På me­dal­je­jakt i EM

Faedrelandsvennen - - SPORT - KIR­STEN TØN­NES­SEN OG ANDREAS JA­KOB­SEN, ket­tel­bell-ut­øve­re

Si­den gull­fangs­ten i VM kett­le­bell ma­ra­ton er vi beg­ge blitt ster­ke­re og bed­re tek­nisk. Vi gleder oss til å se hva det kan hol­de til i EM den­ne hel­ga.

Tu­sen­vis av kilo skal løf­tes. Ut­hol­den­he­ten vil bli pres­set til det yt­ters­te og vår men­ta­le styr­ke og sta­het vil at­ter en gang bli satt på prø­ve. Det er europa­mes­ter­skap i kett­le­bell ma­ra­ton det er snakk om.

Det er nå gått seks må­ne­der si­den vi var med i VM i kett­le­bell ma­ra­ton, som var vår førs­te in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­se. Den gang ble det fle­re gull i både halv ma­ra­ton (30 mi­nut­ter) og hel ma­ra­ton (60 mi­nut­ter). Det ga stor mo­ti­va­sjon og mer­smak til å sat­se vi­de­re. Så nå pak­kes tre­nings­ba­gen på nytt med håp om fle­re me­dal­jer og Nor­ges ære i behold. Tu­ren går den­ne hel­ga til At­hen i Hel­las.

Tre­nin­ge­ne har vært mål­ret­tet, tun­ge og gode. Vi har beg­ge pres­set hver­and­re til bed­re og bed­re re­sul­ta­ter på tes­ter si­den VM. Vi har beg­ge blitt ster­ke­re og bed­re tek­nisk, og den­ne gan­gen kan vi også dra med oss er­fa­rin­ge­ne vi har fra tid­li­ge­re Vm-del­ta­kel­se.

Vi er fire ut­øve­re. som rei­ser fra Nor­ge den­ne gang. Ka­ren Zu­le­ta fra Far­sund og Gerd Magn­hild Løy­ning Lun­den og oss to fra Øvre­bø SSK.

Andreas stil­ler med 32 kg kule i 30 mi­nut­ter og 24 kg kule i 60 mi­nut­ter. Kir­sten stil­ler med 16 kg i 30 mi­nut­ter og 16 kg i 60 mi­nut­ter. Ku­le­ne løf­tes kon­ti­nu­er­lig med stort fokus på tek­nikk og pre­si­sjon. Det er an­tall løft som av­gjør re­sul­ta­tet. Og set­ter man ned før ti­den, blir re­sul­ta­tet null.

Det­te er ma­ra­ton­løf­ting – kett­le­bell-spor­tens svar på fem­mila, Oslo ma­ra­ton i mot­bak­ke, en svømme­tur til Dan­mark m.m. Det er lan­ge, tun­ge og smerte­ful­le sett vi sliter oss igjen­nom. Det er til ti­der vondt – vel­dig vondt – men også en helt fan­tas­tisk fø­lel­se ved å gjen­nom­føre og kan­skje sei­re. Og det er nok der­for vi har falt så for den­ne spe­si­el­le spor­ten. Fø­lel­sen det gir oss av å over­vin­ne noe så stor.

FOTO: PRI­VAT

Sam­boer­ne Kir­sten Tøn­nes­sen (50) fra Ven­ne­sla og Andreas Ja­kob­sen (41) fra Kris­tian­sand gleder seg til å kon­kur­re­re i kett­le­bell ma­ra­ton i At­hen i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.