QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor man­ge gra­der har fah­ren­heits ter­mo­me­ter ved smelte­punk­tet til is?

2. I hvil­ket om­rå­de i ver­den er det flest flykt­nin­ger i for­hold til to­tal­be­folk­nin­gen?

3. Hva er en idio­fon?

4. I hvil­ken kon­sen­tra­sjons­leir døde An­ne Frank?

5. Hvil­ken sang gjor­de Chris­ti­na Agui­le­ra, Lil’ Kim, Mya og Pink en cover­ver­sjon av i 2001, 26 år etter at La­bel­le had­de spilt inn sin ver­sjon?

6. Hvil­ket dyr plei­de ofte nøk­ken å vise seg som, i føl­ge folke­dikt­nin­gen?

7. Hvil­ken ita­li­ensk dik­ter reg­nes som opp­havs­mann til «Den gud­dom­me­li­ge ko­me­die», et av ver­dens­lit­te­ra­tu­rens stor­verk?

8. Hvem har skre­vet ”Mens vi ven­ter på Go­dot”?

9. Når ble gre­go­ri­ansk ka­len­der inn­ført i Nor­ge?

10. Hva het de­por­ta­sjons­ski­pet som Roy Nil­sen og Max Ma­nus sør­get for at ble satt ut av spill, og gikk på grunn i Oslo­fjor­den?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.