Nær og sår om å mis­te sin kjæ­re

«På­rø­ren­de» er en bok om å være kon­struk­tiv i en si­tua­sjon der man egent­lig ikke kan gjø­re noe som helst.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - Rei­dunn Gøt­he­sen Scher­pf Por­tal VILDE IMELAND

SAKPROSA «På­rø­ren­de. For deg som opp­le­ver kreft som på­rø­ren­de»

Da Alex Scher­pf, re­gis­sør, tid­li­ge­re tea­ter­sjef og Kris­tian­sands-per­son­lig­het fikk på­vist uhel­bre­de­lig hjerne­svulst i 2011, føl­te kona hans Rei­dunn at de beg­ge had­de fått kreft­dia­gno­sen. Hen­nes bok «På­rø­ren­de» vil på man­ge må­ter kun­ne gi både trøst, håp og kon­kret hjelp til men­nes­ker i sam­me si­tua­sjon.

Den førs­te de­len i «På­rø­ren­de» hand­ler om syk­doms­for­lø­pet til Alex Scher­pf slik det opp­lev­des for Rei­dunn. Vi er med fra han får be­skje­den, til han dør i sitt hjem, tre år se­ne­re. På en ær­lig måte be­hand­ler for­fat­te­ren te­ma­er som døds­angst, det å mot­ta råd og hjelp fra ven­ner, kom­mu­ni­ka­sjon med helse­ve­se­net og syk­dom­men som en ny «hver­dag».

Bo­kens sis­te del tar for seg en hel rek­ke prak­tis­ke om­rå­der av li­vet man kan el­ler må ta stil­ling til, som opp­sett på et tes­ta­men­te, sorg­grup­per og hva som skal skje med Face­bo­ok-kon­to­en når noen dør.

Til tross for en to­de­ling i inn­hold, frem­står «På­rø­ren­de» som en litt ro­te­te bok. Prak­tis­ke råd og tips tar for ek­sem­pel også mye plass i bo­kas førs­te del – i til­legg til dikt om syk­dom skre­vet av Atle Hå­land.

Det er sist­nevn­te ele­ment som li­der mest un­der den mang­len­de struk­tu­ren. Man­ge av tip­se­ne som etter­føl­ger de kor­te ka­pit­le­ne hand­ler om pro­ble­mer med helse­ve­se­net – be­ret­nin­ger om at ting går for sak­te, kom­mu­ni­ka­sjo­nen er for dår­lig, og ru­ti­ne­ne for slap­pe. Ne­ga­ti­ve mø­ter med helse­ve­se­net hø­rer utvil­somt hjem­me i en bok som det­te, men kon­se­kven­sen blir at Hå­lands dikt får for lite ro og plass til at man som le­ser kla­rer å set­te pris på dem inn­imel­lom Rei­dunns his­to­rie, og tips om uli­ke ting man ikke skal fin­ne seg i.

«På­rø­ren­de» er en nær, sår og grun­dig for­tel­ling om å mis­te den man els­ker til en nåde­løs syk­dom. Had­de del én av boka in­sis­tert mind­re på å være både en sub­jek­tiv for­tel­ling, en tek­ni­skin­for­ma­tiv vei­le­der og et dik­te­risk puste­rom på sam­me tid, vil­le boka vært bra. Had­de den inne­holdt fær­re skrive­feil og ord­de­lings­feil, vil­le den vært enda bed­re. 4

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.