Nye veg­ger skal pry­des

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

Sju nye verk, tre in­ter­na­sjo­na­le kunst­ne­re og seks nye, sto­re veg­ger er noen av høyde­punk­te­ne un­der årets Gade­kunst-fes­ti­val.

– De fles­te ver­ke­ne er kla­re fra 1. juni, men vi er al­le­re­de fer­dig med å de­ko­re­re noen av veg­ge­ne, sier Ar­ne Vil­helm Tellef­sen fra KRS Gade­kunst­laug, og nest­le­der for Gade­kunst-fes­ti­va­len.

Gade­kunst er en år­lig kunst­fes­ti­val i Kristiansand som byr på uten­dørs live-graf­fi­ti­kunst, work­shops, se­mi­na­rer og kunst­ut­stil­lin­ger.

Tid­li­ge­re har fes­ti­va­len holdt base ved skate­par­ken i Ny­byen og i bak­går­den på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, men i år skal også veg­ger ved for ek­sem­pel Tea­te­ret, Kul­tur­sko­len og ved tra­fo­byg­get på Gart­ner­løk­ka bru­kes for førs­te gang.

KUNSTLØYPE I KRISTIANSAND

I fjor ble fle­re ste­der i Kvad­ra­tu­ren de­ko­rert av uli­ke kunst­ne­re i an­led­ning Gade­kunst-fes­ti­va­len. Helt fra Gart­ner­løk­ka til Od­der­øya kun­ne man se for­skjel­li­ge ut­trykk­s­for­mer, i form av blant an­net graf­fi­ti, teg­ning og foto.

– Det blir en kunstløype i år også. Man kan for ek­sem­pel be­gyn­ne på Gart­ner­løk­ka og gå bort til Ny­byen. Vi­de­re kan man sjek­ke ut noen av fjor­årets verk på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um og etter­på kan man dra inn­om ste­der som Kul­tur­sko­len, Alad­din og Tea­te- ret for å se noen av ver­ke­ne, opp­ly­ser Se­din Zu­nic, styre­med­lem i KRS Gade­kunst­laug.

– LØFTER BYGG

Tellef­sen leg­ger til at noe av for­må­let med fes­ti­va­len er å pyn­te opp by­bil­det med gate­kunst og for­vand­le kje­de­li­ge og over­set­te byg­nin­ger til noe som kan bli en «snakk­is» for både lo­kal­fol­ket og tu­ris­ter.

– Vi mer­ker at pub­li­kum re­spon­de­rer po­si­tivt, og at det vi gjør løfter bygg som til van­lig blir helt over­sett i by­bil­det. Tra­fo­byg­get på Gart­ner­løk­ka, som vi ny­lig har de­ko­rert, er jo et ek­sem­pel på ak­ku­rat det­te. Vi hå­per jo også at noen verk kan bi­dra til økt tu­ris­me og etter hvert bli noe folk snak­ker om.

TRE IN­TER­NA­SJO­NA­LE

På årets pro­gram er det alt­så tre in­ter­na­sjo­na­le kunst­ne­re, i til­legg til fle­re lo­ka­le og na­sjo­na­le kunst- ne­re, som skal pyn­te Kvad­ra­tu­ren med sine for­skjel­li­ge ut­trykk­s­for­mer. En av dem er spans­ke Isaac Cor­dal, som i fjor lag­de 16 mi­niskulp­tu­rer til fes­ti­va­len.

I år har Cor­dal pyn­tet fa­sa­den på Alad­din sce­ne med de fem mi­nia­tyr­ver­ke­ne med den sam­le­de verks­tit­te­len «Ce­ment Eclip­ses».

– Fle­re av mi­niskulp­tu­re­ne ble straks stjå­let el­ler fjer­net. Noen ble til og med ut­satt for hær­verk, og noen end­te opp hode­løse. Men det­te er noe kunst­ne­ren selv me­ner er en del av ver­ket, sier Tellef­sen.

Den spans­ke kunst­ne­ren Liqen skal de­ko­re­re de­ler av Tea­te­ret til 5. au­gust, mens den por­tu­gi­sis­ke gate­kunst­ne­ren Ar­tur Bor­da­lo, kjent som «Bor­da­lo II», skal stil­le ut søp­pel­kunst på Frk. Larsen fra 26. juli.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Ar­ne Vil­helm Tellef­sen og Se­din Zu­nic, styre­med­lem­mer i KRS Gade­kunst­laug, står bak Gade­kunst-fes­ti­va­len og har pyn­tet veg­gen i Ag­der Ener­gi sitt tra­fo­bygg på Gart­ner­løk­ka.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Den ano­ny­me Oslo-kunst­ne­ren Dot­dotDot lag­de fjor­årets størs­te verk un­der Gade­kunst ved skate­par­ken i Ny­byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.