Re­gel­verk for vind­kraft

Når vind­kraft­sel­ska­pe­ne kan støt­te kom­mu­ner med penge­ga­ver i for­bin­del­se med ut­byg­ging, be­ve­ger for­valt­nin­gen seg i et grå­sone-land­skap. Her trengs opp­ryd­ding.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Det er opp­lagt vans­ke­lig for en en­kelt kom­mu­ne å tak­ke nei til flo­ra­en av støt­te, spon­sing og til­tak som kraft­in­du­stri­en kan gi til­ba­ke til kom­mu­nen – hvis de får lov å etab­le­re vind­kraft-an­legg. Her gis det støt­te til kul­tur­fond, syk­kel­vei­er, ski­sta­dion, varme­stue, smøre­krok, tra­fikk­sik­ring og reise­livs­sen­ter.

når dis­se «av­bø­tin­ge­ne» , som pro­fes­sor Jan Frid­t­hjof Bernt kal­ler ga­ve­ne, kom­mer på bor­det la­ter det til å være let­te­re for kom­mu­ne­ne å inn­vil­ge søk­na­der. Det er ikke kor­rup­sjon, in­gen tje­ner per­son­lig på det­te, men prak­si­sen be­ve­ger seg i en grå­sone, og på sikt kan den være svært ska­de­lig for til­li­ten til for­valt­ning og po­li­ti­ke­re. Og ikke minst – ska­de­lig for na­tur­ver­net som tren­ger en hel­het­lig for­valt­ning uav­hen­gig av kom­mune­gren­ser.

– det vir­ker som om po­li­tis­ke ved­tak kan kjø­pes – bare pris­til­bu­det er godt nok, fast­slår Na­tur­vern­for­bun­dets Pe­der Jo­han Pe­der­sen, leder i Vest-ag­der Na­tur­vern­for­bund.

Vi sy­nes han har et po­eng.

Det er opp­lagt vans­ke­lig for en en­kelt kom­mu­ne å tak­ke nei til flo­ra­en av støt­te, spon­sing og til­tak som kraft­in­du­stri­en kan gi til­ba­ke til kom­mu­nen

pro­fes­sor jan Frid­t­hjof Bernt, som er en av lan­dets frems­te eks­per­ter på for­valt­ning, me­ner også at det som fore­går mel­lom kom­mu­ner og kraft­ut­byg­ge­re er be­ten­ke­lig. Han sier at det er brudd på grunn­leg­gen­de for­valt­nings­reg­ler om krav om like­be­hand­ling, og for­bud mot å leg­ge vekt på uten­for­lig­gen­de hen­syn. Sam­men­blan­din­gen av re­gu­le­rings­hen­syn og mot­ytel­ser til kom­mu­nen had­de ald­ri blitt to­le­rert i and­re ut­byg­gings­sa­ker. Pro­fes­so­ren pe­ker på to pro­ble­mer: Hvor mye skal kom­mu­nen kun­ne pres­se ut­byg­ger for for­de­ler? Og skal det kun­ne ak­sep­te­res at en ut­byg­ger skal kun­ne kjø­pe seg til­la­tel­se?

Vann­kraft-ut­byg­gin­gen har et an­net re­gel- og ramme­verk rundt seg hvor kom­mu­ne­ne får fle­re skatte­inn­tek­ter. Man bør kun­ne trek­ke lov­ver­ket rundt vind­kraf­ten i sam­me ret­ning, uten å ram­me den. Her trengs po­li­tisk opp­ryd­ding slik at det­te blir rett­fer­dig for alle kom­mu­ner. Og for at na­tur­ver­net vek­tes likt uav­hen­gig av kom­mune­vå­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.