Må be­ta­le til­ba­ke lån for bil han ikke eier

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

Man­nen sit­ter igjen med et lån på en bil han ver­ken eier el­ler dis­po­ne­rer etter Ol­sen Bil-kon­kur­sen, og fø­ler seg lurt av sin tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver.

En tid­li­ge­re Ol­sen Bil-an­satt er i Aust-ag­der ting­rett dømt til å til­bake­be­ta­le et lån på kro­ner 117.340 kro­ner til San­tan­der Con­su­mer Bank for en bil han ikke eier, og hel­ler ikke dis­po­ne­rer.

Lå­net var opp­rin­ne­lig på rundt 190.000 kro­ner ble tatt opp i ja­nu­ar 2015 med pant i en Vol­ks­wa­gen. På pa­pi­ret står lån­ta­ke­ren som kjø­per, og ar­beids­gi­ve­ren Ol­sen Bil sto som sel­ger. Det var hele ti­den Ol­sen Bil AS som be­tjen­te lå­net. Men da lå­net ble mis­lig­holdt, mot­tok man­nen in­kasso­var­sel og krav om inn­be­ta­ling av hele det res­te­ren­de lå­net in­klu­dert ren­ter og sa­lær, to­talt 171.500 kro­ner.

I mel­lom­tida had­de bi­len al­le­re­de blitt solgt vi­de­re til en kun­de, som øns­ket å kvit­te seg med pan­ten på bi­len.

– FORSTO IKKE LÅNEAVTALEN

I sep­tem­ber 2016 skal Ol­sen Bil iføl­ge dom­men ha in­for­mert den nye ei­e­ren av bi­len om at lå­net i San­tan­der skul­le inn­fris, og at salgs­pan­ten da skul­le fjer­nes fra bi­len. Men be­ta­lin­gen av to­tal­sum­men ute­ble. 30. no­vem­ber i fjor ble det åp­net kon­kurs i sel­ska­pet.

To må­ne­der se­ne­re går den tid- lige­re an­sat­te gått til sak mot San­tan­der, for­di han me­ner at han helt el­ler del­vis bør fri­fin­nes for ban­kens krav om til­bake­be­ta­ling av lå­net. Han har også an­meldt sin tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver for be­dra­ge­ri.

Be­grun­nel­sen for kra­vet er at man­nen hev­der at han ikke forsto hva han skrev un­der på da han ble pre­sen­tert låneavtalen av sin ar­beids­gi­ver. Man­nen snak­ker i li­ten grad norsk, men har opp­lyst til ret­ten at han skrev un­der av­ta­len for­di han ikke øns­ket å mis­te job­ben.

Geir Egil Ol­sens for­sva­rer Lars Chris­ti­an Sun­de har ikke be­svart Fædre­lands­ven­nens hen­ven­del­ser i sa­ken.

Så TROLIG ALD­RI PENGENE

Et­ter­som det uten unn­tak er Ol­sen Bil AS som har ned­be­talt lå­net, me­ner ret­ten at det er sann­syn­lig at låne­pen­ge­ne i rea­li­te­ten kun har blitt be­nyt­tet av ar­beids­gi­ve­ren, og ikke lån­ta­ke­ren. I etter­kant av kon­kur­sen har man­nen vært ar­beids­le­dig, og ret­ten me­ner at det uten tvil vil være vans­ke­lig for man­nen å be­tje­ne res­ten av lå­net over­for San­tan­der.

Til tross for at bi­len er vi­dere­solgt, har han ver­ken fått kjøpe­sum­men el­ler rett til å dis­po­ne­re bi­len, og sit­ter kun igjen med et lån.

Da man­nen tok opp lå­net, had­de han al­le­re­de 900.000 kro­ner i lån med høy ren­te knyt­tet til bil­kjøp. Også dis­se lå­ne­ne skal ha blitt ned­be­talt av ar­beids­gi­ve­ren. Man­nen me­ner at San­tan­der ikke bur­de ha inn­vil­get lå­net for­di gjelds­gra­den al­le­re­de var høy målt mot hans brut­to års­inn­tekt på 370.000 kro­ner.

DØMT UN­DER TVIL

Ret­ten de­ler ikke hans opp­fat­ning: I låne­søk­na­den til San­tan­der ble det opp­lyst at et tid­li­ge­re lån man­nen had­de i San­tan­der vil­le bli inn­fridd i for­bin­del­se med kjøp av den nye bi­len, og at gjel­den i San­tan­der ikke vil­le øke. I til­legg had­de man­nen fast jobb, og det øv­ri­ge lå­net i San­tan­der var ikke blitt mis­lig­holdt. Dess­uten me­ner ret­ten at ban­ken had­de all grunn til å tro at man­nen forsto inn­hol­det i av­ta­len han un­der­teg­net.

Ret­ten me­ner at man­nen har hatt god grunn til å prø­ve sa­ken i Ting­ret­ten, og han slip­per der­for å be­ta­le saks­om­kost­nin­ger. I spørs­må­let om han kan fri­fin­nes for ban­kens krav om til­bake­be­ta­ling, lar der­imot ikke ret­ten tvi­len kom­me ham til gode. Den tid­li­ge­re Ol­sen Bil-an­sat­te man­nen blir der­for stå­en­de som an­svar­lig for lå­net. Han ble også dømt til å be­ta­le San­tan­der Con­su­mer Bank kro­ner 117.340 kro­ner, i til­legg til for­sin­kel­ses­ren­ter på over 11.000 kro­ner.

Man­nens ad­vo­kat, Ma­ri­us Baust Staur­set, øns­ker ikke å si noe om sa­ken, ei hel­ler om man­nen vil anke dom­men el­ler ikke.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Man­nen var an­satt ved Ol­sen Bil på Øs­ter­hus i Grim­stad da han sig­ner­te låneavtalen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.