Et data­spill fikk Ni­ko­las (13

Glad i data­spill, men ha­ter å tre­ne? Med ny tek­no­lo­gi kan du spil­le deg i form.

Faedrelandsvennen - - SPORT - AN­NE-MARIT DAHL

Ni­ko­las Skjø­stad sty­rer tank­sen på skjer­men foran seg med rå pe­dal­kraft. Data­spil­let har gjort høy­in­ten­siv tre­ning til en lek.

Kon­kur­ranse­instink­tet hans er sterkt, men ball­spill og li­vet i idretts­la­get var ikke hans are­na. Nå er spill­kon­sol­len hjem­me byt­tet ut med en spill­opp­le­vel­se i en spin­ning­s­al på 3T tre­nings­sen­ter i Trond­heim. Her er 13-årin­gen i sitt ess.

– Jeg blir vel­dig and­pus­ten og svett, men jeg ten­ker ikke på at jeg tre­ner i det hele tatt. Og jeg gle­der meg til hver tre­ning, sier Skjø­stad.

LIDENSKAP FOR SPILL

Grün­der og dok­tor­grads­ti­pen­diat ved NTNU, Kris­tof­fer Ha­gen, føl­ger tre­nings­øk­ten fra side­lin­jen. Han vil­le lage et spill som kom­bi­ne­rer li­den­ska­pen for data­spill med fy­sisk tre­ning. Kort sagt: Et spill på ga­me­rens pre­mis­ser, som ut­ford­rer deg og gir deg den gode spill­opp­le­vel­sen. Re­sul­ta­tet ble Play­pul­se, en spill­platt­form for in­nen­dørs syk­ling som støt­tes av NTNU Teck­no­lo­gy Trans­fer og Forsk­nings­rå­det.

– In­ten­si­te­ten er byg­get inn i spil­let. Det er in­gen som sier til del­ta­ker­ne at de må sykle fort, de fø­ler bare at det er na­tur­lig å tråk­ke hardt, sier grün­de­ren og ga­me­ren.

SUKSESSFAKTOR

Ni­na Skjæ­ret-ma­ro­ni ved NTNU har skre­vet dok­tor­grad om exer­ga­ming. Hun ser en ut­vik­ling der tek­no­lo­gi­en gir uan­te mu­lig­he­ter for å kom­bi­ne­re tre­ning og spill.

– Jeg tror et godt tre­nings­spill må kun­ne til­pas­se seg spil­le­rens nivå og dags­form. Tek­nik­ken har po­ten­sia­le til å være sen­si­tiv nok. Det er ikke nok å bare be­ve­ge en fin­ger for å kas­te ei bow­ling­ku­le. Det er ikke ar­tig å spil­le hvis man kan juk­se el­ler hvis inn­hol­det blir for spe­si­elt. Det er be­gren­set hvor len­ge det er ar­tig å kut­te frukt med hån­da, for ek­sem­pel, sier Skjæ­ret-ma­ro­ni.

Hun ser man­ge mu­lig­he­ter ved bruk av Ar-og Vr-tek­no­lo­gi (se fakta).

– Det vik­tigs­te er å ha et bra spill­kon­sept. Spil­let må fun­ge­re og ha en «gøy­ef­fekt». Vi ser at Ar-tek­no­lo­gi­en som im­ple­men­te­rer om­gi­vel­se­ne i spil­let, som Pokemón Go, ble vel­dig po­pu­lært. Og da de bruk­te sam­me tek­no­lo­gi for å lage en piano­trapp i Stock­holm, var det fle­re som valg­te bort rulle­trap­pen og lek­te seg på piano­trap­pen i ste­det, sier Skjæ­ret-ma­ro­ni og fort­set­ter:

– Spill­tek­no­lo­gi kan være nyt­tig for de som tren­ger et puff. Man­ge fors­ke­re er in­ter­es­sert i spill og tre­ning. Tek­no­lo­gi­en går så fort at vi ikke hen­ger med.

FAN­GER FLAGG

I pau­se­ne un­der tre­nin­gen på 3T, for­sy­ner Ni­ko­las Skjø­stad og de and­re ung­dom­me­ne seg grå­dig av drikke­flas­ke­ne. Sam­ti­dig leg­ger de tak­tikk. Når mot­stan­de­ren be­sei­res og flag­get er un­der kon­troll, ut­veks­les high fi­ves. Må­let for de to la­ge­ne som kon­kur­re­rer, er å fan­ge et flagg ved hjelp av en tanks som de skal ma­nøv­re­re.

- Det er så prakt­fullt. Et spill som vek­ker kjær­lig­he­ten til tre­ning, sier Dra­ga­na Be­ric Skjø­stad, Ni­ko­las Skjø­stads mor.

TIL­BUD FOR DE UNGE

Fy­sio­te­ra­peut og per­son­lig tre­ner ved 3T, Ag­ne­te Fjell­heim Opland, har an­sva­ret for sen­te­rets tre­nings­til­bud for 12-15-årin­ger. Ung­dom­me­ne får i dis­se da­ger tes­te Ha­gens pi­lot­pro­sjekt.

– Tek­no­lo­gi kan ab­so­lutt gi mo­ti­va­sjon for tre­ning, me­ner Opland.

– Hvor­dan vil­le du lagt opp ei kon­di­sjons­økt for den­ne al­ders­grup­pen uten bruk av et data­spill?

– Vi må hus­ke at barn ikke er små voks­ne. De er ufer­di­ge mo­to­risk. Vi prø­ver å gjø­re tre­nin­gen ar­tig, gjer­ne gjen­nom sir­kel­tre­ning der vi kjø­rer kor­te in­ter­val­ler og bru­ker sto­re mus­kel­grup­per. Vi kan bru­ke mu­sikk som virke­mid­del, men det er vik­tig at de fø­ler mest­ring ved di­rek­te feed­back, sier hun.

GRUN­DIG TESTING

Når Ni­ko­las Skjø­stad og tre­nings­ka­me­ra­te­ne er fer­di­ge med spilløk­ten, er stem­nin­gen høy og luf­ten klam. Iher­dig tråk­king be­løn­nes med eks­tra power i tank­sens jakt på flag­get.

Går det som Kris­tof­fer Ha­gen hå­per, over­le­ver spil­let grun­dig testing de nes­te må­ne­de­ne og er klart for mar­ke­det om et års tid.

– Oi, sjekk. Et nytt le­vel, sier ung­dom­me­ne. De sam­ler seg stor­øyd foran skjer­men og spør:

– Kan vi få spil­le en gang til? En rask run­de bare?

TEKST: an­ne-marit.dahl@adresse­avi­sen.no FOTO: AN­NE-MARIT DAHL.

Da Kris­tof­fer Ha­gen fikk eks­per­ter ved St. Olavs Ho­s­pi­tal til å se re­gist­re­rin­gen han had­de gjort av spil­ler­nes puls, trod­de de nes­ten ikke på at en slik puls skyld­tes et data­spill. – Det blir som ei in­ter­valløkt, sier Ha­gen. Oli­ver Schei, Jo­han Ol­sen Lille­vik, Jens Fri­gård og Ni­ko­las Skjø­stad glem­mer helt at de tre­ner når de spil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.