Tri­ne Mjå­land fornøyd med se­song­de­bu­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Tri­ne Mjå­land ble num­mer ni i bel­gis­ke Oorde­gem.

Kif-lø­pe­ren har et mål om å kom­me seg til VM i Lon­don den­ne se­son­gen. Lør­dag løp Mjå­land sin førs­te 800-me­ter for se­son­gen.

Ti­den 2,03,23 var rundt halv­an­net se­kund bak hen­nes per­son­li­ge re­kord, og holdt til en ni­ende­plass i stev­net i bel­gis­ke Oorde­gem.

– Jeg had­de vært vel­dig fornøyd der­som jeg had­de sett 2,02-tal­let. Jeg er greit fornøyd med ti­den, sier Mjå­land.

Hun har fått trent godt de sis­te må­ne­de­ne, og tror ti­de­ne vil bli bed­re ut­over som­mer­en.

– Jeg ten­ker at det er godt å få et løp i bei­na, og jeg vet vel­dig godt hva jeg skal job­be vi­de­re med, og i hvil­ke fa­ser av lø­pet jeg tren­ger litt eks­tra tre­ning, sier Mjå­land.

– Hva ten­ker du på kon­kret? – Det å tryk­ke gjen­nom hele vei­en, men det kre­ver en to­le­ran­se som må opp­ar­bei­des over tid. Jeg er på vei, sånn sett, sier Mjå­land.

LØPER IGJEN FRE­DAG

Øystein Syl­ta, Mjå­lands tre­ner, be­skri­ver lø­pet litt som for­ven­tet.

– Det var et vel­dig bra tak­tisk gjen­nom­ført løp, og Tri­ne fikk mye ut av krop­pen. Hun tren­ger å «pushe» gjen­nom fle­re run­der før vi får se bed­re ti­der, sier han.

Mjå­land hang greit med i den førs­te run­den i Oorde­gem, men kon­kur­ren­te­ne av­slut­tet rett og slett ster­ke­re på den sis­te run­den.

– Hun må ha tre-fire løp før det sit­ter, sier Syl­ta, og leg­ger til at Mjå­land se­song­åp­net på 2,05 på 800 me­ter i fjor.

Der­som Mjå­land skal kom­me seg til VM, må hun kla­re kra­vet på 2,01,00.

– Når hå­per du å se 2,01-tal­let?

– Jeg sat­ser på at jeg kla­rer det in­nen et par uker, rundt Bis­lett (15. juni, red.anm.) for ek­sem­pel, sier Mjå­land, som løper nes­te 800 me­ter i ne­der­lands­ke Nij­me­gen fre­dag.

– Jeg tror det skal være et pas­se felt for meg, sier Mjå­land.

FOTO: NTB SCANPIX

Tri­ne Mjå­land var halv­an­net se­kund bak sin per­son­li­ge re­kord un­der se­song­åp­nin­gen i Oorde­gem lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.