Solg­te fer­dig­be­tong for 181 mil­lio­ner

Med unn­tak av 2007 har Ri­be Be­tong vokst hvert enes­te år si­den opp­star­ten i 2005. Nå har fer­dig­be­tong­sel­ska­pet ti blande­verk, 100 an­sat­te og le­ve­rer opp mot 250.000 ku­bikk fer­dig­be­tong i året.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Ro­ger Ri­be skul­le dri­ve i det små, med fire-fem bi­ler. 12 år etter opp­star­ten er Ri­be Be­tong lands­de­lens størs­te le­ve­ran­dør av fer­dig­be­tong.

– Om vi trod­de det skul­le bli så stort som det­te? Nei, er du gal. Vi skul­le dri­ve helt i det små med en fire-fem bi­ler, sier Ro­ger Ri­be, dag­lig leder i Ri­be Be­tong om opp­star­ten i 2005.

Tolv år se­ne­re har sel­ska­pet vokst til å bli lands­de­lens størs­te og lan­dets sjet­te størs­te le­ve­ran­dør av fer­dig­be­tong med ti be­tong­sta­sjo­ner fra Flekkefjord i vest til Arendal i øst og med 65 selv­eide bi­ler og 25 inn­lei­de i stal­len.

– Etter opp­star­ten i Lil­le­sand etab­ler­te vi oss her på Mjå­vann i 2009. Så kjøp­te vi opp Ag­der Be­tong og Åse­ral Grus og Be­tong i 2013, og tok over Be­tong Sørs tre blande­verk nå ved års­skif­tet, for­tel­ler Ri­be.

TØFF KONKURRANSE

Men selv om om­set­nin­gen har vokst år etter år, til re­kord­høye 181 mil­lio­ner kro­ner for regn­skaps­året 2016, har de sto­re re­sul­ta­te­ne latt ven­te på seg.

– Vi jub­ler ikke over re­sul­ta­tet (3,5 mil­lio­ner før skatt, journ. anm.), men med den kon­kur­ran- sen som har vært i mar­ke­det de sis­te fem åre­ne er vi gla­de bare over å gå i pluss, sier Ri­be.

Han vi­ser til at det for de tre fer­dig­be­tong­kon­kur­ren­te­ne i Kristiansand rett og slett har vært for lite ar­beid.

– Alle vil ha noe å gjø­re, og da blir pri­se­ne de­ret­ter, for­kla­rer Ri­be.

OPPKJØP

Ar­beids­tør­ken er også grun­nen til at Ri­be Be­tong kjøp­te opp kon­kur­ren­ten Be­tong Sør.

– Det var in­gen av oss som tjen­te pen­ger på slut­ten. Al­ter­na­ti­vet var at en måt­te ha lagt ned, for­tel­ler Ri­be.

Hoved­sa­ke­lig grun­net opp­kjø­pet for­ven­tes om­set­nin­gen å øke til 250 mil­lio­ner kro­ner in­ne­væ­ren­de år.

– 60.000 ku­bikk be­tong til den nye europa­vei­en mel­lom Arendal og Tvede­strand drar også litt, men meste­par­ten av den for­ven­te­de veks­ten skyl­des selv­sagt opp­kjø­pet, sier den dag­li­ge le­de­ren.

VEIBYGGING

Og selv om Ri­be le­ve­rer fer­dig­be­tong til alt fra ga­ra­sje­golv til næ­rings­bygg, er det veibygging man nå hå­per skal dra bran­sjen ut av fem mag­re år.

– Ny E 39 vest­over blir en enorm jobb og vil gi mye ar­beid fram­over. Bygg- og an­leggs­bran­sjen el­lers ser ut til å hol­de seg på et sta­bilt nivå, me­ner Ri­be.

På ei­er­si­den lig­ger for øv­rig lan­dets nest størs­te fer­dig­be­tongle­ve­ran­dør, Ølen Be­tong, in­ne med en ei­er­an­del på 50 pro­sent.

– Vi sam­ar­bei­det med dem un­der byg­gin­gen av nye E 18 mel­lom Kristiansand og Grim­stad, og det fun­ger­te så bra at vi gikk vi­de­re med dem. Og vi had­de ikke vært

der vi er i dag uten dem, sier Ri­be, og leg­ger til at sam­ar­bei­det, ut­over noe de­ling av ut­styr i Flekkefjord-stav­an­ger-om­rå­det, hoved­sa­ke­lig be­står av fel­les it- og regn­skaps­sys­te­mer og inn­kjøps­av­ta­ler.

Som­mer­halv­året er for øv­rig høy­se­song for fer­dig­be­tong, og blande­ma­ski­ne­ne går der­for for fullt om da­gen.

– Hoved­meng­den le­ve­res fra april til ok­to­ber. Ja­nu­ar, fe­bru­ar og mars er til sam­men­lig­ning fryk­te­li­ge må­ne­der, men vi får jo unna­gjort mye ved­li­ke­hold på bi­ler og blande­verk, sier Ri­be.

FOTO: JACOB JOHANNES BUCHARD

Blande­ope­ra­tør Hei­ne Bau­kop sty­rer den hel­auto­ma­ti­ser­te be­tong­pro­duk­sjo­nen fra sine sju skjer­mer.

FOTO: JACOB JOHANNES BUCHARD

Ro­ger Ri­be, dag­lig leder i fer­dig­be­tong­sel­ska­pet som bæ­rer hans etter­navn, kan se til­ba­ke på en kon­ti­nu­er­lig om­set­nings­vekst (unn­tatt i 2007) si­den sel­ska­pet ble etab­lert for tolv år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.