Mang­let god­kjen­te brann­dør­er

I 2010 un­der­teg­net hus­ei­er på at kra­vet om brann­dør­er med selv­luk­ker og eks­pan­de­ren­de brann­fuge­mas­se var etter­kom­met. 30. mars i år ble Tollbodgata 56 over­tent på et kvar­ter.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no

– Med opp­gra­de­ring til brann­dør­er med selv­luk­ker og eks­pan­de­ren­de brann­fuge­mas­se i kar­me­ne, som det ble stilt krav om, så skul­le rom­met i teori­en kun­ne be­gren­se bran­nen til det­te ene rom­met i cir­ka 30 mi­nut­ter, sier brann­tek­nisk in­ge­ni­ør Jon O. Rør­vik.

OVER­TENT På ET KVAR­TER

I 2008 sto han for den brann­tek­nis­ke gjen­nom­gan­gen, og stil­te kra­ve­ne som måt­te inn­fris for at bo­lig­byg­get skul­le få god nok sik­ker­het mot brann til å kun­ne bli hy­bel­bygg i tre eta­sjer med 13 hyb­ler.

Den 30. mars i år var imid­ler­tid hele byg­get over­tent etter cir­ka et kvar­ter.

Åt­te per­soner ble sendt til syke­hus med røyk- og brudd­ska­der, etter at røm­nings­vei­ene ble sper­ret, og fle­re måt­te hop­pe fra tak og vin­du­er for å red­de li­vet. Både brann­ve­se­net og po­li­ti­et er ty­de­lig på at ut­fal­let vil­le blitt et helt an­net hvis de had­de kom­met fem mi­nut­ter se­ne­re.

GAMLE DØRER FRA 1902

Kvin­nen som bod­de på rom­met der bran­nen be­gyn­te, sier til Fædre­lands­ven­nen at det ikke var selv­luk­ker på dø­ren inn til rom­met hen­nes.

– Den måt­te luk­kes ma­nu­elt, be­kref­ter hun.

To av de and­re be­boer­ne i førs­te eta­sje, sier at hel­ler ikke de had­de selv­luk­ker på sine dører.

Om det var brann­dør­er med inn­fres­te spor for eks­pan­de­ren­de brann­fuge­mas­se, vet de tre be­boer­ne ikke.

– Det var bare en van­lig, gam­mel dør, sier en av dem.

Det sam­me sa takst­mann og bygg­mes­ter Tor­leif Fjell­stad etter at han vur­der­te dø­re­ne i førs­te eta­sje un­der en be­fa­ring den 22. fe­bru­ar 2010 – ni må­ne­der etter at ei­e­ren sig­ner­te på at dø­re­ne var opp­gra­dert til god­kjen­te brann­dør­er:

«Eld­re opp­rin­ne­li­ge in­ner­dø­rer i førs­te eta­sje som har nor­mal sli­ta­sje og elde», skrev han i sin byg­nings­tek­nis­ke gjen­nom­gang da­tert 12. mars 2010.

DØRER FRA 1902

– Da jeg solg­te byg­get til Gold­fin­ger Eien­dom AS i 2006, var det så vidt jeg hus­ker de ori­gi­na­le speil­døre­ne fra 1902 som sto i førs­te eta­sje, sier Tor­finn Jo­han­sen. I and­re- og tredje­eta­sje ble det satt inn nye, van­li­ge dører.

Han leg­ger til at det var han som fore­tok de sto­re om­byg­gin­ge­ne i hu­set fra bo­lig til 13 hyb­ler, etter god­kjen­ning fra kom­mu­nen i 1995.

Men byg­get fikk ikke fer­dig­at­test. De 13 hyb­le­ne pluss kjel­ler­lei­lig­he­ten kun­ne der­med ikke lei­es ut lov­lig til van­lig be­bo­el­se. For å få det krev­de kom­mu­nen den brann­tek­nis­ke gjen­nom­gan­gen som ble ut­ført i 2008.

– Vi gikk inn i sa­ken etter ano­ny­me tips fra na­bo­er om det som da het Gold­fin­ger Plaza, for­tel­ler Bjørn Ha­rald An­der­sen som er bygge­saks­le­der i Kristiansand kom­mu­ne. Han var selv saks­be­hand­le­ren på Tollbodgata 56 da Gold­fin­ger Eien­dom AS søk­te om fer­dig­at­test i 2009.

