Fort­satt al­vor­lig for mann i 20-åre­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Til­stan­den til en mann i 20-åre­ne er fort­satt al­vor­lig, etter en tra­fikk­ulyk­ke på E 39 søn­dag.

– Fore­lø­pi­ge un­der­sø­kel­ser ty­der på at den ene bi­len kjør­te øst­over da den kom borti bi­len foran. De­ret­ter kol­li­de­re den med en bil i mot­gå­en­de kjøre­felt, for­kla­rer Siv Tveit, etter­forsk­nings­le­der på Flekkefjord po­liti­sta­sjon.

Ved 15-ti­den søn­dag opp­lys­te Ag­der po­liti­dis­trikt om en tra­fikk­ulyk­ke på E 39 ved Nu­lands­vik i Flekkefjord.

Tre bi­ler var in­volvert i ulyk­ken, som blant an­net inn­be­fat­tet en front­kol­li­sjon.

En mann i be­gyn­nel­sen av 20-åre­ne ble frak­tet med luft­am­bu­lan­se til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus med det som ble be­teg­net som al­vor­li­ge ska­der.

Ved 11.30-ti­den man­dag opp­lys­te syke­hu­set at til­stan­den til man­nen fort­satt er al­vor­lig, men sta­bil.

Sju and­re per­soner ble også ska­det i ulyk­ken. De ble frak­tet til syke­hus el­ler lege­vakt i Flekkefjord.

– De sju er sann­syn­lig­vis let­te­re ska­det, sier Tveit.

Både po­liti­folk fra Ag­der po­liti­dis­trikt og Sør-vest po­liti­dis­trikt ar­bei­det sam­men på ulyk- kes­ste­det. Krim­tek­ni­ke­re fore­tok åsteds­un­der­sø­kel­ser søn­dag.

– Vi inn­hen­ter nå di­ver­se in­for­ma­sjon om det som skjed­de, blant an­net fra uli­ke par­ter og vit­ner, opp­ly­ser etter­forsk­nings­le­de­ren man­dag.

FOTO: TOR WITZØE

Tre bi­ler var in­volvert i en tra­fikk­ulyk­ke ved Nu­lands­vik i Flekkefjord søn­dag etter­mid­dag. Åt­te per­soner ble ska­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.