Bare dags­bil­let­ter til Øya

Faedrelandsvennen - - KULTUR - NTB

Øya har sik­ret seg hip­hop-stjerne­skud­de­ne i sør­stats­trio­en Mi­gos.

også Fes­ti­va­len plus­ser på rocke­pro­gram­met sitt på lør­da­gen med ga­ra­ge­rock­ban­det The Mys­te­ry Lights.

Øya solg­te i for­ri­ge uke ut de sis­te uke­pas­se­ne til årets fes­ti­val, som ar­ran­ge­res 8. til 12. au­gust. Det be­gyn­ner også å has­te litt for en­kel­te dags­bil­let­ter: Det er nå un­der 1.000 dags­bil­let­ter igjen til fre­da­gen, der Pixies, The Shins, Cash­me­re Cat, Young M.A, Da­ni­el Kvam­men, An­gel Ol­sen og Hur­ray For The Riff Raff er blant ar­tis­te­ne som er å høre.

Iføl­ge fes­ti­va­len går ons­dags­bil­let­te­ne også bra. Det er på åp­nings­da­gen at La­na Del Rey drar i gang, og det er også da Mi­gos en­trer sce­nen. Trio­en slapp ak­ku­rat andre­al­bu­met «Cul­tu­re», sam­ti­dig som et av med­lem­me­ne, Qu­a­vo, fant tid til å gjes­te Liam Pay­ne fra One Di­rec­tion sin solos­in­gel­de­but «Strip That Down».

Lands­men­ne­ne fra Ca­li­for­nia i The Mys­te­ry Lights er plas­sert på lør­da­gen – sam­men med sjan­ger­kol­le­ger som The Hel­la­cop­ters, Car Seat He­adrest, Mor­udes + Bush­man’s Re­ven­ge og Shame, etter at om­strid­te PWR BTTM nå har «be­stemt seg for å ikke tur­ne­re i au­gust».

Sam­ti­dig vek­ker Øya opp­merk­som­het i bri­tis­ke The Inde­pen­dent , som er­klæ­rer Oslo-fes­ti­va­len for å være blant de sju bes­te fes­ti­va­le­ne i Euro­pa og har den øverst på sin lis­te.

«Litt av et kul­tur­sjokk å an­kom­me Oslo om du er vant til å tram­pe rundt på et bri­tisk jor­de», skri­ver avi­sen, som også skry­ter av fes­ti­va­lens or­ga­nis­ke mat­til­bud og miljø­venn­lig­het på top­pen av «en over­flod av ta­lent» fra hele mu­sikk­ver­de­nen.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Mi­gos er kla­re for Øya. Sørstats­rap­trio­en be­står av Qu­a­vo, Take­off og Off­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.