Hun for­ven­ter at han spar­kes ut

Inge­bjørg A. God­ske­sen (Frp) kre­ver parti­kol­le­ga Ter­je Stalle­land eks­klu­dert, og for­ven­ter at han mis­ter med­lem­ska­pet i par­ti­et.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

– Ja, det for­ven­ter jeg. Han har fått en ad­var­sel før, og da skal det gans­ke lite til før han blir he­vet ut, sier God­ske­sen.

Parti­le­der Siv Jen­sen krev­de ro i rek­ke­ne i det kon­flikt­her­je­de Aust-ag­der Frp da par­ti­et av­slut­tet sitt lands­møte 7. mai:

– Det er en tid for de­batt, og en tid for å gå vi­de­re. Nå er ti­den in­ne for å gå vi­de­re, sa Jen­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Få da­ger se­ne­re inn­le­ver­te stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen eks­klu­sjons­krav mot både Ter­je Stalle­land fra Grim­stad og Sten Arild Hvidsten fra Ev­je og Horn­nes.

TAR LANG TID

– Fro­land Frp had­de al­le­re­de le­vert eks­klu­sjons­krav mot Stalle­land, og jeg svar­te Siv Jen­sen at man ikke kun­ne reg­ne med ro før den søk­na­den ble iva­re­tatt. Da det ikke skjed­de noe, send­te jeg også inn min, sier hun.

Hel­ler ikke hun har fått noen re­spons:

– Det er litt spe­si­elt at det tar så lang tid. Jo for­te­re par­ti­et reagerer, jo for­te­re blir vi fer­dig med det­te.

Den bit­re stri­den opp­sto i de­sem­ber, tre da­ger etter at Inge­bjørg God­ske­sen had­de tapt stor­tings­no­mi­na­sjo­nen for Åshild Bruun-gun­der­sen. Bruun-gun­der­sen sør­get da for at Frp sik­ret ja-fler­tall for ett Ag­der i fyl­kes­tin­get, og der­med star­tet det in­ter­ne ra­bal­de­ret.

FIKK AD­VAR­SEL

På det he­tes­te kom det krav om eks­klu­sjon mot 18 med­lem­mer, og Ter­je Stalle­land var en av de som fikk ad­var­sel for­di han på et opp­vask­møte had­de an­ty­det at Tyr­kias pre­si­dent Er­do­gan kun­ne med­vir­ke til at God­ske­sen, som da var på rei­se i Tyr­kia, ikke kom til­ba­ke.

Det­te sy­nes God­ske­sen fort­satt er eks­klu­sjons­grunn, i til­legg til Face­bo­ok-ut­sagn som kom i slut­ten av april, ut­sagn som rik­tig­nok ble slet­tet etter kort tid.

– Der om­tal­te Stalle­land meg som et psy­kia­trisk til­fel­le som tren­ger be­hand­ling. Jeg sy­nes for øv­rig det er helt for­kas­te­lig å bru­ke psy­kisk syk­dom som skjells­ord, sier stor­tings­re­p­re- sen­tan­ten som også kre­ver Sten Arild Hvidsten fra Ev­je og Horn­nes eks­klu­dert:

– Han kal­ler meg «vrak­god­set» på Face­bo­ok, og sier jeg lig­ger på bun­nen og der pas­ser jeg, for­kla­rer hun.

«JÆVEL» OG «DRITT»

Også lederen av Aren­dal Frp, Bjør­nar Solvei, har sendt eks­klu­sjons­krav mot Stalle­land etter å ha blitt kalt «en jævel» og «en dritt» på Face­bo­ok.

Solvei var selv en av dem som fikk en ad­var­sel fra Frps sen­tral­sty­re i vin­ter etter først å ha blitt eks­klu­dert av fyl­kes­sty­ret.

De nye eks­klu­sjons­kra­ve­ne er sendt fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch med kopi til par­ti­ets ge­ne­ral­sek­re­tær.

Busch ba tid­li­ge­re i vår par­ti­et sen­tralt om hjelp til å løse kon­flik­te­ne som her­jer i par­ti­et:

– Eks­klu­sjons­kra­ve­ne er over­latt til or­ga­ni­sa­sjons­ut­val­get. Nå er det vik­tig at det blir gjort en grun­dig vur­de­ring, sier Busch.

– Hva ten­ker du om at de frem- set­tes?

– Det sy­nes jeg er lite kon­struk­tivt. Det er mye som er sagt som bur­de ha vært usagt i den­ne sa­ken, men nå sy­nes jeg det er på tide å set­te strek og kom­me vi­de­re, sier han.

Ver­ken Ter­je Stalle­land el­ler Sten Arild Hvidsten øns­ker å kom­men­te­re sa­ken.

Stor­tings­kan­di­dat Åshild Bruun-gun­der­sen tok en kort time­out da Face­bo­ok-kon­flik­ten var på det ver­ste i slut­ten av april, men er nå til­ba­ke i full po- li­tisk ak­ti­vi­tet.

Frps or­ga­ni­sa­sjons­ut­valg le­des av stor­tings­re­pre­sen­tant Helge André Njå­stad. Ut­val­get be­hand­ler kra­ve­ne før de en­de­lig av­gjø­res av sen­tral­sty­ret.

Njå­stad skri­ver i en sms at han ikke har noe nytt å mel­de i sa­ken, og at det er usik­kert når eks­klu­sjons­kra­ve­ne be­hand­les.

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SKAU

Arkivbilde fra tid­li­ge­re år der Inge­bjørg God­ske­sen og Ter­je Stalle­land slåss med et smil om mun­nen. Nå er ikke to­nen fullt så god.

ARKIVFOTO: TONE SAND­BERG

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen (Frp) fra Aust-ag­der har le­vert to eks­klu­sjons­krav i kjøl­van­net av ra­bal­de­ret i fyl­kes­par­ti­et.

ARKIVFOTO: TONE SAND­BERG

– Nå sy­nes jeg det er på tide å set­te strek og kom­me vi­de­re, sier fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.