Om­dis­ku­tert pro­sjekt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Den nye rap­por­ten be­tyr at om­rå­der som Ham­re­vann igjen kom­mer dår­lig ut. Det kom­mer blant an­net fram når kon­su­len­te­ne i Ny Ana­ly­se har reg­net på hvil­ke bo­lig­om­rå­der som har lengst av­stand til vik­ti­ge funk­sjo­ner i Kristiansand.

Her kom­mer Ham­re­vann ne­derst på lis­ta sam­men med Be­ne­stad.

Aud Tenn­øy i Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt har tid­li­ge­re truk­ket Ham­re­vann fram som et na­sjo­nalt ek­sem­pel på dår­lig areal­bruk.

Men om­rå­det som har plass til 4100 bo­li­ger blir også for­svart, og de som stem­te for pro­sjek­tet er ueni­ge i at det er så dår­lig for mil­jø­et.

– Ham­re­vann er stort, og da vi god­kjen­te om­rå­det var vi kla­re på at det er den de­len som lig­ger ved Lau­vå­sen vi kan gå i gang med, mens res­ten er re­ser­ve. Det er vans­ke­lig å ak­sep­te­re at det er så vel­dig by­spred­ning. I til­legg lig­ger det 6500 ar­beids­plas­ser i Sør­lands­par­ken som er like ved, så det kan også kom­me godt ut klima­mes­sig, sier Krfs gruppe­le­der, Gre­te Kvel­land Skaa­ra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.