Pen start på 2017 for Bygg­ma

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NODELAND

Dob­let re­sul­tat og økt om­set­ning er kort­ver­sjo­nen av første­kvar­tals­rap­por­ten til Bygg­ma.

Et re­sul­tat før skatt på 16,3 mil­lio­ner av en om­set­ning på 416,4 mil­lio­ner er fa­si­ten for årets tre førs­te må­ne­der for det Ven­ne­sla-ba­ser­te bygge­vare­kon­ser­net Bygg­ma.

Sam­men­lig­net med fjor­året er alt­så over­skud­det dob­let (fra 8 til 16,3 mil­lio­ner) og om­set­nin­gen økt med snaue 30 mil­lio­ner.

– Når vi har en god øk­ning i inn­tek­te­ne og dob­ler re­sul­ta­tet, må vi jo kun­ne si oss godt for­nøy­de. Sam­ti­dig er det vel­dig god ak­ti­vi­tet i det nors­ke bygge­mar­ke­det, og vi vokser ikke noe mer enn to­tal­mar­ke­det for øv­rig, sier kon­sern­di­rek­tør Geir Drangs­land i Bygg­ma til Fædre­lands­ven­nen og leg­ger til at det der­for ikke er grunn til å bli for til­fred­se.

For de en­kel­te sel­ska­pe­ne i kon­ser­net var det tre­fi­ber­plate­pro­du­sen­ten Hun­to­nit, kon­struk­sjons­plate­pro­du­sen­ten Fore­s­tia, dør- og vin­dus­pro­du­sen­ten Ul­dal og i-bjelke­pro­du­sen­ten Ma­so­ni­te Beams som had­de høy­ere salgs­inn­tek­ter i år sam­men­lig­net med i fjor. Be­lys­nings­sel­ska­pe­ne Scan Lamp og Ane­ta had­de på sin side noe la­ve­re salg.

Iføl­ge kvar­tals­rap­por­ten opp­le­ver fle­re av sel­ska­pe­ne pris­press på sine pro­duk­ter: Hun­to­nit på mal­te pro­duk­ter, Ul­dal på vin­du­er og Ma­so­ni­te Beams på ibjel­ken, sist­nevn­te på tross av en sta­dig ster­ke­re po­si­sjon i det nor­dis­ke bygge­vare­mar­ke­det.

Frem­over er det fort­satt knyt­tet usik­ker­het til mar­keds­ut­vik­lin­gen grun­nen den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen i Euro­pa og i Nor­ge og Nor­den for øv­rig. For Nor­ges del er det sær­lig en va­rig svek­ket olje­pris som kan føre til re­du­sert ak­ti­vi­tet i det nors­ke bygge­vare­mar­ke­det.

En even­tu­ell lem­ping på egen­ka­pi­tal­kra­ve­ne til nors­ke bo­lig­låns­ta­ke­re og på bygge­for­skrif­te­ne vil mot­satt kun­ne ha en po­si­tiv ef­fekt på igang­set­tin­gen av nye bo­en­he­ter i Nor­ge, iføl­ge kvar­tals­rap­por­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.