Nå øns­ker han ny abort­kamp

Bjar­te Yste­bø vil ha en ny abort­kamp i Nor­ge, me­ner Ap har ho­ved­an­svar for av­krist­nin­gen og av­vi­ser ikke at Gud kan ha hatt en fin­ger med i spil­let da Do­nald Trump vant val­get. Han me­ner krist­ne kon­ser­va­ti­ve vel­ge­re mo­bi­li­se­rer også i Nor­ge.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Vi mer­ker at det er stør­re en­tu­si­as­me og stør­re op­ti­mis­me enn for ti år si­den. Det lar seg ikke set­te opp i et regne­ark, men det er vår opp­le­vel­se. Det er en del spørs­mål rundt den re­li­giøs-mo­rals­ke ak­sen som har blitt mer po­la­ri­sert. Det er fær­re som er like­gyl­di­ge, og de som re­pre­sen­te­rer vårt syn er blitt mer fri­mo­di­ge. De mer­ker at det ikke bare er i me­nig­he­te­ne de får støt­te for at Nor­ge skal være et kris­tent land, men også ute på ar­beids­plas­se­ne sier Bjar­te Yste­bø.

Han er blant an­net re­dak­tør i den kon­ser­va­ti­ve krist­ne avi­sen Nor­ge IDAG og ar­ran­ge­rer Oslo Sym­po­si­um. Sist­nevn­te er et kris­ten­kon­ser­va­tivt ar­ran­ge­ment som blir av­holdt hvert valg­år. Ons­dag del­tar han på Fædre­lands­ven­nens ar­ran­ge­ment i Q 42 der te­ma­et er «Je­sus i po­li­tik­ken».

Der mø­ter han Kjell In­golf Rop­stad (KRF) og Kai Stef­fen Øs­ten­sen (Ap) til de­batt.

– Som kon­ser­va­tiv kris­ten sam­funns­de­bat­tant. Hvem er din frems­te po­li­tis­ke mot­stan­der?

– Se­ku­lær­fun­da­men­ta­lis­men på venstre­si­den er en ho­ved­mot­stan­der po­li­tisk. Vi re­pre­sen­te­rer hvert vårt yt­ter­punkt der de vil fjer­ne tro­ens plass, mens vi vil styr­ke den. Så er det man­ge som lig­ger midt imel­lom og som prø­ver å fin­ne ut hva de me­ner. Det så vi for ek­sem­pel på Ar­bei­der­par­ti­ets lands­møte.

– Hvil­ke sa­ker er det som opp­rø­rer mest?

– Det er nok den ra­di­ka­le kjønns­ideo­lo­gi­en som lig­ger bak den kjønns­nøy­tra­le ek­te­skaps­lo­ven. Det er en ideo­lo­gi som blir frem­met på alle sam­fun­nets om-

❞ Jeg har en viss for­stå­el­se for folk som stem­mer Ap, men er li­ke­vel vel­dig uenig.

BJAR­TE YSTE­BØ, re­dak­tør i den kon­ser­va­ti­ve krist­ne avi­sen IDAG

rå­der. Ikke minst i sko­len. Det er nok den de­bat­ten jeg fø­ler er mest kre­ven­de.

– Du vil ha en ny abort­kamp, og har blant an­net in­vi­tert den ame­ri­kans­ke ak­ti­vis­ten Li­la Ro­se. Hvor rea­lis­tisk er det egent­lig med en ny abort­kamp i Nor­ge?

– Det er en vel­dig lang kamp, men vi har stor ut­hol­den­het! Vi må bare gå løs på mot­bak­ke­ne. Det­te er ikke bare en kamp om lov­ver­ket, men også en kamp om folks hold­nin­ger til abort. Det kan red­de man­ge liv.

– Hvil­ket par­ti er det som best iva­re­tar in­ter­es­se­ne til krist­ne på høyre­si­den?

– Det er ikke et en­kelt svar på det. Det er tre par­ti­er og det er KRF, Par­ti­et de krist­ne og Frp. Alle har noe unikt og vel­dig bra med seg.

– KRF kan gå til Ap. Me­ner du det i så fall er like godt at de hav­ner un­der sperre­gren­sa?

– Det fris­ten­de å sva­re ja, men vi vil­le tape noe vel­dig ve­sent­lig hvis de for­svant. Og så er det også slik at om de ryk­ker ned, er det ikke sik­kert de ryk­ker opp igjen.

– Hva sy­nes du om krist­ne som stem­mer Ap, slik Ru­ne Ed­vard­sen gjor­de før han for­and­ret me­ning?

– Jeg har en viss for­stå­el­se for folk som stem­mer Ap, men er li­ke­vel vel­dig uenig. I det­te spørs­må­let er det en over­ord­net kon­flikt­lin­je som går til­ba­ke til 1968 der ar­bei­der­klas­sen og kris­ten­fol­ket skil­te lag. Der vi har be­holdt våre hold­nin­ger, har venstre­si­den byt­tet ut sine. I det ly­set er det vans­ke­lig å for­stå at krist­ne stem­mer Ap, men jeg har in­gen for­døm­mel­se over­for dem.

– Da Do­nald Trump vant val­get, sa Bil­ly Gra­hams sønn, Frank­lin Gra­ham, at Gud had­de sin fin­ger med i det­te val­get. Er du enig i det?

– Jeg ser ikke bort fra at han har rett i det, men selv er jeg for­sik­tig med sli­ke ut­ta­lel­ser. Selv er jeg glad for at Hil­la­ry Clin­ton ikke vant, og det var også vik­tig for man­ge evan­ge­lisk krist­ne ame­ri­ka­ne­re. Det­te drei­er seg mye om ut­nev­ning av dom­me­re til ame­ri­kansk høy­este­rett som får alle verdi­sa­ke­ne på sitt bord. For ek­sem­pel om kvin­nen har rett til abort el­ler om fos­te­ret har rett til liv. Men selv er jeg en langt stør­re til­hen­ger av vise­pre­si­dent Mike Pen­ce og fø­ler meg ikke helt trygg på Do­nald Trump.

FOTO: EIRIK BREKKE, BERGENS TIDENDE

Bjar­te Yste­bø er re­dak­tør i den krist­ne avi­sen Nor­ge IDAG og har blitt en fram­tre­den­de re­pre­sen­tant for kon­ser­va­ti­ve krist­ne i Nor­ge. Ons­dag del­tar han på Fædre­lands­ven­nens de­batt om «Je­sus i po­li­tik­ken».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.