KVITTERINGEN

13. ja­nu­ar 2010 ble Tollbodgata 56 god­kjent for ut­leie av 13 rom i tre eta­sjer. Kjel­ler­lei­lig­he­ten kun­ne ikke lei­es ut. Den brann­tek­nisk gjen­nom­gan­gen til Gcon er av­gjø­ren­de for fer­dig­at­tes­ten som frisk­mel­der byg­get for ut­leie.

– Byg­get mang­let god­kjen­ning. Det var så mye uklar­het om hva som var si­tua­sjo­nen. Der­for for­lang­te kom­mu­nen en brann­tek­nisk gjen­nom­gang, der det ble stilt krav om til­tak som måt­te gjen­nom­fø­res. Kom­mu­nen fikk også en er­klæ­ring om at til­ta­ke­ne var gjen­nom­ført, sier bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald An­der­sen i Kristiansand kom­mu­ne.

– De­re kon­trol­ler­te ikke at til­ta­ke­ne fak­tisk var gjen­nom­ført?

– Nei, reg­le­ne fra 1998 er at de selv kvit­te­rer for det, sier han.

Den 10. mai 2009 kvit­ter­te Fro­de Salve­sen på at dø­re­ne var opp­gra­dert el­ler er­stat­tet.

Dø­re­ne til de fire hyb­le­ne i førs­te eta­sje skul­le da være brann­dør­er av ty­pen EI 30-CS med eks­pan­de­ren­de brann­fuge­mas­se, (brann-, var­me-, og røyk­sik­re i 30 mi­nut­ter med selv­luk­ker). Fuge­mas­sen er slik at den eks­pan­de­rer kraf­tig ved brann, og tet­ter even­tu­el­le sprek­ker mel­lom dør og dør­kar­mer.

Bil­de­ne som fo­to­graf Tho­mas Heim­dal tok til pro­spek­tet fra førs­te eta­sje, vi­ser de sam­me dø­re­ne som er av­bil­det da Gold­fin­ger Eien­dom aver­ter­te rom til leie på sine nett­si­der i 4. mai 2006 og 9. juni 2009.

SELV­LUK­KER

Selv­luk­ke­re kan være av den sto­re, syn­li­ge ty­pen med pum­pe, fes­tet øverst på dø­ra og i kar­men. Det fin­nes også enk­le­re an­ord­nin­ger med fjær­be­last­ning på dør­hengs­le­ne.

Po­li­ti­et og brann­ve­se­net vil ikke kom­men­te­re om de har fun- net spor av selv­luk­ke­re i 1. eta­sje.

– Var det brann­dør­er med brann­fuge­mas­se?

– Vi har brakt på det rene hva slags dører det var i byg­get. Men det kan jeg ikke kom­men­te­re av hen­syn til den vi­de­re etter­forsk­nin­gen, sier Gunn­leik Kall­hovd, leder for kri­mi­nal­tek­nisk av­de­ling i po­li­ti­et, som fore­tok un­der­sø­kel­sen av åste­det.

– Men vi har bedt om at den vi­de­re etter­forsk­nin­gen har fo­kus på brann­sik­ring i byg­get, sier Kall­hovd.

AV­GJØ­REN­DE

– Hvis en dør blir stå­en­de åpen ved en brann, er det null sik­ring mel­lom lei­lig­he­te­ne. En åpen dør øde­leg­ger hele til­ta­ket. Fa­ren for at man glem­mer å luk­ke en dør når man får pa­nikk un­der en brann, er høy. Med selv­luk­ker er det 95 pro­sents sann­syn­lig­het for at dø­ren luk­ker seg, sier brann­tek­nisk in­ge­ni­ør Jon O. Rør­vik

For de 13 hyb­le­ne var det kun rom­me­ne i førs­te eta­sje som had­de krav til selv­luk­ke­re på dø­re­ne i den brann­tek­nis­ke gjen­nom­gan­gen. I and­re- og tredje­eta­sje holdt det med tet­te brann­dør­er, som måt­te luk­kes ma­nu­elt.

