­le mu­si­ke­re om hvil­ke lå­ter som er mest etter­spurt, både un­der viel­sen og til den sto­re bryl­lups­fes­ten.

SAL­MER OG LIVERPOOLSANG

Sogne­prest i Kris­tian­sand dom­kir­ke, Aud Sun­de Smemo, sier til Fædre­lands­ven­nen at sør­len­din­ger vil hø­re alt fra tra­di­sjo­nel­le sal­mer til litt mer mo­der­ne pop­lå­ter un­der viel­sen.

– Når det kom­mer til sal­mer er «Guds god­hets­sang i sin­net» en vel­dig po­pu­lær gjen­gan­ger. Det er fak­tisk den enes­te vig­sels­al­men som snak­ker om li­den­ska­pen mel­lom mann og kvin­ne. «Dei­lig er jor­den» blir også brukt mye i viel­ser.

– Det er også fle­re som vil ha Liverpool-san­gen «You’ll ne­ver walk alo­ne» i bryl­lu­pet sitt, og de er som re­gel fot­ball­in­ter­es­ser­te. Alf Prøy­sens klas­si­ker «Mitt hjer­te er ditt» er også en låt som er svært etter­spurt, leg­ger Sun­de Smemo til.

Sogne­prest i Vågs­bygd me­nig­het, Nils Ter­je An­der­sen, mer­ker også at det er noen sal­mer som går igjen.

– Vi har mer­ket at sal­me­ne «Kjær­lig­het fra Gud» og «Å leva det er å els­ka» er klas­sis­ke gjen­gan­ge­re.

ADELE OG ED SHEERAN

Mu­si­ker og vo­ka­list Sarah Ful­ler­ton fra Kris­tian­sand har spilt i fle­re bryl­lu­per på Sør­lan­det. Hun trek­ker fram lå­te­ne til Ed Sheeran og Adele som noen av de mest etter­trak­te­de.

– Ty­pis­ke lå­ter er blant and­re «Thin­king Out Loud» av Ed Sheeran, «Ma­ke You Fe­el My Love» av Adele, «Trea­sure» av Bruno Mars og «All Of Me» av John Le­gend.

Ful­ler­ton sier vi­de­re at hun skul­le øns­ke det kom fle­re uvan­li­ge fore­spørs­ler når det kom­mer til låt­valg.

– Jeg har dess­ver­re ikke fått noen vel­dig rare fore­spørs­ler enda, men jeg hå­per på det! Det skal sies at jeg har sett mye rart i bryl­lu­per...

– Som hva da?

– Det mest uven­te­de var i et bryl­lup hvor vi spil­te med fullt band og al­le var på danse­gol­vet. Før vi viss­te or­det av det var en av gjes­te­ne helt na­ken midt i meng­den.

«DET FINASTE EG VEIT»

Stein Ro­ger Sor­dal fra grup­pa Ra­dio Jam, som har spilt i fle­re bryl­lu­per i sør, sier at ty­pis­ke lå­ter un­der viel­sen er alt fra Hell­bil­lies-bal­la­der til Sha­nia Twaink­las­si­ke­re.

– Det er ikke uvan­lig at pa­ret ber om lå­ter som de de­ler sam­men. Ty­pis­ke lå­ter er blant and­re «Mar­ry Me» av Sha­nia Twain, «Bridge Over Troubled Wa­ter» av Si­mon & Gar­fun­kel og ikke minst «Det Finaste Eg Veit» av Hell­bil­lies.

– Har du fått noen uvan­li­ge låt­fore­spørs­ler til viel­sen?

– Lå­ten «One» av U2 har jeg spilt, selv om teks­ten ikke er vel­dig pas­sen­de, og har mye mør­ke i seg. Det skal også sies at en brud­gom spøk­te om at jeg skul­le spil­le «Still Ha­ven’t Found What I’m Look­ing For» av U2. Da lo jeg godt!

– Hva vil brude­pa­ret og gjes­te­ne hø­re un­der bryl­lups­fes­ten da?

– Jeg opp­le­ver at fest­lå­ter un­der bryl­lups­fes­ten ikke er spe­si­elt an­ner­le­des enn mu­sikk til en van­lig fest. Det vil si lå­ter som «Split­ter Pine», «Sum­mer of 69», «Jo­le­ne» og «Stay­in’ Ali­ve». Det­te er alt­så lå­ter med høy all­sang­fak­tor.

SØRLANDSK BRYLLUPSVISE

Til tross for at fle­re brude­par på Sør­lan­det of­te vil hø­re ver­dens­kjen­te pop­lå­ter, er det li­ke­vel noen lo­ka­le mu­si­ke­re som blir bedt om å spil­le egen­kom­po­ner­te lå­ter.

Det gjel­der blant and­re An­ders Hø­ge­tveit fra ban­det SOFA, som står bak bryl­lupslå­ten «Vand­re Med Deg (Sørlandsk Bryllupsvise)».

– Vi gleder oss til å syn­ge den i et bryl­lup i som­mer! Men det er også fle­re som ber om å få teks­ten til den, slik at de kan syn­ge den selv.

– Får dere of­te hen­ven­del­ser fra sør­len­din­ger som vil bru­ke lå­ten i bryl­lu­per?

– Det har vel kan­skje blitt en hen­ven­del­se an­nen­hver uke si­den vi la den ut rundt jule­ti­der, og det er litt «crazy» for et nær­mest ukjent band som oss, av­slut­ter Hø­ge­tveit.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Stein Ro­ger Sor­dal, vo­ka­list i Ra­dio Jam, har spilt i fle­re bryl­lu­per, både som solo­ar­tist og band­med­lem.

ARKIVFOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Sarah Ful­ler­ton skul­le øns­ke det kom fle­re uvan­li­ge fore­spørs­ler når det kom­mer til lå­ter i bryl­lu­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.