Hun­den og hans drikk­fel­di­ge eier

Faedrelandsvennen - - KULTUR - Hans-olav Thy­vold Asche­houg VALERIE KUBENS

ROMAN «Snil­le hun­der kom­mer ikke til Syd­po­len»

Da jeg var kom­met halv­veis i den­ne boka, hå­pet jeg den ald­ri vil­le ta slutt. Den var så hyg­ge­lig, og så an­ner­le­des. Men så gjor­de den selv­føl­ge­lig det, og da had­de den ruk­ket å bli litt ut­ha­len­de. In­gen his­to­ri­er er så gode at de bør mis­te for­tel­ler­kraf­ten mot slut­ten, men man­ge gjør det.

Den mer­ke­li­ge tit­te­len på boka: «Snil­le hun­der kom­mer ikke til Syd­po­len», er li­ke­vel ikke mer­ke­lig når en kom­mer inn i bo­kas lune uni­vers. For det­te hand­ler om Roald Amund­sens hånd­te­ring av bik­kje­ne sine på vei mot Syd­po­len i 1911.

Men det som gjør boka til dei­lig les­ning, er at det er en hund som fø­rer or­det. Alt er sett, hørt, luk- tet og tenkt gjen­nom san­se­ne til en hund. Når den blir bun­det uten­for en for­ret­ning, kjen­ner den duf­t­en fra red­se­len til alle de hun­de­ne som har vært bun­det på sam­me sted tid­li­ge­re.

Hun­den kan ten­ke gans­ke så abs­trakt, og har man­ge re­flek­sjo­ner om men­nes­ke­nes un­der­li­ge prio­ri­te­rin­ger, men tall be­hers­ker den ikke:

«Det­te er for den gjen­nom­snitt­li­ge hund tel­ling nok:

Meg.

Meg og deg.

Flokk.»

Hun­den bor hos enke­fru Thor­kild­sen, i en norsk by. Når hun mis­ter man­nen sin, blir hun­den hen­nes enes­te venn. Og han ser hvor­dan mat­mor sta­dig øker inn­ta­ket av «drage­vann» som fø­rer til at hun blir mind­re lyd­hør for hans be­hov og mer brå og ube­reg­ne­lig.

De to fø­rer na­tur­lig­vis lan­ge sam­ta­ler, blant an­net om en bok Fru Thor­kild­sen le­ser for dem beg­ge, om Amund­sens tøf­fe fram­ferd over­for bik­kje­ne sine i jak­ten på ære og be­røm­mel­se. Det er da «ho­ved­hun­den» i boka a inn­ser at han ald­ri had­de kom­met le­ven­de fra det på tu­ren til Syd­po­len. For de sva­ke, kåte og lek­ne fikk raskt en kule i pan­nen og ble mat for både men­nes­ker og dyr.

Boka er dels en for­tel­ling om Amund­sens hånd­te­ring av dyr, en his­to­rie Thy­vold kjen­ner godt som for­fat­ter av en bok om pol­fa­re­ren. Han har tid­li­ge­re også skre­vet om Fritjof Nan­sen og om Bruce Spring­steen.

I den­ne boka, som er Thy­volds førs­te roman, får han vist eld­res en­som­het og hvil­ken gle­de og sam­hø­rig­het dyr kan gi. Og hvem som hos oss får en kule i pan­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.