– Hvor­for var det så vik­tig med selv­luk­ke­re i nett­opp 1. eta­sje?

– Det var for å be­skyt­te trappe­lø­pet og røm­nings­vei­en for de i and­re og tred­je eta­sje. I førs­te eta­sje var det ikke brann­dør med selv­luk­ker mel­lom kor­ri­do­ren og trap­pen. Der­for måt­te hvert en­kelt rom ha det. I and­re og tred­je eta­sje var det en egen brann­dør med selv­luk­ker mel­lom trap­pa og kor­ri­do­ren inn til rom­me­ne. Da treng­te ikke rom­me­ne der selv­luk­ker, sier Rør­vik.

ÅPNE DØRER

En av be­boer­ne i førs­te eta­sje for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at dø­ren inn til rom­met der bran­nen be­gyn­te sto halv­åpen da han røm­te, og at han så røy­ken der in­ne.

Po­li­ti­ets etter­fors­ke­re har også tatt ut­gangs­punkt i at dø­ren til rom­met ikke ble luk­ket da kvin­nen som bod­de der løp ut sam­men med en venn, da bran­nen had­de be­gynt.

– Det vil for­kla­re at bran­nen spred­te seg så raskt. Når vin­du­ene gikk og dø­re­ne til port­rom­met sto åpne da de ble brukt, har det ført til en utro­lig trekk­ef­fekt opp gjen­nom trap­pa, sier kri­mi­nal­tek­ni­ker Gunn­leik Kall­hovd i po­li­ti­et.

– And­re og tred­je eta­sje i byg­get har vi ikke vært i. Det brant opp. Hva som skjed­de med brann­dør­e­ne der oppe får vi ikke noe en­de­lig svar på, sier han.

Leder for fore­byg­gen­de av­de­ling i Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning, Hans Ar­ne Mad­sen, som også var vakt­ha­ven­de be­fal un­der bran­nen i Tollbodgata, gjør opp­merk­som på at det kan være vel så mye brann­mot­stand i en gam­mel, mas­siv tre­dør, som i en ny dør.

– Pro­ble­met er ofte at gamle dører er skje­ve, og ikke tet­te inn­til kar­me­ne, sier han.

– Og så må dø­ren selv­føl­ge­lig luk­kes, leg­ger han til.

MANG­LET SLOKNINGSUTSTYR

– I til­legg til kra­ve­ne om alarm­an­legg og brann­dør­er, så skal det være slokningsutstyr på alle rom­me­ne, sier brann­tek­nisk in­ge­ni­ør Jon O. Rør­vik.

Fire av be­boer­ne i førs­te- og kjel­ler­eta­sjen sier til Fædre­lands­ven­nen at det ikke var brannslok­nings­ap­pa­ra­ter på rom­me­ne i førs­te eta­sje. Hel­ler ikke i gan­gen el­ler port­rom­met i førs­te eta­sje.

Kvin­nen som bod­de på rom­met der bran­nen be­gyn­te, sier til Fædre­lands­ven­nen at hun tøm­te vann på rulle­gar­di­nen da den tok fyr over talg­ly­set i vin­du­et hen­nes. Da det ikke hjalp, be­gyn­te hun jak­ten på brannslok­nings­ap­pa­rat i gan­gen og port­rom­met uten­for.

– Det var ikke brannslok­nings- ap­pa­rat på rom­met. Hel­ler ikke i gan­gen uten­for. Jeg fant det i alle fall ikke, sier hun.

I brann­ve­se­net og po­li­ti­ets gjen­nom­gang av byg­get er det fun­net brannslok­nings­ap­pa­ra­ter.

Men for­di bran­nen var så om­fat­ten­de, er det vans­ke­lig å si hvor dis­se ap­pa­ra­te­ne var før bran­nen be­gyn­te.

Hus­ei­er Sig­ne Nord­gaard Han­sen i ei­er­sel­ska­pet Skip­per­ga­ten 7 opp­ly­ser gjen­nom sin ad­vo­kat Ma­ri­us André Stok­ke at:

– Det har vært pulver­ap­pa­rat av den sto­re ty­pen i alle hyb­le­ne.

