Na­tur­vern­for­bun­det vars­ler etter­spill

Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der rea­ge­rer sterkt på at kon­troll­ut­val­get i Sirdal ikke vil grans­ke lov­lig­he­ten. I 2013 til­bød vind­kraft­sel­ska­pet Hav­gul Sirdal kom­mu­ne 24 mil­lio­ner kro­ner. Få da­ger etter sa kom­mune­sty­ret ja til sel­ska­pets vind­park.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Det er svært be­ten­ke­lig at ikke sa­ken un­der­sø­kes til bunns, men kan­skje ikke vel­dig over­ras­ken­de. Nå vil vi kob­le inn Si­vil­om­buds­man­nen, sier Pe­der Jo­han Pe­der­sen i Na- tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der.

Han vet han kjem­per mot vind­møl­ler, men vil ikke gi seg. Retts­ap­pa­ra­tet kan også bli en mu­lig vi­de­re vei, me­ner han.

De tre med­lem­me­ne av kon­troll­ut­val­get i Sirdal be­hand­let tirs­dag for­mid­dag den om­fat­ten­de sa­ken. Na­tur­vern­for­bun­det har reist kri­tis­ke spørs­mål ved om vind­kraft­sel­ska­pet Hav­gul rett og slett kjøp­te seg po­li­tisk good­will og støt­te.

Sel­ska­pet og kom­mu­nen me­ner det er snakk om en van­lig ut­byg­gings­av­ta­le om av­bø­ten­de til­tak for na­tur­inn­grep.

Pe­der­sen har i sin kla­ge skre­vet det­te til Sirdal kom­mu­ne:

«Etter vår opp­fat­ning kan man også stil­le spørs­mål ved om det­te er util­bør­lig på­virk­nings­han­del som min­ner om po­li­tisk kor­rup­sjon.»

24 MIL­LIO­NER

I 2013 lå det an til nei til Hav­guls vind­park i Sirdal, men få da­ger før kom­mune­styre­be­hand­lin­gen kom Hav­gul opp med et nytt for­slag til ut­byg­gings­av­ta­le.

Av­ta­len be­løp seg til 24 mil­lio­ner kro­ner, blant an­net til ski­skyt­ter­an­legg, syk­kel­sti­er og et reise­livs­sen­ter.

Et­ter­på ved­tok kom­mune­sty­ret å si ja i sin hø­rings­ut­ta­lel­se til vind­kraft­pro­sjek­tet.

Fædre­lands­ven­nen skrev i for­ri­ge uke om en rek­ke sli­ke av­ta­ler mel­lom sto­re vind­kraft­sel­ska­per og nors­ke kom­mu­ner. Ju­ri­disk eks­per­ti­se vil ikke bru­ke or­det kor­rup­sjon, men snak­ker om grå­so­ner og er spe­si­elt kri­tisk til at vind­kraft­sel­ska­pe­ne be­ta­ler til­tak som ikke har av­bø­ten­de ka­rak­ter.

SER INGENTING BE­TEN­KE­LIG

Kon­troll­myn­dig­he­te­ne i Sirdal ser ikke noe be­ten­ke­lig i det som fore­går. – Sirdal har inn­gått av­ta­le slik and­re kom­mu­ner har gjort. Det­te er van­lig prak­sis og vi kan ikke se noe be­ten­ke­lig hver­ken i for­hold til lo­ver el­ler etisk re­gel­verk, sier leder av kon­troll­ut­val­get i Sirdal kom­mu­ne, Ole- Erik Ve­støl End­re­rud (Ap).

Han er hel­ler ikke kri­tisk til at Hav­gul vil­le spon­se kom­mu­nens saks­be­hand­ling med fle­re hund­re tu­sen kro­ner.

BER STORTINGET VÅKNE

Pe­der Jo­han Pe­der­sen me­ner Nor­ge må inn­føre et helt an­net re­gi­me for hvor­dan na­tur skal kom­pen­se­res ved ut­byg­gin­ger.

– Det vind­kraft­sel­ska­pe­ne har gjort i Sirdal og and­re ste­der, ska­per stor tvil om uhil­det­he­ten i of­fent­lig for­valt­ning. Til­bu­det om kom­pen­se­ren­de til­tak for 24 mil­lio­ner kan se­es på som byt­te mot en po­li­tisk be­slut­ning, sier han.

Pe­der­sen min­ner om like­be­hand­ling og fryk­ter der­for en ut­vik­ling med fle­re «gave­pak­ker».

– Ut­fra et lik­hets­prin­sipp må en kun­ne god­ta at and­re grup­per gjør seg bruk av en lik­nen­de fram­gangs­måte. Jeg me­ner det er svært vik­tig å gå mye nøy­ere inn i sa­ken, sier Pe­der­sen.

– Vi kan ikke ha det slik at kom­mu­ner sier ja el­ler nei til sto­re na­tur­inn­grep etter hvor mye ut­byg­ger er vil­lig til å be­ta­le kom­mu­nen. Stortinget må våkne, for det­te må lov­re­gu­le­res og lov­sty­res na­sjo­nalt. Det er snakk om uni­ke na­tur­res­sur­ser og fel­les­ska­pets ver­di­er, sier han.

FOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN

Vind­kraft­sel­ska­per inn­går av­ta­ler om kom­pen­se­ren­de til­tak verd fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner like før kom­mu­ne­ne skal si ja el­ler nei til ut­byg­gin­gen. I Sirdal vil ikke kon­troll­ut­val­get grans­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.