Fem grun­ner til at det kom­mer til å smel­le

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

Idag er det klart for kam­pen al­le på Sør­lan­det har snak­ket om si­den det i fjor ble klart at vi skul­le få tre lag i den nest øvers­te di­vi­sjo­nen. Start tar imot Jerv til lo­kal­opp­gjør på Spare­ban­ken Sør Are­na. Jerv har si­den de be­gyn­te klat­rin­gen i di­vi­sjons­sys­te­met blitt en noe ir­ri­te­ren­de lille­bror for Start, som på sin side har slitt med dår­li­ge re­sul­ta­ter.

Det er fle­re grun­ner til at kam­pe­ne mel­lom Jerv og Start blir spe­si­el­le. Her er noen av dem:

KVALIKKAMPENE I 2015

Den førs­te gan­gen Jerv vir­ke­lig var oppe og pel­te Start på ne­sen var i 2015. Mons Ivar Mjel­de og Start had­de vært hel­di­ge som slapp med kva­li­fi­se­ring, og pres­set på Sør­lan­dets stolt­het ble ikke mind­re da det var Jerv som skul­le stå på and­re si­den i kam­pen om opp­rykk.

Førs­te kamp ble spilt i Grim­stad på en knall­hard bane etter is­kaldt no­vem­ber­vær. Mads Stok­ke­li­en send­te Start i ledelsen, før Ohi Omoi­juanfo ut­lig­net.

Foran 12.000 til­skue­re på Spare­ban­ken Sør Are­na noen da­ger etter ble Start for ster­ke, og vant 3–1 til el­le­vil­le ju­bel­sce­ner. Men Jerv had­de for førs­te gang vist at de skul­le bli en hard nøtt å knek­ke i åre­ne som kom.

– Det var mye kni­ving al­le­re­de rundt de kam­pe­ne. Det at det er vest mot øst fy­rer det opp. Det er stor pre­sti­sje å vin­ne dis­se kam­pe­ne, sier Start-spil­ler Hen­rik Rob­stad.

VEST MOT ØST

Aust-ag­der har ald­ri vært i nær­he­ten av å ha noe fot­ballag på øvers­te nivå i Nor­ge, mens Start har to se­rie­gull og har kjem­pet fle­re gan­ger i top­pen av norsk fotball. At det kom­mer lag fra Aust-ag­der og kjem­per om å ta over he­ge­mo­ni­et, gjør at det be­tyr mye ikke å tape dis­se kam­pe­ne.

TRENERKONFLIKTEN

Det ble tid­lig klart at Steinar Pedersen var øns­ket av Start, etter at han had­de gjort stor suk­sess i Jerv. Det skul­le ta én må­ned med krang­ling og dis­ku­sjo­ner etter kvalikkampene, før Pedersen lil­le jul­af­ten 2015 ble pre­sen­tert som Start-tre­ner.

Det var kun et lite halv­år etter at Pedersen had­de sig­nert ny kon­trakt med Jerv. Pedersen fikk dog ikke ta med seg And­re-

as Jen­sen. Jen­sen ble ett år sei­ne­re an­satt som as­sis­tent i Start.

– Jeg had­de to fine år i Jerv. To lære­rike år, hvor jeg had­de man­ge gode spil­le­re. Ut­over det ten­ker jeg at uan­sett hvem som kom­mer hit for å spil­le så blir det som en hvil­ken som helst kamp, som vi er gi­ret på å vin­ne, sier Steinar Pedersen til Fædre­lands­ven­nen.

STO­RE ORD FØR SE­SONG­START

Før se­son­gen kom det man­ge mel­din­ger fra beg­ge hold, og spe­si­elt Ar­ne Sand­stø le­ver­te fris­ke ut­sagn ret­tet mot Start-lei­ren. Ut­sagn som man ab­so­lutt har no­tert seg i Kris­tian­sand.

– De var tøf­fe, spe­si­elt Sand­stø og Glenn (An­der­sen) kom det noen si­ta­ter fra. Jeg li­ker det bed­re når de er litt yd­my­ke. Det skal være for­skjell på Start og Jerv, sier Hen­rik Rob­stad med et smil.

– Jeg har ikke blitt vold­somt im­po­nert over Jerv. Det er en grunn til at de lig­ger der de lig­ger, sier To­bias Chris­ten­sen.

SPIL­LE­RE FRAM OG TIL­BA­KE

Glenn An­der­sen, Es­pen Knud­sen og Alex­an­der Lind er blant Jerv-spil­ler­ne som al­le har spilt i Start, og som på et tids­punkt måt­te fin­ne seg nye klub­ber. Dis­se spil­ler­ne er selv­føl­ge­lig all­tid eks­tra sug­ne på å gjø­re det bra når de mø­ter gam­le­klub­ben. Knud­sen og Lind er i til­legg fra Kris­tian­sand, i lik­het med fle­re av lag­ka­me­ra­te­ne sine.

I til­legg hus­ker nok Jerv Den­nis An­twis opp­før­sel fra i fjor som­mer. An­twi var sterkt øns­ket i Start, og klag­de åpen­lyst da det ikke så ut til å bli noen over­gang. Til slutt fikk spis­sen det som han vil­le.

Hen­rik Rob­stad er god kom­pis med man­ge av sine tid­li­ge­re lag­kom­pi­ser i Jerv:

– Det er noe eks­tra. Vi er man­ge som kjen­ner hver­and­re, og vi leg­ger litt eks­tra i det, sier han.

Det sier Start-tre­ne­ren seg enig i:

– Det er pre­sti­sje. Det er en an­ner­le­des kamp for spil­ler­ne, for klub­ben og for fan­sen. Men om både Start og Jerv lig­ger i top­pen el­ler ikke, det har ikke noe å si. Det blir et skik­ke­lig lo­kal­opp­gjør, med full fyr i tel­tet fra start, sier Pedersen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.