– Dropp ut­byg­ging av sto­re bo­lig­om­rå­der uten­for byen

Kristiansand bør byg­ge sen­tralt og tett og drop­pe ut­byg­ging av sto­re om­rå­der som Strøms­heia (bil­det), Krood­den og Ham­re­vann. De tre ut­gjør til sam­men 4880 bo­li­ger. Det kom­mer fram i en rap­port ut­ar­bei­det for Kristiansand kom­mu­ne. Po­li­ti­ker­ne er skep­tis­ke

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Ut­fra det vi er bedt om å vur­de­re, er sva­ret gans­ke en­ty­dig. Kristiansand bør byg­ge sen­tralt og tett, sier Dag Re­fling i ana­lyse­sel­ska­pet Ny Ana­ly­se.

I en rap­port som kom den­ne uka, ber de Kristiansand kom­mu­ne om å drop­pe ut­byg­ging av bo­lig­om­rå­der langt uten­for byen de kom­men­de åre­ne. I hvert fall fram til 2020.

Kon­kret be­tyr det in­gen ut­byg­ging av sto­re om­rå­der som Strøms­heia, Krood­den og Ham­re­vann. Iføl­ge kom­mu­nens bo­lig­pro­gram ut­gjør det­te til sam­men 4880 bo­li­ger.

I rap­por­ten er nem­lig det­te ho­ved­kon­klu­sjo­nen:

●● For å hol­de kom­mu­nens kost­na­der nede, bør Kristiansand byg­ge ut om­rå­der der det al­le­re­de er le­dig ka­pa­si­tet på in­fra­struk­tu­ren. In­fra­struk­tur be­tyr blant an­net vei og sko­le. Kom­mu­nen bør der­for hol­de seg unna helt nye om­rå­der, som for ek­sem­pel Ham­re­vann, si­den kost­na­de­ne til in­fra­struk­tur kan bli høye.

●● Må­let om å unn­gå vekst i bil­tra­fik­ken, ta­ler også sterkt for å byg­ge sen­tralt og kom­pakt. Gjør man det, blir det li­ke­vel en vekst i bil­tra­fik­ken på 11.400 kjør­te kilo­me­ter per dag. Spredt ut­byg­ging fø­rer der­imot til 18.600 kilo­me­ter eks­tra bil­kjø­ring per dag.

PRESS

Det å byg­ge sen­tralt og kom­pakt har blitt an­be­falt av fle­re uten­for-

stå­en­de kon­su­lent­sel­ska­per som har sett på ut­vik­ling av Kristiansand. Men iføl­ge rap­por­ten som nå er kom­met, kan det også føre til press og man­gel på are­al for nye bo­li­ger.

Det er også bak­grun­nen for at en­kel­te po­li­ti­ke­re er skep­tis­ke til å si nei til nye felt uten­for sen­trum.

– Når det kom­mer til­rei­sen­de til Kristiansand, så sier de at vi må for­tet­te alt vi kan. Det er bra miljø­mes­sig, men spør du om pris­ut­vik­lin­gen, så sva­rer de ald­ri på det, sier Trond Blatt­mann (Ap) som var til ste­de da rap­por­ten ble pre­sen­tert ons­dag.

Han er redd for en ut­vik­ling der det ikke blir lagt ut nok tom­ter og der Kristiansand der­med får en pris­ut­vik­ling som lig­ner Oslo.

– Så kan man dis­ku­te­re hvor bo­lig­byg­gin­gen skal skje, men po­en­get er at om man skal kon­sen­tre­re seg om å byg­ge ut noen få om­rå­der, ri­si­ke­rer vi å få en pris­vekst. Der­for må vi ha en ba­lan­se slik at folk har råd til å bo her. Det har sik­ret Kristiansand en at- trak­ti­vi­tet til nå, og det må vi ikke kom­me bort fra, sier han.

BILBRUKEN

Kristiansand skal snart i gang med for­hand­lin­ger om en ny by­miljø­av­ta­le som skal av­lø­se da­gens bom­penge­ord­ning. For å få pen­ger fra sta­ten i den av­ta­len, må de vise fram til­tak som hind­rer vekst i bil­tra­fik­ken.

– Man må selv­sagt gjø­re fle­re ting som å byg­ge ut for syk­kel og styr­ke kol­lek­tiv­tra­fik­ken slik at man end­rer ad­fer­den til de som bor i byen. Men sam­ti­dig er det slik at areal­pla­nen er «all trans­ports mor». Kristiansand har al­le­re­de i dag en bo­lig­plan som sier at man skal byg­ge inn mot sen­trum, og det er en lede­tråd de bør fort­set­te å føl­ge, sier Dag Re­fling.

– Men po­li­ti­ker­ne er red­de for at pri­se­ne sti­ger hvis man bare byg­ger ut sen­tralt?

– Jeg tror ikke det er ut­byg­gings­stra­te­gi­en som på­vir­ker bo­lig­pri­se­ne i Kristiansand. Det er nok mer den ge­ne­rel­le øko­no­mis­ke ut­vik­lin­gen i til­legg til at det er til­strek­ke­lig man­ge bo­li­ger som lig­ger ute, sier Re­fling og leg­ger til at også de slår fast at man kan byg­ge for ek­sem­pel i de­ler av Rande­sund.

Tek­nisk di­rek­tør i Kristiansand, Rag­nar Even­sen, me­ner det skal en god del til før man­gel på bo­li­ger gir press på pri­se­ne.

– I Kristiansand har det vært over­bud både på tom­ter og lei­lig­he­ter de sis­te åre­ne. Det er vans­ke­lig å si når pres­set blir så stort at pri­se­ne vil øke, men vi er i hvert fall ikke der nå.

Foto: RAMBØLL

FOTO: KJETIL REITE

Dag Re­fling fra fir­ma­et Ny Ana­ly­se pre­sen­ter­te ons­dag nye tall som vi­ser at spredt ut­byg­ging av Kristiansand fø­rer 7200 kilo­me­ter eks­tra bil­kjø­ring hvert døgn sam­men­lig­net med tett og kon­sen­trert ut­byg­ging. Til venst­re: Li­ne Baas­land, råd­gi­ver i tek­nisk di­rek­tørs stab.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.