Kon­trak­te­ne i de­talj

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bir­ke­nes Ut­byg­ger:

● E.on

● 200.000 kro­ner til å ut­re­de mu­lig­he­ter i og rundt elva som fri­luftsog næ­rings­or­må­de

● 800.000 kro­ner, kal­king og gru­sing bek­ker rundt vind­kraft­ver­ket

● 3,5 mil­lio­ner kro­ner kom­pen­se­ren­de til­tak for støy

● 1,7 mil­lio­ner kro­ner, kom­pen­se­ren­de til­tak ved Top­lands­heia ski­om­rå­de, byg­ge varme­stue med kisok, wc og smøre­krok

● 2 mil­lio­ner kro­ner til bed­re tra­fikk­sik­ker­het Birke­land sen­trum

● Inn­til 20 mil­lio­ner kro­ner til drifts­bygg – av lo­kalt tøm­mer. Her lo­ves også et lo­kalt ut­dan­nings­sen­ter for vindkraft, ho­ved­sak­lig ret­tet mot sko­ler.

● E.ON vil dek­ke alle Bir­ke­nes adm.kost­na­der i for­bin­del­se med vind­kraft­ver­ket, pluss kom­mu­nens ju­ri­dis­ke kost­na­der

● Grunn­ei­er­ne gir fem pro­sent av vind­kraft­inn­tek­te­ne (225.000 kro­ner) i året til kul­tur og idrett i Bir­ke­nes kom­mu­ne.

Sir­dal

● Ut­byg­ger: Ton­stad Vind­park AS, Hav­gul Clean Energy

● Hoved­kon­tor og drifts­or­ga­ni­sa­sjon i Sir­dal kom­mu­ne

● Gir seks mil­lio­ner kro­ner slik at Sir­dal kom­mu­ne kan kjø­pe bo­lig­rigg for fem­ti per­soner og til­pas­se bru­ken ved Fe­ed ski­are­na

● Gir inn­til 15 mil­lio­ner kro­ner til byg­ging og etab­le­ring av et in­for- ma­sjons­sen­ter for for­ny­bar ener­gi som ledd i reise­livs­sat­sing

● Minst en vind­tur­bin til­rette­leg­ges for tu­ris­me

● Hvis ei­en­doms­skatt for vind­kraft­ver­ket blir re­du­sert el­ler bort­fal­ler, lo­ves et år­lig kom­pen­sa­sjons­bi­drag på inn­til 12 mil­lio­ner kro­ner

● Tre mil­lio­ner kro­ner til gang- og syk­kel­vei­er på Ton­stad

● For at Sir­dal skal ha ka­pa­si­tet til plan­leg­ging, be­ta­ler Ton­stad Vindkraft et til­skudd til kom­mu­nen på 200.000 kro­ner i tre år. Ju­ri­disk bi­stand dek­kes også

Ut­byg­ger:

● SAE Vind AS

● For­plik­ter seg til å bru­ke inn­til 200.000 kro­ner på å sti­mu­le­re lo­kalt næ­rings­liv og lo­kalt kul­tur og fri­lufts­liv

● Fem mil­lio­ner kro­ner til et fond for av­bø­ten­de til­tak, som skal bru­kes til tra­fikk­sik­ker­het

● For­plik­ter seg til å ut­bed­re og as­fal­te­re 2650 me­ter vei til Lit­le Nord­hel­le

● 200.000 kro­ner til å dek­ke saks­be­hand­lings­ut­gif­ter for kom­mu­nen

Byg­land Ut­byg­ger:

● Ho­vatn Aust Vindkraft AS, eid at Nor­disk Vindkraft

● For­plik­ter seg til å byg­ge fle­re kilo­me­ter vei og an­leg­ge fib­er­kab­ler i et stør­re om­rå­de ● Vind­kraft­fond på 4000 kr pr, mega­watt som lo­ka­le kan søke på. Unn­tatt er pro­sjek­ter som job­ber mot vindkraft.

Far­sund Ut­byg­ger:

● SAE Vind.

● Kom­mu­nen krev­de ikke ut­byg­gings­av­ta­le, men be­hand­let pro­sjek­tet som en van­lig re­gu­le­rings­sak.

Lin­des­nes Ut­byg­ger:

● SAE Vind.

● Det førs­te vind­kraft­pro­sjek­tet i lands­de­len inn­gikk ikke ut­byg­gings­av­ta­le med kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.