ETTERFORSKES VI­DE­RE

I til­legg til å fin­ne brann­år­sa­ken, etter­fors­ker po­li­ti­et om for­ut­set­nin­ge­ne for å dri­ve ut­leie var opp­fylt.

– Vi etter­fors­ker den­ne sa­ken bredt. Ikke bare for å fin­ne brann­år­sa­ken, men også for å få av­klart and­re for­hold, sier etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll i Ag­der po­liti­dis­trikt.

– Det byg­nings­tek­nis­ke er et av te­ma­ene som skal av­kla­res i etter­forsk­nin­gen, sier på­tale­ju­rist i sa­ken, An­ne-grethe Isak­sen, som leg­ger til at det er opp­nevnt brann­tek­nisk saks­kyn­dig i sa­ken.

– DØ­RE­NE BLE GOD­KJENT

Det var Frank Grave­sen og Fro­de Salve­sen som eide Gold­fin­ger Eien­dom AS.

Salve­sen sier han me­ner at alle på­legg ble fulgt, men over­la­ter til Grave­sen å ut­ta­le seg om dø­re­ne.

– Vi fulg­te punk­te­ne vi fikk i rap­por­ten. Jeg me­ner det ble mon­tert brann­tet­ting i dør­kar­me­ne der de ikke ble byt­tet. Ble uan­sett god­kjent etter min vi­ten, skri­ver han til Fædre­lands­ven­nen.

Ad­vo­kat Ma­ri­us And­re Stok­ke, som ut­ta­ler seg på veg­ne av da­gens hus­ei­er, Skip­per­ga­ten 7 AS, sier at de har hatt be­fa­ring med for­sik­rings­sel­skap etter bran­nen, og ikke har blitt noe klo­ke­re på om det­te var god­kjen­te brann­dør­er el­ler ikke.

– Brann­dør­er har vært et tema med min kli­ent, som det spe­si­fikt er spurt om. Og eier har for­holdt seg til be­kref­tel­ser som ble gitt fra tid­li­ge­re eier om at dø­re­ne til­freds­stil­ler kra­ve­ne. Det har ikke vært noen grunn til å be­tvi­le dem, sier Stok­ke.

FOTO: FVN-TIPSER

Bran­nen i Tollbodgata 56 be­gyn­te i det­te rom­met i førs­te eta­sje. Uten god­kjen­te brann­dør­er spred­te bran­nen seg så raskt at røm­nings­vei­ene fra and­re- og tredje­eta­sje ble sper­ret før alle kom ut. Åt­te per­soner ble sendt til syke­hus - de fles­te av dem med brudd­ska­der. De måt­te hop­pe fra vin­du­er og tak for å red­de li­vet.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Tors­dag 30. mars tok det fyr i Toll­bod­ga­ten 56. Bran­nen skal ha be­gynt mel­lom klok­ka 08.00 og 08.10. Bran­nen ble vars­let klok­ken 08.13 på mor­ge­nen. Fire mi­nut­ter se­ne­re kom brann­ve­se­net. Da had­de bran­nen i lø­pet av et kvar­ter ut­vik­let seg fra rom­met i førs­te eta­sje, gjen­nom kor­ri­do­ren i førs­te, trappe­gan­gen opp til and­re og tred­je eta­sje og ut gjen­nom ta­ket i tred­je eta­sje. Røm­nings­vei­en bak var fylt med røyk. Da brann­ve­se­net gikk inn, ble de truf­fet av ned­fall og måt­te trek­kes ut.

Det­te er nabo­rom­met til ar­ne­ste­det for bran­nen i Tollbodgata 56 slik rom­met er av­bil­det i salgs­pro­spek­tet fra 2010. Bil­det er tatt etter at hus­ei­er kvit­ter­te for at den­ne dø­ra var god­kjen­te brann­dør­er med selv­luk­ker og eks­pan­de­ren­de brann­fuge­mas­se. For­skrift om brann­fore­byg­gen­de til­tak og til­syn fra 2002

I do­ku­men­tet som inne­hol­der den brann­tek­nis­ke vur­de­rin­gen fra Gcon, sig­ner­te Fro­de Salve­sen (FS) den 10. mai 2009 på veg­ne av Gold­fin­ger Eien­dom AS på at brann­dør­e­ne var in­stal­lert slik Gcon be­skri­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.