En sann mes­ter in­nen pop

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

POP

Ron Sex­smith

«The Last Ri­der» Cook­ing Vi­nyl/play­ground

Ron Sex­smith fant ikke opp pop­mu­sik­ken, men han for­val­ter de bes­te de­le­ne av den på en ut­mer­ket måte.

Ka­na­die­ren fra St. Cat­ha­ri­nes i On­ta­rio har gitt ut mu­sikk si­den 1985. Det­te er 53-årin­gens 14. al­bum. Of­te har det vært grunn til å på­stå at den nye ut­gi­vel­sen hans er den bes­te. Nå er det grunn til å på­stå det igjen; at det­te er hans bes­te al­bum.

Hoved­po­en­get er at Ron Sex­smith er så full av lek­ker, me­lo­diøs og fin pop at han an­net­hvert år le­ve­rer et du­sin med pop­per­ler. Det hand­ler om clas­sic pop litt slik som Ray Davies gjor­de det med Kinks og slik som Paul Mc­cart­ney gjor­de det i The Beatles, og etter­på med Wings og som solo­ar­tist. Lå­ten «Wor­ried Song» kun­ne ha hav­net på topp ti-lis­ta til de bes­te lå­te­ne Mc­cart­ney har skre­vet, mens «De­ad And Dream» er som snytt ut av pop­hjer­tet til Ray Davies.

Så kan man si at det ikke er noen pre­sta­sjon å lig­ne på dis­se pop­mes­ter­ne, men Sex­smith har skapt sitt eget sound, og han har helt klart sin egen identitet. Mu­sik­ken hans veks­ler mel­lom å være opp­løf­ten­de, ro­man­tisk, trist, me­lan­kolsk, fargerik og bit­ter­søt. Og han hol­der et høyt san­ger- og sang­skri­ver­nivå helt til det hele er over med låt num­mer num­mer 13. Da har han holdt på i 49 mi­nut­ter. For det er helt til slutt vi får den farge­rike og ny­de­li­ge, «Man At The Gate (1913)», in­spi­rert av et post­kort med et bil­de fra To­ron­to fra det året.

Lå­ten hand­ler om at li­vet blir ri­ke­re der­som men­nes­ker sam­hand­ler, og at vi for­sø­ker å gjø­re det bes­te. Ikke ak­ku­rat re­vo­lu­sjo­ne­ren­de mel­din­ger. Men det hø­res så trygt og godt ut. Bal­sam for sje­la. Hele vei­en er teks­te­ne til Sex­smith glim­ren­de. Når både ord og mu­sikk sit­ter, og dan­ner en hel­het; det er da vi snak­ker om sto­re pop­kom­po­nis­ter. Ron Sex­smith er en slik en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.