Stort band, li­ten Ste­ven

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

ROCK Litt­le Ste­ven

«Soul­fire» Ume/uni­ver­sal

Bruce Spring­steen og To­ny Sopra­nos høy­re hånd in­vi­te­rer til en god, gam­mel­dags «rock, soul & blues re­vue» på sitt førs­te solo­al­bum si­den 1999.

Med tan­ke på hvor po­li­tis­ke 80-talls­pla­te­ne hans var, skul­le man kan­skje tro at det var Do­nald Trumps pre­si­dent­skap som had­de fått Ste­ven Van Zandt til å spar­ke i gang solo­kar­rie­ren igjen. Men det er lite av den gam­le ak­ti­vis­men å spo­re på «Soul­fire». Al­bu­met er sna­re­re å se som en enes­te lang kjær­lig­hets­er­klæ­ring til mu­sik­ken som gjaldt den gang han, Bruce og South­side John­ny re­gjer­te på klub­be­ne i New Jer­sey.

Det er Chi­ca­go-blues i «Blues Is My Bu­si­ness», Mo­town-soul i «Love on the Wrong Side of Town», doo wop i «The City We­eps To­night», funk i «Down and Out in New York City» og, san­ne­lig, et snev av spa­get­ti-western i «Stan­ding in the Li­ne of Fire». Det kan dis­ku­te­res om Van Zandt har stem­me til å yte det­te ma­te­ria­let rett­fer­dig­het – be­skri­vel­sen «sjar­me­ren­de» lig­ger nær­me­re enn «im­po­ne­ren­de», for å si det sånn – men til gjen­gjeld kom­pen­se­rer 15-manns­ban­det The Soul Discip­les med alt lyd­bil­det kan bære av kor, blå­se­re og gi­ta­rer.

Og det sto­re, var­me hjer­tet som lig­ger til grunn for pro­sjek­tet, er ikke et øye­blikk til å ta feil av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.