Dra­ma­tisk ad­var­sel

Do­nald Trump sky­ver euro­pe­is­ke al­li­er­te fra seg. And­re, også Nor­ge, bør lyt­te til Ange­la Mer­kels opp­ford­ring om et ster­ke­re Euro­pa.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Hun bru­ker svært sjel­den ster­ke ord. Der­for er ef­fek­ten desto stor når Ange­la Mer­kel først sier ifra. Det gjor­de hun etter G7-topp­mø­tet i hel­ga, og etter tre da­ger med Do­nald Trump. I rea­li­te­ten gjor­de Tysk­lands for­bunds­kans­ler det klart at Euro­pa ikke len­ger kan sto­le på USA.

Al­le­re­de mens g7-mø­tet på­gikk, kal­te Mer­kel sam­ta­le­ne med Trump om klima­av­ta­len fra Pa­ris for «svært util­freds­stil­len­de». Det var en opp­sikts­vek­ken­de ut­ta­lel­se. Og etter topp­mø­tets slutt fulg­te hun opp på et valg­møte i del­sta­ten Bay­ern: «Ti­den da vi fullt og helt kun­ne sto­le på and­re, er del­vis for­bi», sa Mer­kel. Og la til, hvis noen skul­le være i tvil om bak­grun­nen for ut­sag­net: «Det har jeg opp­levd de sis­te da­ge­ne». For den tys­ke kans­le­ren var kon­klu­sjo­nen klar: «Vi euro­pe­ere må vir­ke­lig ta skjeb­nen i våre egne hen­der».

Trump er i ferd med å byg­ge USA ned som su­per­makt.

så kras­se ut­sagn fra en tysk kans­ler mot USA har ikke vært hørt si­den and­re ver­dens­krig. Like før USAS in­va­sjon av Irak var den da­væ­ren­de kans­le­ren, Ger­hard Schrö­der, svært kri­tisk mot Ge­or­ge W. Bush. Men det var på ett, og tross alt av­gren­set, om­rå­de. Nå snak­ker Mer­kel om for­hol­det til USA på bred ba­sis. det er all grunn til å lyt­te til Mer­kels ut­sagn. Også for land som står uten­for EU. USA har brukt ti­åre­ne etter and­re ver­dens­krig på å byg­ge opp et sett med in­ter­na­sjo­na­le in­sti­tu­sjo­ner og re­la­sjo­ner. Fle­re av dis­se hol­der nå Trump på å svek­ke. Det gjel­der multi­la­te­ra­le han­dels­re­gi­mer, FN, NATO – og kan­skje klima­av­ta­len fra Pa­ris. Trump er i ferd med å iso­le­re og å byg­ge USA ned som su­per­makt.

det bør euro­pa ta kon­se­kven­sen av. Al­ter­na­ti­vet til ame­ri­kansk le­der­skap med euro­pe­isk støt­te er et ster­ke­re Euro­pa. Også med Stor­bri­tan­nia på vei ut av EU har Euro­pa po­ten­si­al til å spil­le en langt vik­ti­ge­re rol­le in­ter­na­sjo­nalt, både po­li­tisk, øko­no­misk – og mi­li­tært; i alle fall på hjemme­bane. Det sis­te kan pa­ra­dok­salt nok bli en kon­se­kvens av Trumps svært lite ele­gan­te refs av de and­re Nato-lan­de­ne for mang­len­de penge­bruk på for­sva­ret, un­der topp­mø­tet i Brus­sel i for­ri­ge uke.

Trump ble valgt på et løf­te om å gjø­re USA «great again». In­ter­na­sjo­nalt har han på svært kort tid svek­ket USA.

Do­nald Trump un­der G7-mø­tet hel­ga. Ange­la Mer­kel til venst­re og Em­ma­nu­el Macron til høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.