Fant ulov­li­ge reve­fel­ler i Ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Sta­tens na­tur­opp­syn har fun­net ulov­li­ge reve­fel­ler i Vest-ag­der.

– Vi ser gans­ke al­vor­lig på sa­ken. Hvis en hunn­rev med val­per går i fel­la, kan val­pe­ne sul­te ihjel, sier Olaf Lands­verk, råd­gi­ver i Sta­tens Na­tur­opp­syn (SNO) i Ag­der.

I lø­pet av de to sis­te uke­ne har SNO fun­net to ulov­li­ge reve­fel­ler/ reve­bå­ser i Vest-ag­der, iføl­ge en presse­mel­ding.

Fel­le­ne, som ble fun­net i Flekke­fjord og Åse­ral, skal ha stått ute i na­tu­ren i lang tid og har inne­holdt re­la­tivt fers­ke åter.

SNO un­der­stre­ker at slik fangst skal fore­gå i jakt­tida og at det stil­les sær­eg­ne krav til bå­se­nes ut­for­ming. Ut­for­min­gen skal sør­ge for at dy­ret ikke på­fø­res unød­ven­di­ge li­del­ser.

Fel­le­ne skal blant an­net være lystet­te når de er luk­ket for å unn­gå å stres­se dy­re­ne. Det skal også være dag­lig til­syn med inn­ret­nin­gen.

I til­legg på­pe­kes det at fel­ler skal mer­kes med je­ge­rens navn og te­le­fon­num­mer og at plas­se­rin­gen skal inn­rap­por­te­res til kom­mu­nen.

Iføl­ge SNO ble det av­dek­ket brudd på samt­li­ge punk­ter re­gel­ver­ket, i for­bin­del­se med fun­ne­ne av de to nevn­te bå­se­ne. Der­for blir de an­svar­li­ge nå po­liti­an­meldt.

SNO opp­ly­ser at fel­le­ne til­hø­rer grunn­ei­er­ne på de re­spek­ti­ve ste­de­ne. Den ene ei­er­ne har be­kref­tet ei­er­ska­pet til bå­sen på sin grunn, mens det skal være ster­ke in­di­si­er på at den and­re grunn­ei­e­ren ei­er fel­la på sin ei­en­dom.

– Vi fryk­ter at det fin­nes fle­re ulov­li­ge fel­ler i Ag­der, som ei­ere en­ten har glemt el­ler be­visst latt være å fjer­ne, og vi er gla­de for tips fra pub­li­kum, sier Lands­verk.

FOTO: STA­TENS NA­TUR­OPP­SYN

Det­te er en av de ulov­li­ge reve­bå­se­ne som SNO har av­dek­ket i VestAg­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.