FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Exer­ga­ming

● Tv- og vi­deo­spill som kom­bi­ne­rer tre­ning og tra­di­sjo­nell ga­ming.

● Play­sta­tions Dan­ce Dan­ce Re­vo­lu­tion var et av de førs­te po­pu­læ­re spil­le­ne tid­lig på 2000-tal­let.

● Exer­ga­ming om­fat­ter blant an­net styrke­tre­ning, ba­lan­se- og be­ve­ge­lig­hets­tre­ning, og re­krea­sjons­ak­ti­vi­te­ter som golf og ski­sport.

● De fles­te exer­ga­mes le­ve­rer tre­ning med mo­de­rat in­ten­si­tet.

● VR- og Ar-tek­no­lo­gi bru­kes gjer­ne for å kom­bi­ne­re ak­ti­vi­tet og spill.

● Ar-tek­no­lo­gi kom­bi­ne­rer data fra den fy­sis­ke ver­den med vir­tu­ell data, noe spil­let Pokemón Go er et po­pu­lært ek­sem­pel på.

● Vr-tek­no­lo­gi til­byr bru­ke­ren en si­mu­lert vir­ke­lig­het og er­stat­ter «ekte» sanse­inn­trykk som syn og hør­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.