Nei til ett Ag­der

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ett Ag­der er en ar­beids­ulyk­ke. Aren­dal er en ut­kant i Ag­der.

●● Vi tren­ger en regioninndeling som tar vare på Aust-ag­der og Aren­dal. Det er ikke Stor­tin­gets opp­ga­ve å øde­leg­ge Aust-ag­der. Hvor­dan må re­gion­re­for­men være og hva skal den lede fram til?

Kan­skje like vik­tig som bed­re tje­nes­ter er økt ef­fek­ti­vi­tet og sam­funns­ut­vik­ling.

Stat – re­gion – kom­mu­ne, dis­se tre ni­vå­ene hen­ger i hop. Re­gio­nen som lig­ger i midt­en kan sam­hand­le både ned­over og opp­over. De­par­te­men­te­ne har ute i fyl­ke­ne om­kring 40 sek­tor­or­ga­ner hvor­av ca 30 dek­ker mer enn ett fyl­ke. Man­ge dek­ker 4- 5 fyl­ker.

I fag­lit­te­ra­tu­ren kan vi lese om stat­li­ge sek­tor­or­ga­ner som ute i fyl­ke­ne opp­fø­rer seg som kon­gen på hau­gen, over­lap­per hver­and­re el­ler i ver­ste fall mot­ar­bei­der hver­and­re. Kan­skje lig­ger den størs­te ge­vins­ten ved re­gion­re­for­men i stat­lig sek­tor­or­ga­ner.

NIBR be­skri­ver i et do­ku­ment (2016-6) en re­gion­plan som ut­nyt­ter re­gio­nens for­trinn og na­tur­re­sur­ser, an­gir ret­ning på kort og lang sikt, mo­bi­li­se­rer re­sur­se­ne in­nen­for re­gio­nen og får til sam­ar­bei­de. Et sam­ar­bei­de hvor stat­li­ge sek­tor­or­ga­ner til­pas­ser seg in­nen­for re­gio­nens lang­sik­ti­ge ret­ning og stra­te­gi. Med grunn­lag i hel­het­lig re­gio­nal plan­leg­ging kan kom­mu­ne­ne i sin plan­leg­ging også til­pas­se seg in­nen­for sam­me re­gio­na­le lang­sik­tig ret­ning. Men på nytt, hvor­dan få det­te til?

Et hel­het­lig sam­spill de tre ni­vå­ene seg imel­lom, til­si­er over­fø­ring av opp­ga­ver og virke­mid­ler og et tyng­re ad­mi­ni­stra­tivt og po­li­tisk sty­re i re­gio­ne­ne.

Vi snak­ker om et like­verd. For kom­mu­ne­ne kre­ver det­te sto­re kom­mu­ner. For sta­ten og de re­gio­na­le sek­tor­or­ga­ne­ne til­si­er det­te like­ver­di­ge for­hand­lings­part­ne­re.

For sto­re re­gio­ner som til­fø­res fle­re opp­ga­ver og virke­mid­ler blir re­gio­nen ster­ke­re.

Mu­lig­he­te­ne for like­verd i for­hand­lin­ger med stat­li­ge or­ga­ner øker. Slik kan re­gio­ne­ne bi­dra når det na­sjo­na­le ni­vå­et har ved­tatt sek­tor­over­gri­pen­de mål som null­ut­slipp, bed­re folke­helse, byg­ge ned so­sia­le for­skjel­ler, ut­dan­ning med fle­re som full­fø­rer og sti­mu­le­re til in­no­va­sjon og vekst­kraft. Ar­bei­det med re­gion­re­for­men og kom­mune­re­for­men vil fort­set­te i nes­te valg­pe­rio­de. Det blir ikke slik som vi trod­de da Frp snud­de i dø­ra. ARNE SAUAR, Ag­der Sam­funns­ut­vik­ling

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.