– Tror vi får en drømme­tur

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

I dag syk­ler Liv Was­land (69) de 210 kilo­met­re­ne mel­lom Kris­tian­sand og Hov­den.

– Jeg sy­nes det er sab­la fint at det er jen­ter som syk­ler sam­men, sier Was­land.

Spre­kin­gen ble med i Pe­dal­pi­ga­ne for noen år si­den. Lør­dag skal gjen­gen syk­le de 210 kilo­me­ter­ne mel­lom Kris­tian­sand og Hov­den.

– Jeg tror vi får en drømme­tur i år, sier Was­land, som li­ker å hol­de seg i form.

Da­ni­el Mari­nas er dag­lig le­der i Kris­tian­sand Cy­cle­klubb, der Pe­dal­pi­ga­ne er med­lem­mer. Han skry­ter vel­dig av gjen­gens elds­te med­lem.

– Liv representerer en grup­pe men­nes­ker som ba­re har be­stemt seg for å være i ak­ti­vi­tet, og sett at det er en vik­tig del av li­vet. Hun er utro­lig po­si­tiv til alt, og har en helse som ba­re er fan­tas­tisk. Hun har valgt seg et godt liv, sier Mari­nas.

Ved si­den av syk­lin­gen, har Was­land del­tatt i Ter­reng­ka­ru­sel­len i 30 år.

– I til­legg går jeg på Aqua­ra­ma og tre­ner styr­ke.

– Hvor vik­tig er det for deg å hol­de deg i godt fy­sisk slag?

– Jeg har mer el­ler mind­re all­tid vært ak­tiv. Det er vik­tig å ha en god hver­dag når du be­gyn­ner og el­des litt, sier Was­land.

SYKLING OG LØPING

Hun ser rundt seg at det ikke er al­le som ten­ker sånn.

– Jeg ser ba­re rundt i venne­flok­ken min, og det er ikke al­le som or­ker så sær­lig mye. Jeg er også vel­dig opp­hengt i at jeg skal være i et fel­les­skap, sier Was­land.

Det be­gyn­te med lø­pin­gen, og grup­pa Løpe­jen­te­ne.

– Vi møt­tes i KIF i sin tid. Mot slut­ten av 1980-tal­let had­de de en ve­te­ran­grup­pe for da­mer. Der har jeg et miljø. Nå har jeg fun­net dis­se jen­te­ne som jeg syk­ler med, for jeg sy­nes det er bra å tref­fe folk som jeg har lyst å være sam­men med, sam­ti­dig som jeg får trent litt, sier Was­land.

Hun be­skri­ver seg selv som «sko­gens pike», og hun bru­ker mye av fri­ti­da si til å gå tur, spe­si­elt på Od­der­øya, som er nær­mes­te nabo til der hun bor i Gra­va­ne.

– Jeg er mye ute i sko­gen, der jeg en­ten lø­per el­ler går tur, sier Was­land.

IN­GEN MEDI­SI­NER

– Har du vært noe pla­get av helse­pro­ble­mer?

– Nei, jeg hatt litt pro­ble­mer med kne­et, men det var da jeg løp mye, sier Was­land.

– Vil­le du ha vært mer ut­satt for ting, om du ikke had­de vært i så god form?

– Jeg tror at fy­sisk ak­ti­vi­tet hol­der deg fris­ke­re. Jeg skif­tet fast­le­ge her for noen år si­den. Hun sa «er du over 60 år, og har in­gen medi­si­ner du går på?». Sånn har ikke jeg tenkt. Jeg ten­ker at livs­tids­syk­dom­mer kan du gjø­re noe med. De and­re er et lot­te­ri, ten­ker jeg, og de kan slå ned, sier Was­land.

God form har ført til at hun har fått en bed­re livs­kva­li­tet.

– Og så får du en helse­ge­vinst på kjø­per. Jeg sy­nes at jeg har

Fak­ta Hov­dent­our

● 210 kilo­me­ter fra Kris­tian­sand til Hov­den

● Fire mat­sta­sjo­ner un­der­veis på Horn­nes, Byg­land, Honnev­je og Bykle­klei­va

● Løype­re­kord: 4.55,02 av Team Catsj i 2016

● Ar­ran­gert si­den 2002

● Om­trent 1200 på­meld­te et så godt liv, og jeg er glad jeg er frisk nok til å gjø­re ting, sier Was­land.

Det er meldt knall­vær un­der årets Co­lor Li­ne Tour, og det er godt nytt for de 1200 på­meld­te del­ta­ker­ne. Grup­pa til Was­land syk­ler av går­de fra Kris­tian­sand kl. 05.06.

– Det er fan­tas­tisk moro å syk­le sam­men med jen­te­ne. Vi har trent sam­men mot det­te må­let, og lør­dag skal det nås. Med stil og gle­de, sier Was­land.

ARKIVFOTO: VALERIE KUBENS

Det­te bil­det av Liv Was­land er fra mål­gang på Hov­den i 2014.

FOTO: HÅ­VARD KARLSEN

Liv Was­land både syk­ler, lø­per og dri­ver med styr­ke. Lør­dag kom­mer et av se­son­gens høyde­punkt i Co­lor Li­ne Tour.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.