Var æres­gjest på Hest­man­den

Norsk­ame­ri­ka­ner og krigsseiler Ge­or­ge Hov­land (95) vil­le se Hest­man­den enda en gang. Man­dag fikk han per­son­lig om­vis­ning.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Men det er jo meg, ut­bry­ter Ge­or­ge Hov­land. Krigs­sei­le­ren var man­dag på per­son­lig om­vis­ning om­bord på mu­se­ums­ski­pet Hest­man­den. Der fikk han se at et stort bil­de av ham selv hang på veg­gen som re­pre­sen­tant for krigs­sei­ler­ne som blir hed­ret av ut­stil­lin­gen.

– Jeg sy­nes ski­pet vi­ser godt hvor­dan det var. Det er mye som er for­and­ret si­den sist jeg var her i 2011, sier Ge­or­ge Hov­land til Fædre­lands­ven­nen. Det var mu­se­ums­di­rek­tør John Ol­sen ved Vest-ag­der-mu­se­et som stod for om­vis­nin­gen.

– Når han nå var en tur i Nor­ge vil­le han kom­me på be­søk og se Hest­man­den igjen. Og det er ver­di­fullt for oss å få noen sis­te inn­spill fra en av dem som var med før vi åp­ner ut­stil­lin­gen, sier John Ol­sen fra Fædre­lands­ven­nen.

SIS­TE HÅND

Ge­or­ge Hov­land seil­te ute un­der hele 2. ver­dens­krig. Han er opp­rin­ne­lig fra Eger­øy ved Eger­sund, og har bodd i New York si­den 1951.

Mu­se­ums­ski­pet DS Hest­man­den er fra 1911, og seil­te ute un­der beg­ge ver­dens­kri­ger. Vest-ag­der-mu­se­et hol­der nå på å leg­ge sis­te hånd på res­tau­re­rin­gen og ut­stil­lin­gen som skal åpne 26. juni. In­nen den tid skal det fly­ten­de kle­no­di­et kun­ne sei­le for egen ma­skin for førs­te gang si­den 1960-åre­ne, med en ut­stil­ling om­bord som skal min­ne og hed­re krigs­sei­ler­ne. Det er me­nin­gen at mu­se­ums­ski­pet skal am­bu­le­re til fle­re kyst­byer og være et fly­ten­de min­nes­mer­ke.

MINE

Ge­or­ge Hov­land må være en av de mest for­tjen­te nå­le­ven­de mot­ta­ger­ne av den­ne he­de­ren. Hele 58 gan­ger krys­set han At­lan­te­ren un­der kri­gen. I de­sem­ber 1944 ble hans ver­ste frykt til vir­ke­lig­het, da kor­vet­ten Tøns­berg Cast­le gikk på en mine uten­for Båts­fjord. Der­med hav­net Hov­land og man­ge fle­re i Ba­rents­ha­vet.

– Min far lå i 45 mi­nut­ter i is­van­net før han ble red­det, for­tel­ler søn­nen Roy Hov­land. Han var ett av fa­mi­lie­med­lem­me­ne som var med på om­vis­nin­gen man­dag.

STORT FLAGG

Det var i 1939 at­ten­årin­gen dro til sjøs førs­te gang, og det ble man­ge tu­rer over At­lan­te­ren med han­dels­flå­ten.

– Etter krigs­ut­brud­det måt­te jeg en gang hen­ge ut­over skips­si­den og male et stort norsk flagg slik at vi ikke skul­le bli an­gre­pet. Det var mens Nor­ge ennå var nøy- tralt. Men da vi had­de blitt med i kri­gen måt­te jeg ut og male over det igjen, for­tel­ler han.

Han star­tet kar­rie­ren på en båt som ikke var helt ulik Hest­man­den.

– Den had­de også åpen bro slik som Hest­man­den tid­li­ge­re had­de, sier Hov­land. Han nik­ket gjen­kjen­nen­de da ma­skin­sjef Tryg­ve Lang­feldt for­klar­te virke­må­ten til ma­ski­ne­ri­et.

SIGNALMANN

Etter to år i han­dels­flå­ten hav­net Ge­or­ge Hov­land i ma­ri­nen og fikk sei­le es­korte­far­tøy­er i ste­det. Og det var alt­så på en av kon­voi­ene til Mur­mansk han til slutt opp­lev­de å bli sen­ket.

– Jeg var signalmann og stod på bro­vin­gen. Som of­test bruk­te jeg lykt, men noen gan­ger også flagg til å sig­na­li­se­re med, for­tel­ler han.

Ge­ro­ge Hov­land har vært en av 16 in­ter­vju­ob­jek­ter i Idunn Sem og Car­s­ten Aniks­dals bok «Krigs­sei­le­re». Etter kri­gen var han sta­sjo­nert på Od­der­øya, og det var slik han traff sin kone Sig­ny fra Far­sund. De to fikk to barn, og i 1951 dro de til Brook­lyn sam­men.

FOTO: JACOB BUCHARD

Krigsseiler Ge­or­ge Hov­land får se det sto­re bil­det av seg selv på veg­gen in­ne i DS Hest­man­den. T.v. de­sig­ner Geir Grims­gaard, Roy Hov­land, Ge­or­ge Hov­land og mu­se­ums­di­rek­tør John Ol­sen.

FOTO: JACOB BUCHARD

Ge­or­ge Hov­land seil­te ute un­der hele kri­gen. Her ser han på en litt yng­re ut­ga­ve av seg selv i stort bil­led­for­mat.

FOTO: JACOB BUCHARD

DS Hest­man­den skal åp­nes som mu­se­ums­skip 26. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.