Na­bo­ene gjør seg klar – Søg­ne sit­ter stil­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Kristiansand og Song­da­len gjør seg klar for ny storkommune og ned­set­ter for­hand­lings­ut­valg som skal mø­tes 13. juni. Søg­ne gjør in­gen­ting.

– Vi har ved­tak på å ven­te på saks­be­hand­lin­gen i Stor­tin­get før vi fore­tar oss noe som helst, sier Søg­nes ordfører Astrid Hil­de (Ap) til Fædre­lands­ven­nen.

8. juni ved­tar Stor­tin­get etter pla­nen kom­mune­re­for­men, og al­le­re­de 20. juni skal en rek­ke vik­ti­ge av­gjø­rel­ser fat­tes på det førs­te fel­les­mø­tet mel­lom Kristiansand, Søg­ne og Song­da­len i regi av Fyl­kes­man­nen.

13. juni skal for­hand­lings­ut­val­ge­ne fra de tre kom­mu­ne­ne mø­tes for å for­be­re­de ved­ta­ke­ne.

DISKUTERER LØSNINGER

– Vi skal tref­fes for å dis­ku­te­re løsninger på de spørs­må­le­ne som må av­kla­res 20. juni, opp­ly­ser Kris­tian­sands ordfører Ha­rald Fur­re (H).

I Song­da­len ned­set­ter kom­mune­sty­ret et for­hand­lings­ut­valg på sitt møte ons­dag etter an­be­fa­ling fra råd­man­nen:

– Ja, det reg­ner jeg med går gjen­nom, sier ordfører John­ny Grei­bes­land (Sp).

I Kristiansand er med­lem­me­ne al­le­re­de kla­re:

– For­mann­ska­pet har gitt sin til­slut­ning til at de tre som ble opp­nevnt i for­bin­del­se med K5­pro­ses­sen i 2015, fort­satt ut­gjør vårt for­hand­lings­ut­valg, opp­ly­ser ordfører Ha­rald Fur­re (H).

I til­legg til ham selv er det vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) og op­po­si­sjons­le­der Met­te Gun­der­sen (Ap).

ANTALL FOLKEVALGTE

Blant de ved­tak som skal fat­tes på fel­les­mø­tet 20. juni, er nav­net på den nye kom­mu­nen og hvor man­ge med­lem­mer det nye kom­mune­sty­ret som vel­ges i 2019 skal ha.

Da skal det også gis man­dat og opp­nev­nes med­lem­mer til en fel­les­nemnd be­stå­en­de av sen­tra­le po­li­ti­ke­re fra hver kom­mu­ne. Den­ne fel­les­nemn­da blir i prak­sis et mid­ler­ti­dig kom­mune­sty­re som får an­svar for å byg­ge den nye stor­kom­mu­nen.

Selv for­hand­lings­ut­val­get får der­for et kort­va­rig liv:

– Det skal bare ha ett for­be­re­den­de møte. Hvis Stor­tin­get ved­tar sam­men­slå­ing 8. juni, blir det fel­les­nemn­da som over­tar 20. juni, sier John­ny Grei­bes­land. Og der­fra går det unna: – Førs­te møte i fel­les­nemn­da er plan­lagt 23. juni, opp­ly­ser Ha­rald Fur­re.

TVANGSSAMMENSLÅING

På spørs­mål om hva han ten­ker at Søg­ne ikke vil for­be­re­de seg, sva­rer han:

– Det er først og fremst Søg­nes ut­ford­ring, men Søg­ne må for­hol­de seg til et stor­tings­ved­tak.

Astrid Hil­de sier det li­ke­vel er en mu­lig­het for at et for­hand­lings­ut­valg kan stab­les på bei­na til den 13. juni:

– Der­som Stor­tin­get fat­ter ved­tak 8. juni, må vi vur­de­re hva vi gjør vi­de­re. Det er fullt mu­lig å inn­kal­le til eks­tra­or­di­nært for­mann­skap el­ler kom­mune­styre­møte. Hvis noen øns­ker å kom­me med et for­slag i for­mann­ska­pet 7. juni, er det også mu­lig, men jeg kom­mer ikke til å fore­ta meg noe, sier hun.

Søg­ne sa nei til sam­men­slå­ing i fjor, og Nye Kristiansand som ser da­gens lys 1. ja­nu­ar 2020 reg­nes der­for som en av kom­mune­re­for­mens tvangs­sam­men­slå­in­ger.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

I juni 2016 sa kom­mune­sty­ret i Søg­ne nei til sam­men­slå­ing med Song­da­len og Kristiansand, med 16 mot 11 stem­mer. 8. juni ved­tar Stor­tin­get sann­syn­lig­vis li­ke­vel å slå dem sam­men.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Song­da­lens ordfører John­ny Grei­bes­land (Sp).

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Søg­nes ordfører Astrid Hil­de (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.