Ikke la rute­bå­ten «Høl­len» lig­ge stil­le i som­mer!

Faedrelandsvennen - - MENING - INGER KROHN, Ny-helle­sund

Åpent brev til Søg­nes ordfører Astrid Hil­de.

●● Vil de­re ikke ha tu­ris­ter til Søg­ne? Er de­re ikke stol­te av den flot­te rute­bå­ten, byg­get på Ka­pell­øya i Ny-helle­sund, og som har seilt tu­ris­ter og fast­bo­en­de ut og inn til øy­ene i 50 år? Er de­re ikke stol­te av den fine skjær­går­den, el­ler av kul­tur­mil­jø­et i Ny-helle­sund som er fre­det etter kul­tur­minne­lo­ven?

Be­tyr det in­gen­ting at Verf­tet med lei­lig­he­ter og res­tau­rant Bøl­gen & Moi lig­ger der ute, og at ste- det nå bare vil bli til­gjen­ge­lig for folk med egen båt? Har de­re ikke re­spekt for ini­tia­tiv­ta­ge­re og rea­li­se­rin­gen av Kyst­sti­en på Ka­pell­øya, og bru­ker­ne, tu­ris­te­ne som øns­ker seg dit? El­ler fri­om­rå­de­ne på Helg­øya og Ka­pell­øya, hvor pri­va­te hyt­ter i Olav­sun­det en gang ble re­vet i for å gi plass til all­menn­he­tens be­hov for fri­om­rå­der?

De som ikke har båt kan ikke kom­me seg dit i som­mer, fa­mi­li­er kan ikke løpe til top­pen av Helg­øya og se og ta på de be­røm­te Hel­le­var­de­ne, el­ler se på den fan­tas­tis­ke ut­sik­ten, inn­over og ut­over, øst­over og vest­over. Er de­re ikke stol­te av Hel­le­var­de­ne, kom­mune­vå­pe­net de­res? Tar de­re noen gang med kom­mu­nens el­ler pri­va­te gjes­ter på en rund­tur med rute­bå­ten el­ler egen båt i Søgne­skjær­går­den, og for­tel­ler den de­len av his­to­ri­en om Søg­ne, ser og opp­le­ver, og vi­ser fram de vak­re hol­mer og skjær, Bor­øya og Skarp­øya, og Ny-helle­sund, og kjen­ner på stolt­he­ten? Vi­ser frem Hav­buk­ta, hvor Vil­helm Krag, som gav navn til «Sørlandet» bod­de hver som­mer, pe­ker på «Det kon­ge­lig Pri­vi­li­ger­te Gjest­gi­ve­ri» og «Hu­set med bu­len» og res­ten av kul­tur­mil­jø­et i ut­hav­nen NyHel­le­sund?

I som­mer kan de­re ikke det hvis de­re ikke har pri­vat båt, for rute­bå­ten Høl­len skal lig­ge stil­le ved bryg­ga. Hvor­dan skal and­re fa­mi­li­er, Søg­ne-folk og tu­ris­ter kom­me ut på øy­ene i som­mer for å fiske, bade, gå tur og opp­le­ve den vak­re skjær­går­den i Søg­ne? Rute­bå­ten «Høl­len» be­tyr mye for man­ge. Be­tyr den ikke noe for de­re på råd­hu­set?

Vil de­re ikke ha fast­bo­en­de og tu­ris­ter ut til øy­ene i Søg­ne?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.