16-åring sik­tet for falsk vold­tekts­an­mel­del­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En 16 år gam­mel jen­te som an­meld­te en over­falls­vold­tekt i Porsgrunn i slut­ten av april, er sik­tet for å ha an­meldt en straff­bar hand­ling som ikke har skjedd. Iføl­ge jen­ta had­de hun blitt over­falt og vold­tatt el­ler for­søkt vold- tatt i et skog­om­rå­de i Porsgrunn. Etter opp­lys­nin­ger som har kom­met fram un­der etter­forsk­nin­gen, me­ner po­li­ti­et det er mest sann­syn­lig at jen­ta ikke er ut­satt for noe straff­bart. Jen­ta ble der­for sik­tet for falsk an­mel­del- se. Hun har vært i fle­re av­hør hos po­li­ti­et, og både jen­ta og hen­nes ver­ger er gjort kjent med sik­tel­sen. Po­li­ti­et øns­ker fore­lø­pig ikke å ut­ta­le seg om hvor­dan jen­ta stil­ler seg til sik­tel­sen el­ler hva hun har for­klart i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.