– Van­li­ge folk do­per seg til so

Anabo­le ste­roi­der er ikke len­ger kun for kropps­byg­ge­re. Det sis­te halve året er 30 med­lem­mer i de sto­re tre­ning­s­kje­de­ne i Kris­tian­sand tatt for do­ping.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er van­li­ge menn fra al­le sam­funns­lag. De bru­ker do­ping som en snar­vei til å få som­mer­krop­pen 2017, sier Hå­kon Sto­re

sund, le­der av nar­ko­tika­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

I ak­sjo­nen, som har fore­gått i det stil­le, har 30 menn mel­lom 19 og 43 år fått bø­ter fra 10–15.000 kro­ner.

– Vi ser at dis­se tre­ner på de sto­re tre­ning­s­kje­de­ne i Kris­tian­sand, sier Store­sund.

Og de fles­te sa­ke­ne har nett­opp star­tet med at tre­nings­sent­re­ne selv har vars­let po­li­ti­et om med­lem­mer de har hatt mis­tan­ke til.

SPANING På SO­SIA­LE MEDI­ER

Po­li­ti­et har så etter­fors­ket den en­kel­te. De har blant an­net dre­vet spaning på sent­re­ne, og stu­dert hvor­dan ved­kom­men­de har pre­sen­tert seg selv og krop­pen på so­sia­le medi­er.

Med skjel­lig grunn til mis­tan­ke har de kun­net kre­ve urin­prø­ve.

– Vi har ikke tatt urin­prø­ve av al­le – kun der hvor det har vært nød­ven­dig. Noen har også er­kjent bruk og be­sit­tel­se uten at urin­prø­ve er fore­tatt, sier Hå­kon Store­sund.

En per­son som ikke do­per seg har et te­st­os­teron­nivå på 6 til 14. Ana­ly­ser i Kris­tian­sand har vist et nivå på opp­til 500.

FER­DI­GE SPRØYTER

Ran­sa­king hjem­me hos fle­re har ført til be­slag av do­ping­mid­ler, blant an­net sprøyter som er fer­di­ge til bruk.

– Jeg tror ikke folk vet hva de lef­ler med, sier en be­kym­ret Store­sund.

Bruk av anabo­le ste­roi­der kan ha sto­re skade­virk­nin­ger, både fy­sisk og psy­kisk: Al­vor­li­ge de­pre­sjo­ner, vel­dig høyt ag­gre­sjons­nivå og pro­ble­mer med å få barn.

– Vi ser at man­ge volds­menn har brukt anabo­le ste­roi­der. Det­te blir et stort sam­funns­pro­blem, sier Store­sund.

– Det­te er ef­fek­ter som har vært om­talt fle­re gan­ger i medie­ne. Hvor­for lyt­ter ikke folk til det­te?

– So­si­al sta­tus, øns­ke om en bed­re selvtillit og ras­ke re­sul­ta­ter går foran helse­as­pek­tet. Kropp sel­ger på al­le are­na­er, sier Store­sund.

Mind­re kjent er det at po­li­ti­et også kan vars­le ar­beids­gi­ver om do­ping­bø­ter, blant an­net til dem som job­ber med barn og unge.

Store­sund sier to av de bøte­lag­te har sagt opp job­be selv etter å ha blitt kon­fron­tert av ar­beids­gi­ver.

KJEN­NER TIL MIS­TAN­KE

– Jeg er kjent med at po­li­ti­et har hatt mis­tenk­te i vårt miljø, sier Jahn Olav Marum, dag­lig le­der på Spiche­ren, Sør­lan­dets og Kristiansands størs­te tre­nings­sen­ter med i un­der­kant av 4000 med­lem­mer.

– Vi har opp­ford­ret per­soner om å si opp med­lem­ska­pet sitt, og vet at to-tre har slut­tet i lø­pet av det sis­te halve året, sier Marum.

Han be­kref­ter po­li­ti­ets opp­lys­nin­ger om end­ret bruk.

– Det har end­ret seg mye de sis­te åre­ne. Tid­li­ge­re var det­te nok i ho­ved­sak et pro­blem i kropps­byg­ger – og styrke­løf­ter­mil­jø­et, sier Marum.

– Nå tas pre­pa­ra­te­ne i helt and­re sam­men­hen­ger, både for å bli slan­ke­re, for å tåle mer tre­ning og for å få mer de­fi­nert mus­ku­la­tur, og ikke nød­ven­dig­vis mer mus­kel­vo­lum sier Spiche­ren-lederen.

– Po­li­ti­et snak­ker om «som­mer­krop­pen 2017»?

– Det er ty­de­lig at det er et visst kropps­fo­kus gjen­nom blant an­net so­sia­le medi­er. I den for­bin­del­se har det duk­ket opp nye pre­pa­ra­ter som bru­kes, sier Jahn Olav Marum.

Spiche­ren sam­ar­bei­der med Anti­do­ping Nor­ge i sitt hold­nings­ska­pen­de og kon­trol­le­ren­de ar­beid.

– Vi har jevn­li­ge sam­ta­ler med folk vi har mis­tan­ke til. De må sig­ne­re på at de er vil­li­ge til å bli tes­tet når vi øns­ker det, sier Marum.

IKKE PO­SI­TI­VE TES­TER

Tes­te­ne gjø­res gjen­nom Anti­do­ping Nor­ge

– Så langt har det ikke vært po­si­ti­ve re­sul­ta­ter på våre tes­ter, sier Spiche­ren-lederen.

De fles­te sier seg vil­lig til å bli tes­tet, men noen slut­ter og går et an­net sted for å tre­ne.

Av­snitts­le­der Hå­kon Store­sund i po­li­ti­et opp­le­ver at al­le de sto­re tre­ning­s­kje­de­ne tar be­kjem­pel­se av do­ping al­vor­lig.

– Når po­li­ti­et bøte­leg­ger med­lem­mer for do­ping får tre­nings­sent­re­ne en grunn til eks­klu­de­re dem, sier Store­sund.

Han sier po­li­ti­et kun­ne ha tatt fle­re enn de 30 men­ne­ne det sis­te halve året.

– Det­te er et vok­sen­de – og mer ut­bredt pro­blem enn folk flest er klar over, po­liti­første­be­tjent Hå­kon Store­sund.

ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Do­ping­mis­bru­ker­ne som er tatt det sis­te halv­året tre­ner på de sto­re tre­ning­s­kje­de­ne i Kris­tian­sand.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Dag­lig le­der i tre­ning­s­kje­den Spiche­ren, Jahn Olav Marum, kjen­ner ikke til at med­lem­mer hos dem har av­lagt po­si­ti­ve do­ping­prø­ver. Men han be­kref­ter det po­li­ti­et sier om end­ret bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.