Fun­net død i feng­sel i Ne­der­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

●● Fre­dag ble en mann 50-åre­ne fra Vest-ag­der i fun­net død i Nor­ger­ha­ven, feng­se­let der Nor­ge lei­er so­nings­plass.

Man­nen ble fun­net på cel­len sin.

– Jeg kan be­kref­te at en norsk inn­satt er død i feng­se­let. Vi har fått opp­lyst fra ne­der­landsk på­tale­myn­dig­het og po­liti­lege at ved­kom­men­de døde av na­tur­li­ge år­sa­ker, sier Karl Hilles­land, den nors­ke le­de­ren for feng­se­let Nor­ger­ha­ven i Veenhuizen.

Her lei­er nors­ke myn­dig­he­ter 242 feng­sels­plas­ser for fan­ger dømt til lan­ge straf­fer i Nor­ge.

Den av­døde man­nen so­net en dom på to år og tre må­ne­ders feng­sel for blant an­net grov nar­ko­tika­virk­som­het og grovt he­le­ri.

Feng­se­let Nor­ger­ha­ven åp­net 1. sep­tem­ber 2015, og Hilles­land opp­ly­ser at det er førs­te gang de opp­le­ver døds­fall blant inn­sat­te.

Ny­lig kom si­vil­om­buds­man­nen med sterk kri­tikk av so­nings­ord­nin­gen.

«Funn un­der be­sø­ket vis­te at inn­sat­te som over­fø­res til Nor­ger­ha­ven feng­sel, ikke er sik­ret et til­strek­ke­lig vern av nors­ke myn­dig­he­ter mot tor­tur og umen­nes­ke­lig el­ler ned­ver­di­gen­de be­hand­ling»», he­ter det i rap­por­ten som ble kjent i mars i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.