Ja til som­mer­åpent!

Faedrelandsvennen - - MENING - VEGARD LAUNES, Kristiansand Høy­re

Ar­bei­der­par­ti­ets re­pre­sen­tant Kenneth Mørk gjør seg høy og mørk i sitt an­grep på mitt for­slag til hø­ring om søn­dags­åpne bu­tik­ker gjen­nom som­mer­en.

Det er ikke uven­tet at Mørk som fag­for­enings­le­der og Ap-mann hop­per rett ned i skyt­ter­gra­ven, men at han gjør det så fort og så kvikt er dumt. Det hind­rer en åpen og fri de­batt, og det enes­te som opp­nås er gjen­ta­kel­se av gamle stand­punk­ter. Det kan nem­lig vir­ke som det vik­tigs­te for Mørk er å hav­ne på et nei så fort som mu­lig.

Det førs­te Mørk an­gri­per meg for er at ini­tia­ti­vet kom­mer fra meg per­son­lig, og ikke næ­rings­li­vet.

For det førs­te: jeg for­hør­te meg på for­hånd.

For det and­re: at en po­li­ti­ker fore­slår noe uten å ha hørt med noen and­re er vel ikke så galt? Jeg sy­nes at jeg som po­li­ti­ker skal være ini­tia­tiv­rik og løs­nings­ori­en­tert, så får hel­ler for­sla­ge­ne bli skutt ned der­som de ikke er øns­ket av dem det an­går, og det er jo nett­opp det jeg vil med den­ne hø­rin­gen. Hvis bu­tik­ke­ne ikke øns­ker det, ja­vel, da åp­ner vi ikke for det, men at jeg fore­slår at vi skal høre på de bu­tikk­dri­ven­de kan jo kun være en sen­sa­sjon i Mørks hode.

For det tred­je er vel ikke Mørk den førs­te som bur­de kri­ti­se­re meg for å fore­slå noe in­gen har tatt til orde for. Så vidt meg be­kjent del­tok Mørk på den fa­mø­se Lo-kon­gres­sen hvor de ved­tok å boi­kot­te Is­rael på alle mu­li­ge plan. Det er det in­gen som har tatt til orde for, selv ikke Mørks eget par­ti.

Kon­klu­sjo­nen så langt får være at det er en styr­ke med ini­tia­tiv­rike po­li­ti­ke­re, og at Mørk ikke bur­de kas­te stein når han be­fin­ner seg i et di­gert glass­hus.

Så til del to av Mørks an­grep: det som fak­tisk an­går min in­ter­pel­la­sjon.

For­sla­get er en hø­ring. Kom­mu­nen skal høre med bu­tikk­dri­ver­ne i Kvad­ra­tu­ren om det er øns­ke­lig med søn­dags­åpent på som­mer­en, og i hvil­ket tids­rom det even­tu­elt er ak­tu­elt.

Om som­mer­en kom­mer en mil­lion til­rei­sen­de til Kristiansand med bug­nen­de fe­rie­lomme­bø­ker. For dem sy­nes jeg vi skal hol­de søn­dags­åpent hvis næ­rings­li­vet vil det. Rett og slett for­di jeg un­ner bu­tikk­dri­ve­re i Kvad­ra­tu­ren å hol­de åpent hvis de tror at det gjør be­drif­ten de­res mer sta­bil som føl­ge av høy­ere inn­tje­ning gjen­nom som­mer­en.

Så til det Mørk kal­ler an­ner­le­des­da­gen. Søn­da­ger er ikke an­ner­le­des­dag for in­du­stri­ar­bei­de­re på Elkem el­ler Glenco­re, for syke­plei­ere, le­ger, verne­plei­ere, ren­gjø­re­re, ser­vi­tø­rer, kiosk­an­sat­te, ho­tell­an­sat­te, vek­te­re, pres­ter, jour­na­lis­ter, ja til og med vara­ord­fø­re­ren fra KRF løf­tet på te­le­fon­rø­ret da FVN lag­de sak om søn­dags­åpne­bu­tik­ker søn­dag 07. mai, det sam­me gjor­de Mørks gruppe­le­der Gun­der­sen. Så hvis det er noe an­ner­le­des med søn­da­gen så er det at bu­tik­ke­ne er de enes­te som er stengt. Det kan vir­ke som Mørk tror jeg vil åpne full­sten­dig opp for søn­dags­han­del. Det vil jeg ikke ab­so­lutt ikke. Det skal kun gjel­de som­mer­en. Mørk skal fort­satt få ha res­ten av søn­da­ge­ne i året til å sten­ge seg in­ne.

❞ Rett og slett for­di jeg un­ner bu­tikk­dri­ve­re i Kvad­ra­tu­ren å hol­de åpent hvis de tror at det gjør be­drif­ten de­res mer sta­bil.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Hvis det er noe an­ner­le­des med søn­da­gen så er det at bu­tik­ke­ne er de enes­te som er stengt, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.